Arne sköter grönytorna

 

Flyingebygden har det vackert på sina grönytor tack vare Arne, som sköter om gräset, rensar ogräs, klipper och ansar samt under vintern sopar undan snö från våra gång och cykelvägar. Gatuunderhåll och snöröjning inom Flyinge Samhälle bekostas av Flyinge Vägförening.

 

Pilarna längs Holmbyvägen måste tas om hand och beskäras.

Dessa pilträd finns dock inte längre. Deras rötter ansågs göra åverkan på vattenledningarna.

En vacker vinterdag.

 

 Gunnar Petersson