Flyinge jobbmodell

 
TreFas rapport Oktober 2011
PPT Flyinge Jobbmodell 3 dec 2009
Rapport Flyinge Jobbmodell
PPT Flyinge Jobbarena
PPT Flyinge Jobbmodell LÄR-konferens 9/2 2010
PPT Flyinge Jobbmodell febr 2010
TreFas Avsiktsförklaring o avtal LEADER
Rapport Flyinge Jobbmodell-nationellt spridningsprojekt
 

 

Arbetsförmedlingen har avtal med sitt/sina LAG (Leaderområden). LAG arbetar tillsammans med byalagen eller  motsvarande  inom området. Dessa hjälper till att skaffa fram praktikplatser bland företagen inom sitt intresseområde med inriktning mot att detta skall leda till jobb åt personer inom Jobb och Utvecklingsgarantin. Praktiken varar i  6 månader eller Ny chans jobb 2 år.  

Läs förordningen här.

 

Ett år med Flyinges jobbmodell har gett följande resultat.

Flyingebygden omfattar cirka 2000 personer och ett hundratal företag. 

Samarbetet har pågått under ett år och på 12 månaders basis  resulterat i placering av 16 personer i praktik främst hos företag inom bygden. Ytterligare 10 personer har träffat oss men av olika anledningar ej fått praktikplats. 

Rutinen ser ut så här. Af berättar om Flyinge och därefter skickar Af  personens profil via email till FU. FU tar kontakt för ett samtal på cirka 30 min. Om FU ser att det går att matcha personen mot de företag man har i sitt nätverk så söker man ordna detta samma dag eller så snart möjligt. Af beslutar och skickar beslutet till FU. Om det går riktigt fort kan personen börja inom en vecka efter första samtalet, oftast dock något längre.

 FU följer sedan upp placeringen. Ibland ingår det att vi erbjuder flera praktikplatser som den arbetssökande kan få prova under någon några veckor per plats, för att utröna vad som passar bäst. 

Våra företag som ingår i Flyinges jobbmodell är väl införstådda med hur vi jobbar och ser detta som ett bra sätt till rekrytering. För FU är det så klart viktigt att personerna, som vi placerar är så lämpliga som möjligt annars skulle företagen så klart tröttna på modellen. 

FU räknar med att kunna ha cirka 10 personer samtidigt i praktik. Under året som gått har det under vissa perioder varit så många men vissa andra perioder färre. 

Under det gångna året har 26 personer anvisats av Af och av dessa 16 placerats och således 10 stycken ej placerats. Av dessa 16 personer har 7 utlandsbakgrund och 9 svensk bakgrund.  Nio stycken är 55+ och 7 är yngre.  10 av 16 är bosatta i Lund och övriga i byarna runt omkring. Sju stycken är kvinnor och nio är män.

Åtta troligen nio kommer att ha gått hela praktiktiden ut. Övriga sju har avbrutit av olika orsaker. Samtliga har i huvudsak haft praktik platser hos företag inom bygden och ej hos FU.   

___________________________________

Fullföljt eller avbrutit praktiken på grund av att man fått jobb (=5 3K 2M )
Avbrutit på grund av studier (=1 1M)
Fullföljt praktiken men inte fått jobb (=2 2K )
Fullföljt och fått fortsatt praktik på sin placering (=1 1M)
Kvar i praktik ( av dessa borde 1-2 få jobb) (=3   3M)
Avbrutit på grund av otrivsel, fysiska/mentala handikapp, andra skäl (=4 2K 2M)

 

Totalt cirka 1150 personpraktikdagar under 12 månader har genomförts.  20 företag har tagit emot praktikanter

____________________________________

Per den 2008-12-31 har  41 personer tagits emot i en intervju och 23 placerats i praktik. 

Per den 2009-02-15 har  44 personer tagits emot i en intervju och 26 placerats i praktik. 

Per den 2011-09-30 har 109 personer tagits emot för intervju och av dessa har 78 antagits och 72% av de som fullföljt programmet har fått jobb eller på annat sätt kunnat lämna Jobb och Utvecklingsgarantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-11-15

Projekt TreFas avslutat

ESF-projektet TreFas med Arbetsförmedlingen som projektägare har haft sin slutkonferens i Stockholm. Målet har varit nya metoder för att få fler i arbete. Omkring 15% av deltagarna har kunnat få ett jobb. Flyinge Utveckling har medverkat inom projektet från den sociala ekonomin. Vi har skrivit en rapport som du kan ladda ner här.  Rapporten tar upp våra erfarenheter och slutsatser, som vi hoppas skall kunna påverka. 

 

2010-06-29

Flyinge Jobbmodell - nationellt spridningsprojekt

Rapporten nu klar. Bland annat ingår resultat från enkät där 55 av 63 LAG har besvarat frågor kring hur många arbetslösa man har tagit emot  på verksamhetskontor och i projekt. 

Förslag till åtgärder och redovisning av vad man har gjort.  Ladda hem rapporten här. 

 

 

2010-05-03

Flyinge Jobbmodell i Sunne

Flyinge Jobbmodell medverkar i Landsbygdsnätverkets förkonferens till Landsbygdsriksdagen i Sunne. Ett stort antal Leaderområden är föranmälda till två dagar den 5-6 maj. Landsbygdsriksdagen 6-9 maj. 

Läs mera här.

2010-05-03

FAS 3 avtal mellan Af och LN

Arbetsförmedlingen och Landsbygdsnätverket har nu slutit avtal om FAS 3 placeingar inom JOB Jobb och Utvecklingsgarantin. Jobb på landet har hög prioritet för alla Leaderområden så detta avtal ä välkommet.

2010-04-28

Möte med Leader Sjuhärad mfl

Gunnar Petersson besökte Leader Sjuhärad och dagens värd var Limac ett socialt företag i Tranemo kommun. Mötet hölls på Tranemo kommunhus med närvarande från Limac, Tranemo kommun, Arbetsförmedlingen och Leader Sjuhärad. Mötet skall förhoppningsvis resultera i Leaderprojekt som innebär att en Jobbarena startas i Tranemo kommun. 

 

2010-04-20

SE Arbetsförmedlingen.se

Inom projekt TREFAS sker ett nära samarbete mellan den sociala ekonomin och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är ett välorganiserat statligt verk med en budget på omkring 64 miljarder per år. Här finns en landsomfattande verksamhet, effektiv administration, tydliga strukturer, olika chefsnivåer samt komplexa regelverk. 

Den sociala ekonomin (SE) å andra sidan representerar något helt annat. Här inryms en mängd frivilligorganisationer som ofta arbetar ideellt för skojs skull, av ideologiska skäl, för att må bra, föra att stimulera människors utveckling, för att hjälpa människor i andra länder, för att värna människors lika värde och ett hållbart klimatsmart samhälle. Man driver verksamheter där privata företag eller den offentliga sektorn av olika skäl inte finns. 

Den sociala ekonomin har 200 000 anställda inom ett stort antal små och stora verksamheter över hela landet. Över 90% av befolkningen är medlemmar i en eller flera ideella föreningar. Förutom de anställda utförs en stor mängd ideellt arbete i en sådan omfattning att den sociala ekonomin svarar för 6-8% av BNP eller omkring 250 miljarder per år. Och sektorn växer stadigt inte minst inom områden som rör samhällsentreprenörskap. 

SE Arbetsförmedlingen innebär samverkan mellan en stor välorganiserad offentlig driven uppifrån och en ännu större SE -  driven underifrån ur ett medlemsperspektiv. 

Projekt TREFAS är ett ESF projekt som ägs av Arbetsförmedlingen och omsätter knappt 100 miljoner under två år. Omkring 900 arbetssökande i FAS 3 kommer att via SE få möjlighet att deltaga inom en mängd olika verksamheter från Lund i söder till Luleå i norr. Detta skall leda till att deltagarna mår bättre, får nya nätverk, får tillfälliga arbeten, får anställning eller tillsammans med andra startar företag, som kan ge en egenförsörjning. 

För att möta dessa möjligheter kan SE erbjuda sina nätverk och relationer, utveckla nya arenor, nya metoder, nya former av verksamheter som bygger på en maximering av social lönsamhet. 

Verksamheten som SE bedriver bygger på nära relationer och nätverk inom det civila samhället men också med lokala företag och offentliga verksamheter. Det är sådana nätverk  som är så viktiga för den som söker arbete men också de möjligheter till egenförsörjning som kan utvecklas inom SE.  SE behöver också synliggörande av de möjligheter man erbjuder och projektet TREFAS är ett bra tillfälle, som ger möjligheter att visa på kraften i ett samarbete mellan det offentliga och SE. 

För hundra år sedan var den offentliga sektorn mycket liten. Det vi nu kallar SE fanns även då och fyllde ut så att samhället fungerade. Sedan har den offentliga sektorn vuxit så kraftigt att den blir allt svårare att finansiera. Då blir det allt viktigare att SE rustar sig för att kunna återta uppgifter från den offentliga sektorn. Skattesystemet måste dock göras mera rättvist ifrågan om man vill betala till staten eller SE. Alltså avdragsrätt för bidrag till SE. 

2010-04-20

Flyinge Jobbarena

Allt flera kommer in på jobbarenan efterhand.  Vi har nu omkring 8 deltagare, men kan bli många fler. 

 

2010-02-15

Flyinge Jobbarena

Flyinge Jobbmodell utvecklas nu under projekt TreFas och Flyinge Jobbarena kommer att öppnas i Byahuset i Södra Sandby. Denna kommer att i första hand drivas inom projekt TreFas för arbetssökande FAS 3. 

 

2010-02-09

LÄR konferens i Södertälje 

Flyinge Jobbmodell presenterades i Södertälje stadshus för cirka 320 delegater under tvådagars konferensen, som arrangerades av ESF, SKL, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket

 

2010-02-08

Leader i Västa Götaland 

Västra Götaland har nio Leaderområden som alla var inbjudna till HSL i Vänersborg.  Åtminstone fem av dem var representerade då Flyinge Jobbmodell presenterades och diskuterades flitigt. Visst skulle de gå hem och sätta fart. Värd var Marianne Barrljung, HSL

 

2010-01-28

Leader Gränslandet o Kustlinjen

Leader områden i Katrineholm LAG -styrelsemöte  De båda områdena blev också informerade om Flyinge Jobbmodell under några timmar. Verkade finnas intresse. 

2010-01-01

TreFas 

Är ett två-årigt projekt, som drivs av Arbetsförmedlingen med hjälp av delfinansiering från ESF. Syftet är att hitta metoder,  för att få till en bra kvalité då det gäller sysselsättning av personer inom Jobb och Utvecklingsgarantin. Den 1 januari drar projektet igång. Samverkan med den sociala ekonomin är så viktigt att denna också ingår i projektet med personal. 

 

2009-12-16

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad hade LAG -styrelsemöte i Seglora bygdegård. De blev också informerade om Flyinge jobbmodell under några timmar. Verkade finnas intresse. De tyckte också att de tagit kontakt med Arbetsförmedlingen i Borås men inte fått så starkt gensvar. 

2009-12-08

Landsbygd

Enligt EUs definition är landsbygd områden med tätorter i alla fall under 20 000 invånare. Det betyder i Sverige att omkring 40% av befolkningen bor inom sådana områden.  Här finns mera plats och tomtmarken är billigare. Många småföretag finns här och så klart nästan alla lantbruk. Men också merparten av alla sommarstugor och naturreservat. 99% av Sveriges yta är landsbygd. Sveriges yta är 25% större än Tysklands men vår befolkning är endast en tiondel. Landsbygden i Sverige skulle således kunna rymma betydligt fler invånare. Prognoserna för befolkningsutveckling och allra viktigast andelen personer i arbetsför ålder ser dock mycket dystra ut för de allra flesta landsbygdskommunerna. 

Alltså är det viktigt att fler särskilt yngre personer får praktikplatser på landsbygden. Nya företag och bibehållande av existerande inte minst småföretag, generationsväxlingar. Här finns goda möjligheter till jobb, som vi måste ta tillvara nu. 

2009-12-08 

Styrgruppsmöte TREFAS 7 dec

Arbetet med genomförande beräknas starta 1 jan 2010 då personer från den sociala ekonomin kommer in i projektet. Merparten av de jobbsökande beräknas komma med en månad senare. Delprojektet i Skåne kommer bland annat att vara riktat mot sysselsättning på landsbygden via samverkan med Leader. Målet för alla de sex delprojekten är att finna nya hållbara metoder, som kan användas under lång tid för att personer som hamnar utanför arbetsmarknaden skall kunna komma tillbaks till en anställning.  Flyinge har fått en viktig roll att ta fram metoder som särskilt ritar sig mot landsbygden och samverkan med Leader.   Projektet pågår till och med 30 oktober 2011. Därefter blir det utvärdering.   

 

2009-12-04

Leader Norra Mälarstrand

Flyinge Jobbmodell presenterades hos Leader Norra Mälarstrand, som har stort intresse och god kompetens i sin styrelse för att gå till handling.

 

2009-12-01

Projektledare TREFAS

Arbetsförmedlingen och ESF driver PO2 projektet TREFAS fram till oktober 2011. Här finns en lista på projektledare inom Arbetsförmedlingen. Läs här

 

2009-11-25

Lärkonferens

Flyinge Jobbmodell presenteras på en stor Lärkonferens den 9-10 februari 2010 som är under planering av Landsbygdsnätverket. Många samhällsbärande organisationer kommer att medverka. Kanske även regeringen företrädd av  arbetsmarknadsministern. 

 

2009-11-25

Sjuhärad, Södertälje landsbygd, Kustlinjen, Norra Mälarstrand  Mare Boreale, Upplandsbygd vill ha möte 

Flera Leaderområden står nu på tur att få besök. 

2009-11-09

Jobb på landet

Det är av mycket stor betydelse om vi kan få flera i arbete på landsbygden. Här finns andra möjligheter än i staden som bättre borde tas tillvara. Regeringen jobbar också med detta. Läs mera här

 

2009-11-08

Lokalekonomidagarna i Västerås

Ett 70-tal deltagare med gott om företrädare för Leaderområden och byalag. Höll bordsdialog samt delade ut broschyrer till deltagarna. Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket samt Landsbygdsnätverket medverkade. 

2009-11-04

Leaderområden i Sverige 

Klicka här för att öppna en karta med alla Sveriges Leaderområden och deras namn .

 

2009-10-29

Samtal med Leaderområdet Mareboreale

Mareboreale ligger vid Skellefteå/Luleå som geografiskt också är ett av delprojekten i TREFAS. Tina verksamhetsledare och jag har haft samtal om Flyinge jobbmodell idag och räknar med att kunna ha en större dragning för fllera norrländska Leaderområden vid nästa regionala träff.  

 

2009-10-28

ESF-projektet TREFAS drar igång

Svenska ESF-Rådet och Arbetsförmedlingen satsar tillsammans omkring 130 MSEK under 20 månader där tyngdpunkten ligger i perioden 2010-2011. Man vill pröva nya metoder tillsammans med den sociala ekonomin för att få personer som står långt från arbetsmarknaden att komma med. Flyinge Jobbmodell och Landsbygdsnätverket med sina 63 Leaderområden och HSSL representerades av Gunnar Petersson, som kommer att ingå i denna styrgrupp som planeras ha 6 möten per år. Projektledare är Johan Nordlund Af med projektägare Marie Linell-Persson Af. Det finns 6 delprojekt som berör Skåne (dock ej Malmö), Luleå/Skellefteå, Gävle/Uppsala/Falun, Göteborg/Mölndal, Örebro, Stockholm. Inom varje delprojekt skall man ha med folk från den sociala ekonomin för att finna goda metoder. Man har också anslagit 3,5 MSEK till transnationella projekt för erfarenhetsutbyte med andra Europeiska länder. Dock hela upplägget skall slutligt godkännas av ESF innan det drar igång med full kraft den 1 januari 2010.  

Om du tillhör ledningen inom ett Leaderområde som tillhör ett av delprojekten kontakta Gunnar Petersson  så kan ni kanske komma med i projektet. 

 

2009-10-22

Aktuelltinslaget om Flyinge Jobbmodell har också visats i Ungersk TV.

Det inslag i Aktuellt som Erika Bjerström gjorde om Flyinge Jobbmodell har nu också visats i ungersk TV. Erika tror att det också kommer att visas i flera EU-länder. Det är ju bra eftersom det till viss del handlar om projektmedel som framgent berör Europeiska Socialfonden (det delprojekt som Arbetsförmedlingen talade om, som i vissa delar har startas 1 oktober 2009 och kallas TREFAS.

 

2009-10-20

Möte med nationella projektet TREFAS

Flyinge Jobbmodell deltar på nationellt möte i Stockholm den 27 oktober där hela TREFAS projektet skall diskuteras. 

2009-10-20

Leader Blekinge

Verksamhetsledaren kommer på studiebesök till Flyinge den 12 november, för att skaffa mera inblick och byta erfarenheter kring olika utvecklingsprojekt. 

 

2009-10-19

Leader Halland

Flyinge Jobbmodell kommer att presenteras på AU möte med Leader Halland den 26 november. 

2009-10-12

Ekonomipriset till Elinor Ostrom

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till en amerikansk kvinnlig forskare, som prisar lokalekonomin och har forskat inom detta område sedan 1960-talet. Det är sådana saker som sker inom vår bygd med exempelvis Flyinge Jobbmodell, som bygger på just nära relationer och tillit. Tillit är det begrepp som hyllas i nobelpristagarens forskning och detta frodas särskilt väl inom lokalsamhället. Att starta allmännyttiga så kallade bygdebolag där alla aktieägare kommer från bygden är ett annat exempel på att ta tillvara på  denna lokala tillit. I Sverige är vi tämligen bra på lokal utveckling, byalag, samfälligheter och liknande men vi skulle kunna bli ännu mycket bättre.  Läs här om hennes forskning

2009-10-06

Lokalekonomidagarna 5-6 november  

Vägar ur krisen - Samhällsentreprenörskap och lokal utveckling

Flyinge Jobbmodell medverkar på konferensen i Västerås. Vi berättar om de möjligheter som finns till samverkan mellan Arbetsförmedlingen och social ekonomi. Flyinge Jobbmodell är precis det som konferensens tema handlar om. Vägar ur krisen t samhällsentreprenörskap och lokal utveckling.  Se mera här. 

 

2009-10-01 

Flera jobb på landet 

Nu har vi chansen att få praktikplatser och därmed jobb på landet. De 63 Leaderområdena kan spela  en viktig roll när arbetsförmedlingen tillsammans med ESF spenderar 100 MSEK under 22 månader för att nå ut. Tag chansen och skaffa information redan nu. Allt fler går nu i pension och på sikt kan landsbygden drabbas av arbetskraftsbrist. Nu är tid att se till att personer i arbetsför ålder får jobb på landet. Leaderprojekt kan ta in praktikanter. Men det finns många idéer hur man kan gå fram som prövats i Flyinge Jobbmodell.

2009-09-29

Besök av projektledare TREFAS 

Arbetsförmedlingen och ESF satsar 100 MSEK i projekt TREFAS som består av 6 delprojekt över hela landet där man skall testa nya samarbetsformer med nya partners i syfte att skapa praktikplatser I Skåne kommer man att pröva  Flyinges Jobbmodell och tanken är att framgångsrika delprojekt skall införas i hela landet. Detta kommer att inkludera Leaderområden i Skåne men också övriga Leaderområden. Planering pågår. 

 

2009-09-21

Ny version av powerpoint 

En ny version av Flyinge Jobbmodell som powerpointpresentation, 

 

2009-09-21

Besök Leader Blekinge 

Vi berättar om hur Flyinge Jobbmodell kan användas av LAG och spridas till byarna inom sitt område vid en utbildningsdag för Leader Blekinge i Jämshögs Gästgiveri den 23 september.

2009-09-18

Besök Leader Linné 

Hur kan Leaderområden ta del i att jobba med personer inom JOB FAS 2 och FAS 3. Vi informerar om Flyinges Jbbbmodell hos Leader Linné.

 

2009-09-01

SVT Aktuellt i Flyinge 

Reporter Erika Bjerström från Aktuellt kommer till Flyinge den 3 sept för att intervju några av de arbetssökande som fått jobb och praktik via Flyinge Jobbmodell. Reportaget kommer troligen att sändas fredagen den 4 september i Aktuellt kl 21. Här Erika och kameramannen Göran hos Flyinge Utveckling. Se inslaget i Aktuellt på SVT Play. Aktuellt 4/9 Minut 13-21

.

 

2009-08-25

Möte med Landsbygdsnätverket 

Möte med Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare. 

2009-07-18

Flyinge som ByAnordnare i Smp 

I en debattartikel i Smålandsposten den 18 juli  tar Karl-Erik Nilsson upp Flyinges Jobbmodell som ett exempel.

2009-06-24

Flyinges bygdebolag  i SvD

En annonsbilaga för Landsbygdsutveckling går ut i Svenska Dagbladets riksupplaga. En artikel beskriver Flyinge Utveckling och Flyinge bygdebolag, som bland annat tar upp Flyinges Jobbmodell. Se mera här

 

2009-06-12

Hushållningssällskapet Väst 

Man kommer att försöka prova att praktikplacera FAS 2 arbetssökande personer med utländsk bakgrund i medlemsföretag inom de gröna näringarna. Se mera här

 

2009-06-04

Information om Flyinges jobbmodell 

Jordbruksverket har beviljat ett stöd  så att Flyinge Utveckling kan informera om sin jobbmodell på landsbygden över hela landet. Särskilt till Leaderområden,  länsbygderåd, kommunbygderåd, ideella föreningar som verkar på landet speciellt konferenser där sådana träffas. Medfinansiär i stödet är också Hela Sverige skall leva. Ta kontakt och boka ett möte snarast. Det är nu som arbetslösheten växer och alltfler får behov av en ny chans. Vi räknar med att stödet räcker till aktiviteter under 2009. Kontakt direkt

 

2009-05-25

Lunds Universitet har bjudit in 25 maj 

Rektor Lunds Universitet har bjudit in bland annat Flyinge Utveckling till en dialog  kring hur LU kan bidra med utbildning av arbetssökande. Vi har en särskild sida om  Mastersutbildning inom Samhällsentreprenörskap. 

 

2009-05-18

Landsbygdsnätverkets tidning   

Flyinge Utveckling kommer att medverka i nästa nummer av Landsbygdsnätverkets tidning, där möjligheterna kring en samverkan mellan Af, ESF och LAG lyfts fram.  Läs mera här

 

2009-05-04

Flyinges jobbmodell 7 maj  

Jordbruksverket / Landsbygdsnätverket har bjudit in till samtal kring Flyinges Jobbmodell och hur denna skall kunna förmedlas ut till landsbygdens aktörer och då främst de 62 olika Leaderområdenas LAG. 

 

2009-05-04

Arbetsmarknadsråd Lund  

AO Lund håller arbetsmarknadsråd den 5 juni.

 

2009-04-14

29 april  

FAS 3 möte hos Arbetsförmedlingen. Ulla Herlitz deltar

 

2009-04-08

500 000 spås vara arbetslösa 2010   

Främst män och ungdomar kommer att drabbas av lågkonjunkturen. Men också alla de som var på väg att få ett jobb och som nu finns i Jobb och Utvecklingsgarantin. Dessa trängs nu undan och alltfler kan komma att komma över i FAS 3. Därför är det viktigt att alla nu hjälps åt via den politik som vi har. Flyinges Jobbmodell har visat på ett sätt. Det finns säkert flera. 

Arbetsförmedlingens stabschef Jan-Olof Dahlgren  säger att privata jobbcoacher exempelvis KPG har fixat få jobb och inte alls i linje med vad man lovat. 

 

2009-04-03

Stort intresse för Flyinge Jobbmodell   

Lövånger konferensen samlade representanter  från närmare 25 Leaderområden. Flyinges jobbmodell samlade ett stort intresse och blev förhoppningsvis en kick off för att komma vidare. Många lovade hjälpa till. 

 

2009-04-03

Öka Leaderpotten med 1 miljard   

Det finns möjligheter att ge ytterligare  1,1  miljard till Leader, så att vi kommer upp till 10% av landsbygdsprogrammet. Alltså från 2,4 till 3,5 miljarder.  Man kan villkora  denna miljard till åtgärder för att ge arbetssökande inom Jobb och Utvecklingsgarantin praktik och sysselsättning, vilket skulle ge minst 9000 platser/år. Medfinansieringen kommer då från Arbetsförmedlingens redan beslutade åtgärder inom FAS 2 och FAS 3. Därmed behöver inte andra offentliga läs kommunerna öka sin medfinansiering av Leader. En perfekt stimulans som inte kostar något eller mycket lite men får en stor långsiktig effekt på många olika plan. Miljarden skulle behövas nu för att kicka igång jobbutveckling på landet som efter några år skulle kunna gå med egen kraft.

Det är Jordbruksverket  och Jordbruksdepartementet Eskil Erlandsson som kan besluta om detta. Låt oss söka påverka dem. 

Genom Flyingemodellen har vi goda erfarenheter av att ordna praktikplatser på landet sedan snart två år.  Läs rapporten som kan laddas ner ovan till vänster. Du kan också ladda hem PPT-presentationen.

 

2009-04-03

Leaderstrategierna    

Nu står det klart att vi får 63 Leaderområden i Sverige. De flesta är nu körklara och strategierna innehåller möjligheter till projekt inom grönt entreprenörskap, för att värna miljö och bromsa klimateffekterna. Här finns också en viktig resurs för att skapa praktik och sysselsättning för personer både från land och stad, som blivit av med jobbet.  Denna möjlighet måste vi ta vara på nu.

 

2009-04-03

Prognos på 12% arbetslöshet 2011   

Nu ser lågkonjunkturen ut att bli allt djupare. Man spår uppemot 12% i arbetslöshet om några år. Antalet personer i Jobb och Utvecklingsgarantin kommer därmed att bli allt fler.  Inom våra Leaderområden kan vi finna nya möjligheter så att också landsbygdens möjligheter tas tillvara. 

 

2009-03-30

Presentation   

Gunnar Peterson har iordningsställt  en presentation som övergripande beskriver Flyinges Jobbmodell. Förhoppningsvis kommer vi att finna finansiering under våren så att vi kan komma ut och informera om Flyinge Jobbmodell. Vi räknar att kunna informera bland annat vid Jordbruksverkets,  Arbetsförmedlingens träffar, Hela Sverige skall leva, Landsbygdsnätverks nätverksträffar, vid LAG utbildningsdagar, länsbygderåd, kommunbygderåd och enskilda byalag samt andra intresserade föreningar. Så snart finansieringen har ordnat upp sig, så återkommer vi. 

 

2009-03-28

Workshop på konferens Lövånger kyrkby 1-2 april 2009  

Gunnar Petersson Flyinge Utveckling och Leader Lundaland håller workshop om Flyinges Jobbmodell under Landsbygdsnätverkets konferens i Lövånger kyrkby utanför Skellefteå.

 

2009-03-12

ESF och Flyinges Jobbmodell 

Tillsammans med AMO-Lund  söker vi få med  Flyinges Jobbmodell, som ett exempel där också ett Leaderområde ingår. Det är viktigt att också landsbygd kommer med och inte bara storstäder. Flyinge Utveckling ansöker om medel PO1 och PO2 från ESF med sista ansökningsdag 1 april kl 16.00 

 

2009-03-02

Utlysning ESF 

En 50 MSEK utlysning som skall vara inne till den 1 april. Kommer troligen att hanteras av Arbetsförmedlingens grupp FAS 3 då det gäller PO2. PO1 30 MSEK hanteras utanför detta men troligen i samförstånd. 

 

2009-03-02

Rapport Flyinge Jobbmodell 

Ladda hem Rapporten Flyinge Jobbmodell här. Denna har uppdaterats den 3 mars  efter olika möten och samtal under mars månad. 

2009-02-08

Rapport Flyinge Jobbmodell 

Ladda hem Rapporten Flyinge Jobbmodell här. Denna har uppdaterats efter konferensen Kreativ Landsbygd den 4-5 februari samt ESF-Rådets konferens den 5 febr i Stockholm. Totalt 61 sidor i pdf-format.

 

2009-02-06

Workshop på konferens Kreativ Landsbygd 4-5 februari 2009  

Gunnar Petersson Flyinge Utveckling och Leader Lundaland samt Matz Wallin från Arbetsförmedlingen i Lund höll två workshops om Flyinges Jobbmodell under konferensen Kreativ Landsbygd ELMIA Jönköping. Antalet delegater var 740 stycken. Jordbruksministern talande om att det var viktigt att värna jobben och att Sverige skulle satsa på att bli Europas bästa land för de som vill ha stora matupplevelser. 

2009-02-04

Arbetsförmedlingen avvaktar med att bli medlem i Landsbygdsnätverket  

Jan-Olof Dahlgren meddelar att Arbetsförmedlingen avvaktar med att gå med som medlem i Landsbygdsnätverket som omfattar nästan hundra nationella organ som stödjer Landsbygdsnätverkets arbete med att stärka de 63  Leaderområden och dialogen mellan aktörerna och bredda information, erfarenheter och metoder. Man vill också stärka dialogen med aktörer i andra europeiska lända främst inom EU. Hela Sverige omfattas av Leaderområden förutom storstadsområden och orter över 20 000 invånare. 

2009-01-21

FAS 3 

Under senvåren och sommaren kommer FAS 3 inom Jobb och Utvecklingsgarantin att komma igång. Svenska ESF-rådet kommer med utlysning efter den 5 februari för att stärka de som vill bli Anordnare. Ett bidrag på 225 kronor/dag och sysselsatt person kommer att utgå.   Mer om detta på ESF-Af konferens den 5 februari. www.esf.se

 

 

2009-01-20

24 praktikanter antagna av 44

Nu har vi placerat 24 personer på praktikplatser av de 44, som vi blivit anvisade av Arbetsförmedlingen och träffat för att söka hitta en praktikplats. Vi har också praktikplacerat en person från FAS 2 inom Flyinge Utveckling med uppgift att hjälpa till med att få flera personer i arbete. 

 

2009-01-20

Workshop Kreativ Landsbygd 4-5 febr

Landsbygdsnätverkets konferens i Jönköping Kreativ Landsbygd. Workshop nr 6 handlar om Flyinges jobbmodell.  

 

2009-01-06

Arbetsförmedlingen Anordnargrupp

Centrala Arbetsförmedlingen har Anordnargrupp den 23 januari i Stockholm. 

 

2009-01-01

Rapport om Flyingemodellen 

Flyingemodellen kommer att presenteras på konferensen Kreativ Landsbygd. Här finns en rapport som beskriver Flyingemodellen samt hur den kan integreras med Landsbygdsprogrammet. 

 

2008-12-12

Kreativ landsbygd den 4-5 februari ELMIA  

En konferens kring hur landsbygdens kreatörer skall kunna stöttas. Läs mera här.

 

2008-12-10

Leadernätverket och Arbetsförmedlingen

Möte i Jönköping den 10 december. Ännu ett möte i syfte att få Arbetsförmedlingen att knytas till Landsbygdsnätverket och dess kontaktyta mot alla Leadergrupper runt omkring i Sverige. Flyingemodellen och dess möjligheter påvisades på nytt. Ändringar  i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen verkar vara på gång, där samverkan med Landsbygdsprogrammet pekas ut. 

 

2008-11-30

Arbetsförmedlingen Anordnargrupp

Centrala Arbetsförmedlingen har Anordnargrupp den 2 dec i Stockholm. 

 

 

2008-11-30

Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen workshop 1 dec

Workshop i Stockholm kring hur den sociala ekonomin kan möta de människor som kommer in i FAS 3 under våren 2009. Hur kan vi gemensamt skapa förutsättningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden ?

 

2008-11-30

Regeringen satsar 10 miljoner kronor på sociala företag

Sociala företag har en viktig roll att axla där traditionella arbetsformer och aktörer fallerar. Därför har regeringen beslutat avsätta särskilda medel för att öka kunskapen om de sociala företagen och deras roll i att stötta människor i utsatta situationer till ett aktivt arbetsliv. Totalt satsas tio miljoner kronor under två år. Läs mera här.

 

2008-10-29

Anordnargrupp Jobb och Utvecklingsgarantin

Arbetsförmedlingen sätter nu upp en nationell anordnargrupp för att få synpunkter på hur JOB steg 3 skall se ut för att passa aktörerna. Nästa möte är den 2 december.  

 

2008-10-28

Ur budgetpropositionen 2009:14

Användningen av kompletterande aktörer bidrar till att göra utbudet av förmedlingstjänster större och mer diversifierat, vilket bör förbättra matchningen och servicen till arbetslösa. Det är viktigt för regeringen att en mångfald
av olika aktörer runtom i hela landet kan engageras. Det finns anledning att utvärdera hur upphandlingen bör utvecklas för att spridas till en större del av landet och för att fler små, kompletterande aktörer ska ha en realistisk möjlighet att medverka. En sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. I samband med beslut om en ny sysselsättningsperiod fastställs deltagarens arbetsutbud på nytt.

Den som anordnar sysselsättning till en deltagare i tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin ska kunna få ett ekonomiskt stöd. Arbetsförmedlingen ska ansvara även för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Arbetsförmedlingens uppgift ska vara att sysselsätta deltagarna hos anordnare. Vidare kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bilda en anordnargrupp bestående av olika intressenter, med lokal och regional
kännedom, såsom kommuner, landsting, sociala företag och statliga myndigheter. Anordnargruppens uppgift ska vara att bidra till att säkerställa sysselsättningstillfällen för deltagarna i den tredje fasen. I detta arbete kommer Svenska ESF-rådet att spela en viktig roll, då myndigheten i sin verksamhet har ett brett nätverk av olika
aktörer, däribland sociala företag. Läs mera här

2008-10-28

300 000 kronor i vinst för samhället under ett år när en person får jobb 

Beräkningar som Finanspolitiska rådet gjort visar att vinsterna är stora när fler går från arbetslöshet till arbete. Om en arbetslös person får ett arbete under ett år förbättras de offentliga finanserna med nästan 300 000 kronor.

 

2008-10-28

 Arbetsförmedlingen anordnargrupp  

Generaldirektören för Arbetsförmedlingen bjuder in till en rikstäckande anordnargrupp som träffas första gången den 28/10 i Stockholm. Gunnar Petersson närvarar på uppdrag av HSSL, som bjudits in att medverka. Gruppens uppgift skall vara att säkerställa sysselsättningstillfällen inom den tredje fasen av Jobb och Utvecklingsgarantin. Alla deltagarna som efter 450 dagar inom Jobb och Utvecklingsgarantin inte funnit arbete kommer att anvisas den tredje fasen och skall sysselsättas hos anordnare som kan vara offentliga, privata arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. 

 

2008-10-15

Möte med Landsbygdsnätverket 

Gunnar Petersson besöker Jordbruksverket i Jönköping och förklarar Flyinges jobbmodell. Detta föranleder att en djupare analys föreslås av Jordbruksverket . 

 

 

2008-10-01

Avtal 

Arbetsmarknadsområde Lund har tecknat avtal med Flyinge Utveckling om fortsatt samarbete till och med 2008-12-31. 

 

2008-09-29

Vi går vidare !

Chefen för arbetsmarknadsområde  Lund vill gå vidare tillsammans med Flyinge Utveckling för att söka förankra intresset för Flyinges jobbmodell inom Af. FU vill också ha med Region Skåne näringslivsutveckling, Nationella Landsbygdsnätverket och HSSL. Nästa möte är den 28/10 i Flyinge. Då skall underlag fastställas, som kan ligga till grund för en bedömning hur vi går vidare.  

 

2008-09-29

Arbetsmarknadsråd 

Flyinge Utvecklings ordförande  Gunnar Petersson tackar ja till inbjudan att medverka i arbetsmarknadsområde Lunds  lokala arbetsmarknadsråd.

 

2008-09-25

Vad sker nu ?

Möte bokat med Af i Lund den 29/9 klockan 9 i Flyinge.

Utröna om Af är intresserade av att gå vidare med jobbmodellen och gå med i Landsbygdsnätverket och medverka till att stärka genomförandet av landsbygdsprogrammet. Ett konkret sätt som de kan göra det på är att jobba med en inspiratör som sprider erfarenheterna av Flyinges jobbmodell vidare till fler AF och LAG samt att de kan söka hos nätverkets styrgrupp att få kostnaderna för inspiratören ersatt med en nätverkscheck på 200 tkr.

Ett tänkt upplägg kan vara att vi checkar Flyinges  jobbmodell + Leader, så det inte finns någon fallgrop. Utforma en webbsite/broschyr som beskriver jobbmodellen, avtalet och hur man kommer igång. Informera, utbilda  och inspirera både Af och Leaderkontoren. Utvärdera och följa upp. HSSL kommer också att hjälpa till liksom  flera av de övriga hundratalet organisationer som ingår Landsbygdsnätverket.  En webbsite som följer hur utfallet blir. 

 

2008-09-21

Byutveckling

Flyinges jobbmodell kan om detta kommer igång på allvar innebära ett bra tillskott till den lokala ekonomin och stimulera till mera lokalt samhällsentreprenörskap. Nya organisationsformer,  som bygdebolag kan bli aktuella för att hållbara bygder skall kunna etableras via Leaderstödet, där lokalt kapital kan hanteras på ett samhällsnyttigt sätt. 

Se mera här om bygdebolag

 

2008-09-21

Kan Flyinges jobbmodell internationaliseras ?

Om vi kommer vidare med ett nationellt koncept, så skulle detta kunna bli ett bra exempel på ett program, som involverar offentliga, ideella, privata, akademin och enskilda människor.  Via Leader kunde det spridas till andra länder i Europa och kanske även utanför Europa. Öresundsregionen har nyligen fått pris för sin framsynthet. Se mera här. Lundaland och Öresundsuniversitetet är överens om samverkan. Öresundsuniversitetet letar efter innovativa projekt som kan passa för internationalisering.

 

2008-09-21

Vilket resultat gav  Flyinges jobbmodell under ett år ?

Nu har ett år gått sedan avtal tecknades mellan Flyinge och Af i Lund. Vi har enbart hanterat placeringar via kontoret i Lund. Det gick cirka en månad innan första placeringen startade och först efter årsskiftet tog det riktigt fart. Under sommarmånaderna sjönk också kontakterna på grund av semestrar på båda håll. Periodvis nådde vi upp till målet att ha tio praktikanter placerade. Se i vänsterspalten hur utfallet blev. 

 

2008-09-20

Vad kan Flyinges jobbmodell  betyda?

Vi har nu testat samverkan med Af i Lund under snart ett år. Alldeles utmärkt samarbete mellan oss har utvecklats. Nu när ett helt år har gått kommer vi att ligga på cirka 16  personer som ingått eller är i programmet. Flyingebygden har cirka 2000 invånare. Hela Lundaland har 87 000  och många byalag. Hela Sverige kommer att ha 60-70 Leaderområden inom kort. 

Kan Flyinges jobbmodell fungera på andra platser ? Vad skulle det betyda om vi kunde etablera Flyinges jobbmodell  med hjälp av Leaderkontoren i hela Sverige ? Kan nedanstående hypoteser bekräftas ?

En förstudie där vissa av följande hypoteser kan prövas är önskvärd

för de arbetssökande

 • Arbetssökande, som bor på landet får chans till jobb nära där man bor.

 •  Arbetssökande som bor i staden får vidgade möjligheter till arbete på platser med andra 

 • Andra typer av företag än de som finns i staden. 

 • Integration fungerar bra på landet. Det visar Flyinges jobbmodell där utländsk bakgrund inte varit ett hinder för att få jobb eller praktikplatser. (Alvesta, Holmby, Getinge, Veberöd, Dalby, Genarp, Blekinge, Finland, Frankrike, Bolivia, Chile, Ecuador, Bosnien, Makedonien, Kroatien)

 • Det är positivt att  få prova på flera olika praktikplatser.

 • Möjligheter att prova nya yrken där tidigare erfarenheter spelar roll

 • Ser ut som att hälften har/kommer att ha  fått jobb eller annan praktik (Flyinges statistik)

 • Det är viktigt att få stöd så att praktikanten kan fungera på sin praktikplats 

 

för mikroföretagen på landet

 • Mikroföretagen får praktikanter varav en del  visar sig anställningsbara och  bidrar till företagets utveckling
 • Mikroföretagen får prova på vad det innebär att ha en person extra. Stimulerar till utveckling och väcker tanken på att nyanställa 
 • En ny person utifrån med nya idéer kan tillföra nytänkande och kompetensförstärkning
 • Det finns ofta jobb som inte blir utfört. En person som kanske kostar företaget lite mindre blir då attraktiv.
 • företagen som tar emot praktikanter ser att det också kommer något tillbaks till bygden
 • företagen uppfattar systemet som samhällsnyttigt och en rättvis uppgörelse
 • företagen kan även i vissa  fall tänka sig att anställa någon av sociala skäl
 • ett bra sätt att rekrytera ny personal med större möjlighet att få rätt folk
 • går det inte bra med praktikanten kan man enkelt avbryta
 • ingen administration
 • företagen träffas och berättar för varandra vad det innebär att ha praktikant

för arbetsförmedlingen

 • ett vidgat kontaktnät 
 • en kompletterande tydlig, stabil, allmännyttig  och långsiktig avtalspartner inom varje arbetsmarknadsområde

för Leaderkontoret

 • en bra paraplyprojekt som stärker kontakten med byalagen och stimulerar till att starta byalag där sådana saknas
 • ett bra ekonomiskt tillskott till Leaderbudgeten, som är långsiktigt hållbart och stärker kontorets roll 
 • tydligt projekt som ligger helt i linje med EU-strategi att stärka mikroföretag och få fler anställda
 • varje lyckat Leaderprojekt bör leda till fler arbetsmöjligheter. Jobbmodellen ökar sannolikheten för att nya företag kan bildas, om man kan starta med praktikanter
 • varje byalag får en pott baserat på den andel av paraplyprojektet man bidragit med

för byalagen

 • administrativt enkelt, då Leaderkontoret hanterar ekonomin
 • stärker och synliggör byalagets roll bland företagen och enskilda personer inom bygden
 • stärker gemenskapen och relationerna
 • ökar byalagets möjligheter att få mer Leaderpengar till sitt område. 
 • samhällsansvar stimuleras och nya möjliga verksamheter öppnas  
 • bygger på de nätverk som man ofta redan har
 • man kan dra nytta av den goodwill som skapas då man lyckas hitta ett nytt jobb inom bygden åt en person

för Leader-metoden

 • ett mycket bra exempel på samverkan mellan ideella, privata och offentliga 
 • ger tillskott av offentliga medel, som innebär att Leader kan få en större procentandel av Landsbygdsprogrammet utan att kommunerna behöver skjuta till hela den lokala medfinansieringen.

för samhällsutvecklingen

 • Samhällsentreprenörskap stimuleras
 • Samverkan mellan offentliga, privata, ideella, vanliga människor synliggörs över hela landet
 • ersättningen som betalas ut via Af till Leaderkontoren kommer att 4-5 faldigas och användas till samhällsnyttig utveckling inom ett system som är väl formulerat (Leader)
 • landsbygden möjligheter kommer ytterligare att stärkas och tas tillvara
 • EU:s betydelse visas för många
 • Stärker samverkan mellan de kommuner som ingår i ett Leaderområde 
 • Unga som vill utbilda sig till samhällsentreprenörer får ökade möjligheter till jobb
 • En hotande lågkonjunktur medför att alltfler personer kan hamna utanför arbetsmarknaden, vilket ökar trycket på att hitta flera lämpliga praktikplatser
 • 99% av Sverige är enligt EU:s sätt att se landsbygd. Alla orter med färre än 20 000 invånare räknas som landsbygd.
 • klimatfrågan, hållbara bygder, lokalsamhällets betydelse får mera resurser

för universiteten

 • ökat tryck på utbildning av samhällsentreprenörer
 • större intresse för forskning inom området samhällsentreprenörskap
 • jobbmodellen blir ett intressant forskningsområde

för riksorganisationen HSSL

 • ökad betydelse då det kraftigt stimulerar till att fler byalag blir aktiva och nya byalag bildas
 • lokal kapitalbildning  sparande på bygdekonto, bygdebolag, mm stimuleras

för regional utveckling

 • ökade möjligheter att finna arbete nära där man bor
 • lokal utveckling som stärker företagen utanför de stora städerna
 • arbete i samhällsnyttiga företag kan få arbete nära där man bor
 • fler samhällsnyttiga företag etableras
 • lokala regionala förutsättning kan bättre tas tillvara 
 • underifrånperspektivet stärks 
 • bättre integration 

drivkrafter

 • Leaderkontoren får en viktig roll, för att stödja/stärka  byalagen och söka täcka in hela sitt område.
 • Byalagen kan koncentrera sig på uppgiften att matcha praktikanter/arbetssökande med rätt företag/organisation
 • Den "pott" som skapas till en bygd driver på att bli använd 
 • Af kan fortlöpande stödja/stärka Leaderkontoret

svagheter och hot

 • är Flyinge unikt vad gäller företagsstruktur i bygden, gemenskap, kompetens hos byalaget, behov av arbetskraft bland mikroföretagen?
 • varför är byalag så lämpliga - finns andra lokala organ som kan fungera lika bra?
 • passar inte långsiktigt in hos aktörerna Af, Landsbygdsprogrammet, - partipolitiskt  särskiljande?

 

2008-09-21

KK-stiftelsen satsar på samhälls- entreprenörer

KK-stiftelsen har ett långsiktigt program för att stödja kunskapsutveckling kring samhällsentreprenörer. Entreprenörer samverkar med forskare, som studerar hur entreprenörerna arbetar. Forskningen skall leda till att bättre förstå och kunna förbättra innovationssystemen. Se mera här.

 

 

2008-09-18

Lokalekonomidagarna Västerås

Flyinges modell för jobb tas upp på ett workshop, där flera med ansvar för Leader inom Jordbruksverket deltar. Intresse framförallt bland andra byalag och HSSL, kommer fram. 

 

2008-09-10

Landsbygdsnätverket + HSSL

Landsbygdsnätverket är riksorganisation för Leader och finns inom Jordbruksverket. HSSL är riksorganisation för Sveriges alla byalag. Båda blir mycket intresserade av Flyinges modell för jobb och tankarna på hur denna skall kunna gå in under Leader och etableras över hela landet. Flyinge betonar vikten av att "checka av" så det inte finns några fallgropar. 

 

2008-08-15

Praktikanter

Praktikanterna som Flyinge placerat kommer från många olika platser men  bor idag i staden Lund eller dess närhet. 

Alvesta, Holmby, Getinge, Veberöd, Dalby, Genarp, Blekinge, Finland, Frankrike, Bolivia, Chile, Ecuador, Bosnien, Makedonien, 

Totalt 16 placeringar, där ungefär hälften fått jobb under eller efter praktiktiden som omfattar maximalt sex månader.

 

2008-06-05

Flyinges modell för jobb + Leader

Ett samarbete med Leader tyder på att avtal skall skrivas mellan Af och LAG -området, som sedan driver ett så kallat paraplyprojekt med hjälp av den medfinansiering som uppstår via Af bidraget. Leaderområdet delas in i mindre områden där respektive byalag får ansvaret för att ta hand om att ordna praktikplatser. I utbyte får man en pott byutvecklingsmedel, som blir 4-5 gånger det belopp man dragit in via Af. Verksamhetskontoret sköter administrationen. Byalaget kan söka projekt baserat på den pott man har skapat.  

 

 

2008-05-30

Leader och Flyinges modell för jobb ?

Flyinge gör en del förfrågningar och funderar på hur jobbmodellen skulle kunna få spridning. Skattemyndigheten är inte helt övertygade om att det bidrag från Af, som utgår till Flyinge kan betraktas som skattefri, vilket kan trassla till det för ideella byalag. Af har funnit att man inte kan ha avtal med ett litet privat företag, som arbetar med jobbmodellen och avbryter ett sådant  samarbete, som man startat med en annan ort inom Lundaland. 

 

2008-03-20

Jobbmodellen och Leader

Flyinge driver förstudien, som syftar till att etablera ett Leaderområde Lundaland. Af i Lundaregionen skriver på en avsiktsförklaring om medfinansiering i syfte att tillsammans med ett kommande Leaderkontor kunna sprida modellen. Verksamhetskontorets etablering inom Lundaland drar dock ut på tiden, men detta får inte hindra att testa jobbmodellen, som kanske passar andra redan klara Leaderområden.

 

 

2008-03-05

Är flera bygder intresserade ?

Af vill gärna att flera bygder skulle pröva på Flyinges modell för jobb.  Eftersom vi träffar många andra byalag så berättar vi lite försiktigt om vår modell. En person som varit ordf. i ett annat byalag försöker intressera dem. De tycker att han kan ta det själv och han startar ett företag som skriver kontrakt med Af. Vi märker att flera byalag är intresserade men avvaktar lite för att känna på det nya vi satt igång och hur det bäst skall drivas. 

 

2008-02-10

Hur går det ?

Af och Flyinge har nu fått alltfler arbetssökande i praktik. Arbetsformerna börjar klarna alltmer. Af placerar inte på egen hand personer i praktik inom Flyinges geografiska område. Man informerar Flyinge om man skulle vilja flytta någon person till annat ställe. Af får information om var den arbetssökande har sin praktik. Ibland gör man besök på praktikplatsen. Flyinge håller hela tiden kontakt med sina företag, för att se till att de trivs med sin praktikant och att denne fungerar. Flyinge utvidgar någon gång sina placeringar till företag utanför området. Vissa praktikanter misslyckas trots indikationer på att det borde gå bra. Det kan vara ohälsa/fysiska svagheter/mentala svagheter som gör sig påminda, då man kommer i arbete. 

 

2007-10-15

Första placeringen

Af bedömer att vissa av de arbetssökande som ingår i Jobb och Utvecklingsgarantin (JUG) kan passa in i Flyinges jobbmodell. Man skickar då över personens profil via email. Flyinge tar sedan fortast möjligt ett personligt möte under ca 30 minuter med personen, för att utröna om det finns lämpliga praktikplatser inom bygden. Ofta är det en kombination av yrkeserfarenhet, intresse, möjlighet att ta sig till arbetsplatsen, mm som spelar in. Flyinge försöker också hitta flera platser, som man kan prova under en kortare introduktionstid. Man behöver på så sätt inte binda upp vare sig arbetsplatsen eller den arbetssökande för mer än 1-2 provveckor.  På så sätt kan man finna ut vilken praktikplats som passade bäst och då fortsätta här under en längre tid helst resten av perioden. Af skriver ett beslut som tar en vecka efter att praktikplaceringen är klar. 

En del personer av de Af skickar går tillbaks om Flyinge inte hittar någon lämplig placering. Den som får en placering brukar inte behöva vänta mer än högst 2 veckor från första samtalet med Af tills man är på sin praktikplats.

 

2007-09-20

Avtal med arbetsförmedlingen

Ett avtal tecknas och som bekräftar hur samverkan skall ske. Avtalet berör endast personer inom Jobb och Utvecklingsgarantin, dvs de som varit arbetslösa under lång tid. Insatsen är begränsad till 6 månader och kan avbrytas så fort det finns ett riktigt jobb. Af söker få den arbetssökande i arbete på praktikplatsen med hjälp av vissa stöd. 

 

2007-07-02

Arbetsförmedlingen i Lund

Flyinge Utveckling träffar chefen för arbetsförmedlingen i Lund och berättar om den jobbmodell, som vi utvecklat under våren för att flera skall kunna få praktik inom företag på landet.

 

2007-03-01

Flyinge arbetsgemenskap

Flyinge Utveckling får ESF projekt, för att bygga nätverk av företag, som kan tänkas vilja ta emot praktikanter, söka få igång lokala arbetsgemenskaper, stödja lokala företagare särskilt sådana med stöd från samhället samt personer som är långtidsarbetslösa. Projektet går också ut på att fånga upp personer som kommer från Försäkringskassan eller har kontakt med lokala vårdcentraler och behöver komma i arbete/praktik/motion för att må bättre.

Projektet handlar också om att bygga nätverk och hitta innovativa lösningar.

Kontakter med Länsarbetsnämnden ger vid handen att den 1 juli kommer en ny arbetsmarknadspolitik och de ger en rekommendation att ta kontakt med arbetsförmedlingen i Lund. 

 

Ansvarig för denna webbsite är 
Gunnar Petersson,
Flyinge Utveckling
Roslövsvägen 11
247 47 Flyinge

tfn 046 522 20
epost flyinge-utveckling@telia.com

www.flyinge.nu

Följande Leaderområden har besökts 

Blekinge
Linné
Sjuhärad
Kustlinjen
Gränslandet
Norra Skaraborg
Östra Skaraborg
Norra Mälarstrand
Västra Skaraborg
Terra et Mares
Landsbygd Halland
Kustbygd Halland
Lundaland
Söderslätt
MittSkåne
Ystad Österlen
LAG PH i Snaphanebygd
Skånes Ess
Skånes Nordväst Södra 
Skånes Nordväst Norra 

(20 stycken)