Kontakta oss
Styrelsen
Medlemskap
Investeringsplan
Ekonomi
Stadgar
Vision
Grävningsregler
Årsmötesprotokoll
Andelstal

Flyinge vad betyder namnet

 Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

2015-05-20

Årsmötesprotokoll

Här finns årsmötesprotokoll från 2015

2015-03-07

Årsmöte i Flyinge Vägförening tisdagen den 7 april 2015 kl 1900.

Alla fastighetsägare  som är medlemmar i Flyinge Vägförening kallas härmed den 7/4 kl 19.00 till ordinarie föreningsstämma  Församlingshemmet. Tunavägen i Flyinge.

Om din fastighet ingår i Flyinge Vägförening  hittar du enklast här.

Dagordningen ligger här.

Styrelsen

 

2014-05-10

Årsmötesprotokoll

Här finns årsmötesprotokoll från 2014

 

2014-04-08

Årsmöte i Flyinge Vägförening den 8 april 2014 kl 1900.

Alla fastighetsägare  som är medlemmar i Flyinge Vägförening kallas härmed den 8/4 kl 19.00 till ordinarie föreningsstämma  Församlingshemmet. Tunavägen i Flyinge.

Om din fastighet ingår i Flyinge Vägförening  hittar du enklast här.

Dagordningen ligger här.

Styrelsen

 

2013-06-03

Årsmötesprotokoll

Här finns senaste protokollet

 

2013-03-04

Årsmöte i Flyinge Vägförening 9 april 2013 kl 1900 

Alla fastighetsägare  som är medlemmar i Flyinge Vägförening kallas härmed den 9/4 kl 19.00 till ordinarie föreningsstämma  Församlingshemmet. Tunavägen i Flyinge.

Om din fastighet ingår i Flyinge Vägförening  hittar du enklast här.

Styrelsen

2012-04-24

Beslut om uttaxering

Vägföreningens årsmöte har beslutat om uttaxering om 100 kr per andel. Se protokollet här och hur många andelar som din fastighet har. Senast föreningen begärde uttaxering av avgift var år 1999. Många fastighetsägare har därför inte varit med om detta tidigare. Särskilt brev kommer att skickas till alla fastighetsägare med inbetalningskort på det belopp per andel som årsmötet fastställde. 

Flyinge Vägförening lyder under Lantmäteriverket, som fastställer andelstal och vilka fastigheter som ingår i samfälligheten. Vi får vara glada att föreningen har kunnat undvika att uttaxera under 12 år. 

2012-02-29

Årsmöte Flyinge Vägförening

Hålles tisdagen den 3 april kl 1900 på Flyinge Församlingshem Alla fastighetsägare inom Flyinge samhälle hälsas välkomna. 

2011-05-05

Årsmötesprotokoll från april 2011

Här kan du läsa årsmötesprotokollet 

2010-09-22

Vita stolpar - större trafiksäkerhet

Flyinge Vägförening har låtit sätta upp vita reflekterande stolpar som avskiljare mellan väg och gångvägar. Detta för att ytterligare öka trafiksäkerheten inom samhället. Stolparna finns på Promenaden eftersom här är både många gående till skolan och många bilar som hämtar och lämnar på  dagis. På Plantskolevägen med trafik till Platanvägen, Granats Bildemontering samt Flyinge Plantshop och på Platanvägen korsning med GC-väg. 

Vi ber alla att respektera åtgärderna och hjälpas åt för att söka förhindra de skador vi kan se på de vita stolparna. 

 

2010-05-11

Protokoll Årsmötet 

Läs mera här.

 

2010-04-14

Nya i styrelsen 

Emelie Holmgren valdes som sekreterare och Katarina  Eriksson valdes till kassör efter Gunnar Petersson som avgick efter 15 år som kassör i föreningen. 

 

2010-04-14

Mera om sopning av gatorna

Detta kommer i år att ske med maskinsopning under april månad. Vänligen sopa ut från tomtgränsen så att sopmaskinen får med sig allt. Parkera helst inte på gatan vilket omöjliggör sopning.  

 

2010-03-24

Sopning av gatorna

Flyinge Vägförening har bestämt att i år att genomföra maskinsopning av samtliga gator i samhället. Detta på grund av den svåra vintern som medfört extra mycket sandning. 

2010-03-08

Årsmöte den 14 april kl 19.00

Flyinge Vägförening håller sedvanligt årsmöte. Alla fastighetsägare inom Flyinge samhälle hälsas välkomna. 

Lokal Flyinge Utvecklings lokal Holmbyvägen 1.

2010-03-03

Avstängd genomfartstrafik i Flyinge

Vägverkets vägarbete på väg 104 genom Flyinge står nu stilla på grund av kylan men kommer att återupptas på nytt när vädret medger. Vägavsnittet har efterhand blivit alltmer gropigt. Detta har medfört att alltfler bilister som normalt passerar på väg 104 valt att köra inom Flyinges gatunät, för att undvika det dåliga vägavsnittet. Denna kraftiga trafik på Körsbärsvägen och Blomstervägen medför avsevärt förhöjd olycksrisk. Flyinge Vägförening har därför beslutat att tillfälligt stänga av dessa båda gator för genomfartstrafik under tiden som Vägverket genomför vägbygget på väg 104. 

Avstängningen är placerad vid dessa båda gators utfart på  Plantskolevägen. Synpunkter på beslutet kan lämnas till förenings ordförande.

 

2010-02-02

Vägbulorna på väg 104 

Flyinge Vägförenings gator Blomstervägen och Körsbärsvägen har nu blivit mera trafikerade eftersom man vill undvika vägbulorna på väg 104. Vi ber att ni som bor i samhället inte kör inom byn om det kan undvikas. Sök er närmsta vägen ut till de allmänna vägarna, 

 

2009-05-13

Inför grävningsarbeten

Inför grävningsarbeten inom föreningens gatuområde i Flyinge samhälle vänligen studera våra regler för grävning.    

 

2009-03-19

Inför våren 2009

Föreningen önskar att medlemmarna sopar bort sand utanför sina fastigheter. Tack på förhand. 

 

2008-03-12

Årsmöte den 14 april kl 19.00

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte i Flyinge Utvecklings lokal Holmbyvägen 1. 

 

2008-11-14

Inför snösäsongen 2008-2009

Vi vill påminna alla våra fastighetsägare att se över häckar och träd så att dessa inte utgör ett hinder för snöröjningsmaskinerna. Se också till att ni inte förvarar byggnadsmaterial eller liknande på vägar eller parkeringsplatser. 

När det blir snö och man kan misstänka att snöröjningsmaskinerna kommer. Se om möjligt till att bilar inte står parkerade på gatorna. 

 

2008-11-13

Ingen större asfaltering 2009

Vägföreningen planerar inte för något större asfalteringsprojekt under 2009. Lagning av mindre skador utföres dock vid behov. 

 

2008-05-21

Möte kring grönyteskötseln i byarna

Eslövs kommun hade kallat alla vägföreningar till möte den 7 maj. Man önskar diskutera om föreningarna även kunde ta på sig skötseln av grönytorna i sina resp. byar. Många synpunkter kom fram både för och emot hur detta i så fall skulle skötas. I Flyinge har vi ju Arne som även sköter grönytorna på kommunala fastigheter samt i byarna Gårdstånga, Flyinge och Harlösa. Kommunen konstaterar att vägföreningarna sköter gatorna bra och billigare än kommunen vilket för tankarna vidare.

Marieholm och Löberöd är tillsammans med Eslöv de orter inom kommunen som inte har vägförening och således får sina vägar och grönytor underhållna av kommunen. Så är det tänkt även framledes. Ett bidrag för grönyteskötseln är tänkt att utgå men är inte beräknat ännu men ett genomsnittspris uppges till 3,36 kr/kvm och år. Nytt möte planeras efter semestern. 

 

 

2008-03-19

Årsmöte den 15 april kl 19.00

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte i Flyinge Utvecklings lokal Holmbyvägen 1. 

 

2008-03-19

Sopning av gator

Styrelsen har för 2008 beslutat att inte genomföra allmän sopning av gator. Vi ber därför respektive fastighetsägare att senast under april månad sopa gatan utanför sin egen fastighetsgräns. Tack på förhand 

 

2007-12-14

Vägbidraget 

Det bidrag Eslövs kommun anslår till Vägföreningen har nu äntligen betalts ut. 

 

 

2007-08-13

Asfaltering av gator

Körsbärsvägen asfalteras just nu med början den 13 augusti. Asfaltering sker också  vid Promenaden och Gullregnsvägen. Vi har en asfalteringsplan som vi i huvudsak följer för underhållsasfaltering. Vårt mål är att kunna hålla gator av en god standard inom samhället. Besluten fattas lokalt av föreningens styrelse. 

 

2007-03-22

Sopning av gator

Sopning av gator inom Flyinge samhälle påbörjas måndagen den 26 mars. Tänk om möjligt på att sopa ut från din tomtgräns samt att inte parkera bilar på gatan denna vecka.

 

 

2007-03-20

Årsmöte den 10 april

Kallelse till årsmötesförhandlingar i lokalen Holmbyvägen 1, ingång baksidan tisdagen den 10 april kl 19:00. 

Styrelsen föreslår

ingen utdebitering för 2007
att asfaltera Promenaden och Körsbärsvägen under 2007
att fortsatt använda samma entreprenörer som tidigare för snöröjning, sopning, sandning och rensning av brunnar.

Se särskild investeringsplan för underhåll av asfalterade gator. Vi har avvaktat något på grund av arbeten vid förskolan som påverkade Promenadens förlängning, som nu kommer att asfalteras framför hela förskolans tomt i söder. 

 

2007-01-22

Hårt snöoväder

Flyingebygden drabbades liksom hela Skåne och Danmark av ett tufft snöoväder natten till torsdagen. Snöröjningen kom igång tämligen sent under dagen i Flyinge och flera klagomål framfördes till föreningen.

 

2006-12-18

Styrelsearbetet 2006

Inget större asfalteringsprojekt har genomförts under det gångna året. Olika åtgärder för att höja trafiksäkerheten har diskuterats vid flera styrelsemöten.  

Jonny Andersson

2005-12-28

Snöoväder

Det har fallit mycket snö det senaste dygnet och mer snö verkar vara på väg. Vi försöker snöröja så att alla gator skall vara framkomliga. Försök att inte parkera bilar på gatorna Så blir det bättre snöröjning på för alla.

Jonny Andersson

2005-11-28

Styrelsemöten 2006

Styrelsen har lagt förslag om tider för styrelsemöte samt årsmöte under nästa år.  Årsmötet föreslås hållas den 4 april. Övriga styrelsemöten den 24/1,  21/3 (inkl revision), 5/9 samt den 7/11 2006. Normalt hålls mötena kl 19-21 i fd bankhuset (Flyinge Utveckling)

Jonny Andersson

 

2005-11-14

Ragn Sells hämtar sopkärlen från

1 februari 2006

Merab lämnar oss den 1 februari och istället kommer våra hushållssopor att hämtas av Ragn Sells. Städningen av återvinningscentralen sköts redan från 1 januari 2005 av Ekdahls Åkeri i Malmö tel 040-6806250

Som ni märkt ligger det en massa jord vid återvinningsstationen, men Ekdahls har inget märkt. De påstår att de städar en gång per vecka! En uppgift som troligen skulle kunna skötas betydligt bättre med lokala krafter. 

Jonny Andersson

2005-11-13

Styrelsemöte 8 nov 

Styrelsen har haft fem möten under 2005. Vi har beslutat att skjuta upp asfalteringen av Promenaden ett år på grund av kommunen byggarbete vid dagis. Hela området kring skolan är 30 km högsta hastighet, vilket inte alla respekterar. Lastbilar som står inom området utgör trafikfara. Åtgärder vid Allévägens förlängning österut har slutförts. Telestationen kommer att flyttas till Idrottsplatsen med färdigdatum i maj 2006. Vi hoppas att grävningsarbetet kan minimeras. Vissa mopedister utgör en trafikfara både för sig själva och andra trafikanter, vilket flera olyckor visar. Vi behöver få "lämna företrädesskyltar" på de vägar som mynnar på Roslövsvägen - annars gäller här högerregeln".  

Jonny Andersson

2005-01-24

Styrelsemöte 26 januari

Styrelsen har möte den 26 januari i bankhuset. Det går alltid bra att meila in ärenden eller ringa föreningen om du har observerat något som inte är bra eller vill ha förändringar som gäller gator inom Flyinge.

2005-01-12

Olaglig parkering åtgärdad

Problemen på parkeringen vid Roslövsvägen blev åtgärdat snabbt och bra från kommunens sida.

Jonny Andersson

2004-12-29

Olaglig parkering vid Roslövsvägen

Vägföreningen har till Eslövs kommun påtalat att det finns en skrotbil och en husvagn olovligt parkerade på kommunens parkeringsplats på Roslövsvägen. Detta har framförts till Ingemar Nilsson, som har till uppgift att åtgärda detta.

Jonny Andersson

2004-12-08

Olämplig jordhög

På mötet den 9 november beslöts att påpeka för fastighetesägaren vid Allévägen det olämpliga i att det ligger schakt massor på gång och cykelvägen, som hindrar passage. Massorna måste omgående tas bort. Berörd fastighetsägare har underrättats skrifligen

Jonny Andersson

2004-12-07

Flyinge underhåller sina gator

Vi underhållsasfalterar vartannat år. Den gata som är äldst och mest sliten får då en ny beläggning. År 2003 asfalterades hela Plantskolevägen som då fått utstå ett hårt slitage efter nybyggnation av Platanvägen. Nyligen har vi också låtit sätta upp nya gatunamnsskyltar där de var skadade eller oläsliga. Genom att vi har en egen vägförening så beslutar vår förenings styrelse om sådana åtgärder. Vi tycker det är viktigt att sköta underhållet fortlöpande och inte skjuta detta på framtiden. År 2005 kommer således en ny sträcka att få ny beläggning.

Nyligen 12 november kunde vi läsa i SkD om att Eslövs Kommun har 20% av sina gator i uselt skick. Man sköter gatorna i Eslövs stad, Marieholm och Löberöd och för detta har man anställd personal, som upphandlar tjänster och sköter underhållet. Totalt underhåller man 115 km gator och 22 km av dessa behöver få ny beläggning. Enligt utredningen så skulle detta kosta 22 miljoner att åtgärda eller en miljon per kilometer. Därtill har man årligen normala kostnader för snöröjning, sandning, sopning och administration på 4 miljoner eller 34 800 kronor per kilometer.

Kostnaden för underhållsasfaltering är ca 75 kr/kvm om det görs i tid annars stiger det till det dubbla 150 kronor/kvm säger Tony Hansson enligt artikeln i tidningen. Och det är denna höga kostnad som man nu kommer att drabbas av. Därtill kommer underhållsasfaltering på de resterande gatorna så att inte de också drabbas av de extra kostnaderna per kvm.

Inom Flyinge Vägförening ansvarar vi bara för 6,5 km vägar eller 5,7% av vad man ansvarar för centralt. Det finns ett tiotal sådana vägföreningar i tätorter utanför Eslöv. Marieholm och Löberöd har särskild status och ingår i den del som sköts av kommunen direkt. Om man översätter deras siffror till våra så skulle det årliga underhållet kosta 226 000 i Flyinge och asflateringsbehovet skulle vara 1 254 000 extra utöver det vanliga. Som kassör i Flyinge Vägförening så skulle jag fått avgå för länge sedan om situationen såg ut så här. Vi skulle varje år behöva uttaxera 500 kronor per fastighet och därtill 3 135 kronor i en engångsinbetalning. Idag klarar vi oss med det lilla bidraget vi får av kommunen cirka 160 000 kronor och det räcker både till underhåll och underhållsasfaltering av vägarna. Men så ser vi till att asfaltera i tid. Vår plan går ut på att underhållsasfaltera 2/40 av vägbeståndet vart annat år. Därtill kommer kostnader för att förbättra trafiksäkerhet och nyasfaltera. Det kostar oss cirka 140 000 kronor vart annat år. Eftersom vi är förening utan intäkter får vi inte dra av momsen som kommunen får göra, så vi drabbas av ett skattetillägg (moms) på ytterligare 35 000, som går rakt in i statskassan.

Hur detta kan gå ihop undrar du säkert ? Så ser det ut när man sköter verksamheten lokalt med ansvar. Skillnaden blir mycket stor. Kommunen behöver 34 800 kr per kilometer och år till normalt underhåll och därtill 1 miljon kr per kilometer för att åtgärda akuta allvarliga brister.

Om vi skulle få ett bidrag som motsvarade vad kostnaden är inom kommunen i övrigt för gator skulle detta uppgå till minst 228 000 + 70 000 + 125 000 ( 1 254 000 fördelat på tio år) = 423 000 + kompensation för moms med cirka 100 000. eller totalt över 525 000 kronor per år.

Man kan också räkna så här. Vad skulle Eslövs kommun behöva i sin budget om man skötte gatorna som vi gör i Flyinge. De 160 000 vi får i bidrag motsvarar efter avdrag för moms 128 000 per år eller 19 700 kr per kilometer gata. Då skulle Eslöv, Löberöd och Marieholm kunna ha fina väl underhållna gator för 2, 265 000 om året.

Hoppas detta lilla räkneexempel är korrekt och att det Sigvard Olsson skrev i SkD stämmer. Hoppas också någon mer än jag funderar på hur offentlig verksamhet skall organiseras i framtiden.

Gunnar Petersson

2004-12-07

Obesvarad skrivelse

Flyinge Vägförening skickade en begäran till Eslövs kommun den 30 september 2003 om ett litet extra bidrag till Vägföreningen med anledning av kommunens exploatering av området vid Platanvägen.Detta medförde ett mycket stort extra slitage av tyngre fordon så att vi tvingades att tidigarelägga underhållsasfaltering för att inte drabbas av extra höga kostnader. Trots många förfrågningar i ärendet har Eslövs kommun inte ännu hunnit besvara vårt brev. Nu är det snart år 2005.

Gunnar Petersson

2004-09-07

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträdde och beslutade att Promenaden ligger bäst till för att bli omasfalterad under 2005. Vägen är hårt belastad av trafik och utbyggnaden av dagis har medfört ytterligare tung trafik. Denna väg är också mycket använd för att hämta och lämna på dagis och även skolan.

Farthinder kommer att placeras ut på Platanvägen våren 2005.

Utetjänst håller på med markarbeten vid Platanvägen. Ytorna och dikena kommer att behandlas och sås med gräs. Detta gäller även den plats där de stora jordmassorna tidigare låg i depå. Alla fastigheter har nu återlagt jord och därför kan denna yta nu färdigställas.

Ny entreprenör kommer att anlitas för snöröjning kommande vinter.

Gunnar Petersson

 

2004-04-07

Årsmöte 2004

Flyinge Vägförening höll årsmöte 6/4 i Flyinge Församlingshem. Förutom styrelse och revisorer var tre medlemmar närvarande. Protokoll från årsmötet kommer att hållas tillgängligt på banken.

Beslutades att omvälja Jonny Andersson som ordförande , Veine Melin, Platanvägen 6 att ingå i styrelsen på ett år. Gunnar Petersson omvaldes på två år. Övriga befattningar omvaldes. Inga större investeringar kommer att ske under 2004.

Gunnar Petersson

2004-03-24

Inför årsmötet

Under 2004 föreslås inga större asfalteringar ske. Under år 2003 har Plantskolevägen asfalterats liksom Platanvägen. En motion har lämnats in och kommer att besvaras av styrelsen vid årsmötet. Alla handlingar finns tillgängliga på banken. Anslag om årsmötet kommer att sättas upp på banken och i affären.

Gunnar Petersson

 

2004-03-24

Sopning av gator i Flyinge samhälle

Nästa vecka kring 1 april kommer alla gator i samhället att sopas rena från grus. Tänk på att sopa längs tomtgränsen om det är svårt för sopmaskinen att komma år. Tänk också på att inte parkera bilar på gatan under dagtid eller annat som kan hindra sopningen.

Gunnar Petersson

2004-01-30

Mycket snöröjning i bygden

I går och inatt föll det mycket snö säkert 15 cm. Snöröjningen tar lite tid men det kommer mildare väder snart.

 

 

2004-01-28

Årsmötet 6 april kl 1900

Föreningen kommer att ha årsmöte i församlingshemmet den 6 april kl 19.00. Handlingar kommer att finnas tillgängliga. Kallelse kommer att anslås på väl synliga platser i byn.

 

 

2004-01-28

Bilar på gångbanor

På vissa ställen i byn står bilar på ytor som är avsedda för gående. Speciellt vintertid kan det vara svårt att ta sig fram och bilarna utgör ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att inte ha bilar på ytor för gående under långa tider.

 

 

2004-01-28

Fiberkabel

Sweden Networks har grävt för fiberkabel i Plantskolevägen och längs med Holmbyvägen. Asfalteringar har slutförts. Visst markarbete inom grönområde återstår.

 

 

2004-01-28

Tack till alla som tog bort nedhängande grenar

Föreningen gick ut med lappar till de som hade träd eller buskage som hängde ut över vägen. Tack till alla som har vidtagit åtgärder på vår uppmaning.

 

 

2004-01-28

Pilevägen skall få 30-skyltar

I samband med asfalteringen av Platanvägen nu är avslutad kommer vi också att få visst målningsarbete. Vi hoppas då få 30 markeringar i gatan på Pilevägen och skyltar.

 

2004-01-28

Motion

Det har inkommit en motion angående trafiksituationen på Idrottsvägen. Motionen samt styrelsens förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig före årsmötet.

 

2004-01-25

Extra sandning

På grund av den ihållande kylan och de isiga vägarna har styrelsen sandat en extra gång i år. Vägföreningen har ansvar för vägarna inom Flyinge. Arne på kommunen utför en del arbete åt Vägföreningen, då det gäller vägunderhållet. Om du har synpunkter tala med föreningens ordförande.

 

 

2004-01-25

Styrelsemöte 27 januari

Vägföreningen har styrelsemöte den 27 januari. Har du några funderingar går det bra att skicka email till ordförande. Jonny Andersson

 

2003-09-30

Lekplats för Platanvägen

Det är inte planerat någon anlagd lekplats. Den nordöstra delen av området har avsatts som "natur- och vinterlekplats" enligt Kjell Stigenhag.

 

2003-09-30

Asfaltering av Platanvägen

Slutlig asfaltering (toppbeläggning ) av Platanvägen kommer att ske nu i höst. Kjell Stigenhag tror att det kan komma att genomföras redan under oktober månad. Ni som tycker att det finns problem med höjder och lutningar eller att det står vatten utanför er tomt kan höra av er till Vägföreningens ordförande Jonny Andersson Då kommunen har slutfört sitt arbete övergår ansvaret för underhåll till Flyinge Vägförening. Det är därför viktigt att det nu blir så bra som möjligt. Vägföreningen kommer också att besiktiga inför vintersnöröjningen, så att det går att komma fram med snöröjningsfordonen.

 

2003-09-30

Pilevägen har 30 km

Pilevägen har fartreducering eftersom den ligger nära skolan. Högsta tillåtna fart är 30 km i timmen. Vi borde ha 30 målat även i vägen som påminnelse. Flera GC vägar korsar Pilevägen.Vi skall försöka få kommunen att ta detta i samband med toppbeläggningen på Platanvägen.

 

2003-09-30

Grisarna på Platanvägen

De tillfälliga farthinder som finns på gång och cykelvägarna inom Platanvägen kommer att tas bort när området är färdigbyggt nu i höst enligt Kjell Stigenhag. Finns det synpunkter på detta kan de framföras till Jonny Andersson.

 

2003-09-09

Styrelsemöte rapport

Ärenden berörde hinder på GC-väg Platanvägen, asfaltering Plantskolevägen, en läckande sopbil, skymd sikt vid GC-väg, inspektion av framkomlighet inför vinterns snöröjning.

 

2003-08-29

Styrelsemöte 2003-09-09

Styrelsen har möte kl 19.00

Asfalteringen av Plantskolevägen har slutförts. Om du vill ställa fråga till Vägföreningen läs mera här.

 

2003-06-10

Protokoll från styrelsemötet 2003-05-08

Läs mera här.

 

2003-06-05

Asfalteringsarbete på Plantskolevägen

Större delen av Plantskolevägen kommer att få ny slitbana under juni månad. Denna väg har fått utstå mycket slitage på grund av markarbeten och tunga transporter till nya området vid Platanvägen. Vi ser nu att dessa är avslutade och genomför därför asfaltering troligen i vecka 25. Fartdämpande hinder kommer att finnas för att reducera hastigheten mellan infarten till Björkvägen och infarten till Plantshopen. Vissa delar av vägen har nedsatt högsta tillåtna hastighet 30 km/timme.

Trafiken på vägen har ökat betydligt den senaste tiden. Dels har trafiken till Plantshopen ökat betydligt de senaste åren och sedan har trafiken till Platanvägen nu börjat märkas fullt ut då i stort alla villor är inflyttade.

Jonny Andersson

2003-05-09

Ny styrelse

Vägföreningens styrelse hade konstituerande styrelsemöte på torsdagskvällen. Ordförande Jonny Andersson, kassör Gunnar Petersson och sekreterare Lillemor Billgren. Suppleanter är Ivar Johnsson och Jan Johansson. Beslöts att protokoll snarast efter justering av ordförande skall publiceras på Internet, som ett led i att öka informationen till föreningens medlemmar. Vidare vill ordförande vara nåbar via email och fax.

Gunnar Petersson

2003-05-04

Konstituerande styrelsemöte

Torsdagen den 8 maj kl 19.00 har styrelsen möte i lokalen i bankhuset.

Gunnar Petersson

2003-04-29

Ny ordförande

Vid årsmötet i församlingshemmet presenterade valberedningen en ny ordförande Jonny Andersson, som valdes efter Kjell Karlsson, som tackat nej till omval. Kjell Karlsson har varit ordförande under 8 år i föreningen och arbetet mycket för Flyinge och dess vägar och grönområden. Han har lagt ner ett mycket stort engagemang och har haft goda kontakter med alla. Kjell Karlsson avtackades med blommor av valberedningen Jan Holmgren.

Föreningens nye ordförande har varit aktiv i föreningen under många år som suppleant och de sista åren som vice ordförande. I styrelsen invaldes också Lillemor Billgren. Övriga i styrelsen Gunnar Petersson liksom suppleanterna kvarstår.

Flera medlemmar bland annat från Platanvägen deltog och är intresserade av frågan om dagvattnet. Man var överens om att fastighetsägarna skulle försöka bilda en Platankommittée under Flyinge Utveckling för att driva frågan. Problemet med dagvattenledningarna är inte en fråga för Vägföreningen.

Gunnar Petersson

 

2003-02-26

Årsmöte 2003

Årsmötet kommer att hållas den 29 april kl 19.00 i församlingshemmet Flyinge. Se protokoll från tidigare årsmöten

Kjell Karlsson

 

2003-03-26

Information från styrelsemötet

Styrelsemötet beslutade igår att föreslå årsmötet att asfaltera Plantskolevägen under 2003. Denna vägsträcka har fått utstå mycket extra slitage under utbyggnaden av Platanvägen, då en stor mängd tung och extra tunga fordon använt vägen. Mötet beslutade också att fartdämpande hinder skall utformas så att bussar och andra större fordon skall kunna passera hindren med reducerad fart, men med mindre slitage både på vägen och på fordonen.

Vårsopning av gator kommer att ske den 23-24 april 2003. Fastighetsägarna ombedes att sopa ut grus och annat närmast tomtgränsen.

Ingen utdebitering föreslås för 2003

Kallelse kommer att sättas upp på affären, banken och biblioteket samt www.flyinge.nu

Handlingar kommer att hållas tillgängliga på biblioteket.

Stadgar och kallelse kommer att delas ut till nyinflyttade direkt i postlådan.

 

Gunnar Petersson

 

2003-02-28

Årsmöte 2003

Årsmötet kommer att hållas den 29 april kl 19.00 i församlingshemmet Flyinge. Se protokoll från tidigare årsmöten

Gunnar Petersson

 

2003-02-28

Synpunkter på vägar

Du som har synpunkter på trafiksäkerhet, vägunderhåll och grönområden kan sända motion inför årsmötet. Enligt stadgar skall dessa ha inkomit senast sista februari. Sådana motioner kan styrelsen behandla och är skyldiga att redovisa på årsmötet. Man kan också komma på årsmötet och ställa frågor som styrelsen kan behandla senare. En annan möjlighet är att när som helst skicka en skrivelse till styrelsen och påtala sina önskemål. Sådana skrivelser behandlar då styrelsen efter hand.

Gunnar Petersson

2003-02-28

Styrelsemöte den 25 mars

Flyinge Vägförening håller styrelsemöte kl 19.00. Frågor med anledning av mötet med kommunen tas upp samt frågor inför årsmötet. Även revisorer och valberedning är kallade. Mötet hålls i Flyinge Utvecklings lokaler i bankhuset.

 

2003-02-24

Hästbro

Önskemål om hästbro mellan Flyinge och Flyinge Kungsgård diskuterades förra veckan med företrädare för Eslövs kommun. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2003-02-20

Möte med kommunen 2003

Flyinge Vägförening har årligen återkommande möten med ansvariga tjänstemän inom Eslövs kommun. Gatuchef Kjell Stigenhag och Gatuingenjör Roland Larsson åkte ut till Flyinge och mötte Flyinge Vägförenings ordf Kjell Karlsson och vordf Jonny Andersson.

Följande önskemål togs upp.

Gatubelysningen på Ljungbjärsvägen och Allévägen behöver utökas.

Vid busshållplatsen Plantskolevägen är övergångstället i kombination med planket vid fastigheten 8:9 Gustavsminne och otillräckliga fartdämpande åtgärder att betrakta som trafikfarligt.

Önskemål om en väg genom industriområdet med förbindelse ända ut mot Plantskolevägen har länge framförts. Den nya planen över industriområde vid östra infarten medger dock inte detta.

Fasanvägens anslutning till väg 104 behöver klargöras. Önskvärt att i huvudsak använda den östliga utfarten.

Vägföreningen önskar ersättning för extra slitage på Plantskolevägen i samband med nybyggnationen på Platanvägen. Kommunen hänvisar till en ny regel om detta som ej ännu är prövad.

Vägföreningen och kommunens representanter blev överens om att Platanvägen på vissa ställen har fått en olycklig utformning med stora vattenproblem som följd.

I korsningen Äppelvägen/Körsbärsvägen föreslogs att pröva nya förslag till fartdämpande åtgärder. Idag ligger här ett mobilt fartdämpande hinder. Vägföreningen ansvarar för detta.

Vägföreningen önskar få belysning på GC-vägen igenom grönområdet mellan Äppelvägen och Gullregnsvägen.

Vägföreningen påpekade att planer på tätortport i norra infarten Roslövsvägen måste bli fungerade om sådan skall byggas av Vägverket. Kommunen lovade ta upp frågan med Vägverket.

Vägföreningen är irriterade på skrotbilar som lämnas kvar, bla på parkeringen framför fd kommunhuset. Kommunen har dock ingen lösning på hur detta skall kunna lösas smidigare.

Vägföreningen påtalade sin oro för tätortsrondellen som inte har blivit bra. Kommunen delade denna oro.

Vägföreningen tycker också att den västra tätortsporten får allt mindre fartdämpande effekt i takt med att vägbredden vidgas vid infarten till Flyinge. Här borde någon förändring ske så att porten får avsedd effekt.

Denna text är sammanställd efter Kjell Karlssons minnesanteckningar från mötet av Tidigare möten med Eslövs komun. Vägverket genomförde ett sk dialogprojekt inför projektet längs väg 104.

Gunnar Petersson

2000-11-17

Bidrag till information

 

Flyinge Vägförening har i november 2000 beviljats ett bidrag med 5 000 kronor av Sparbankstiftelsen Färs o Frosta för att stödja föreningens möjligheter att via Internet fortlöpande informera de boende i Flyinge om föreningens verksamhet.

 

Gunnar Petersson

Flyinge Vägförening är en samfällighetsförening som har till uppgift att sörja för underhåll av vägnätet inom Flyinge samhälle.

webmaster@flyinge.nu

Kontakta Flyinge Vägförening ordf Jonny Andersson

Tel: 046 - 525 77 
Fax: 046 - 525 37Mobil: 0734 - 20 18 80
E-mail: jonny.andersson@konsulttjanst.nu

Kontaktuppgifter  

 

SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning