Flyinge i bilder
äldre nyheter

 

Flyinge ängar eldorado för fågelskådare

Flyinge vad betyder namnet

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
Frosta Hembygdsförening 

2003-03-25

Modevisning den 1 april

Gårdstånga Holmby Rödakorskrets arrangerar en modevisning den 1 april kl 19.00 i Församlingshemmet i Flyinge. Biljetter a 100:- förköps på Hembageriet Roslövsvägen.

Medverkande Modepunkten Hörby, Lottis Fantasiverksta, Atelje Marita Fors

 

2003-03-24

Många vill ge bygden bredband

Vi har nu minst tre aktörer som arbetar hårt på att ge Flyingebygden ett bra bredband. Teleservice med trådlös förbindelse via antenner i Telias mast., Xpress som vill använda teleledningarna och Skånska Energi som provar elledningarna för att förmedla bredband. Läs här om de olika möjligheterna.

 

2003-03-24

Föreläsareföreningen

Christian IV - om mat,dryck och kvinnor, Leif Mårtensson, Kristianstad

Om Christian IV tid och dess mat- och dryckesvanor, särskilt då kungens egna.

Onsdag 26 mars 19.15 i Församlingshemmet. Entré:10 kr

 

 

2003-03-21

Missnöje på Platanvägen

Informationsmiss av Eslövs komun, tyckte upprörda nyblivna flyingebor, som just flyttat in på Platanvägen.

Eslövs kommun hade ett informationsmöte med berörda fastighetsägare på torsdagskvällen. Ett 40-tal personer hade mött upp för att bli informerade om dagvattenavrinning inom området. Kommunen har tydliga anvisningar om hur markhöjderna vid återfyllning skall vara samt att fastighetsägaren är skyldig att anlägga ett öppet dagvattendike i tomtgränsen ca 20 cm brett. Lutningen på dessa diken skall vara sådan att vattnet kan rinna ner i vägbrunnar som sedan har förbindelse med större diken som avvattnar hela nya området vid Platanvägen. För att dikena tjäna sitt syfte får tomten inte avgränsas med hinder iform av stenmur eller sockel för staket. Häck, som planteras så långt in på tomten, att diken inte växer igen kan dock accepteras. Kommunen kan tänkas svara för att rensa dikena så att de tjänar sitt syfte.

Alla på mötet klagade på att varken de eller husleverantören vid köp av marken hade blivit informerade om villkoren för dagvattenhanteringen. Det var många upprörda känslor bland de närvarande, som kände sig svikna av kommunen, som har haft flera tillfällen under byggprocessen då man kunde tagit upp frågan. I vissa fall har man planterat en häck på fel ställe, kanske återfyllt matjord i fel höjder vilket leder till felaktig lutning eller köpt sten till lägre stenmur som kant mot gatan. Många fastighetsägare har också anlagt särskilda dagvattenbrunnar på sin tomt en kostnad helt i onödan.

Kommunens VA-chef Anders Horstmark och Stadsplanearkitekt Lennart Fredriksson samt byggledare Ingemar Nilsson hade klara besked och påpekade att man även kommer att besiktiga fastighetsägarnas åtgärder för dagvatten.

Kjell Karlsson ordförande i Flyinge Vägförening medverkade på mötet och känner förståelse för de nyinflyttades missnöje med kommunen. Marken inom området består av ren sand vilket betyder att dagvattnet har lätt för att rinna undan. Skulle det ändå bildas is i diket längs vägen så är det inte Vägföreningens skyldighet att hantera detta, då det ligger utanför asfaltkanten.

Eslövs kommun har samma dagvattenlösning inom nyplanerade områden inne i Eslövs tätort. Ideerna är nya och kommunen har inte tagit sitt ansvar att informera om detta i god tid.

Gunnar Petersson

 

2003-03-14

Kommunen informerar om Platanvägen

Nya området vid skolan i Flyinge med adress Platanvägen har lite annorlunda upplägg vad gäller hantering av dagvatten. Tanken är att dagvattnet skall rinna ut i de stora diken som finns omkring området och vidare längs bäcken vid Promenaden. Kommunen och Flyinge Vägförening träffar berörda fastighetsägare på Platanvägen Kommunen ansvarar för anläggning av vägar och dagvattenledningar. Flyinge Vägförening svarar sedan för underhållet av vägarna, som sandning, snöröjning och liknande. Platan är ett träd som växer ex på Clemenstorget i Lund. (uttalas platan med betoning på andra stavelsen)

Tid: Torsdag 20 mars

Gunnar Petersson

2003-03-10

Kollektivtrafiken

Svar från Medborgarkontoret i Sandby.

Nu har jag pratat med kollektivtrafikkontoret i Lunds kommun.Svaret jag fick där var att inom närmaste framtiden kommer det ju inte att bli någraförändringar på linje 157 eftersom skånetrafikens tidtabell för ett år framåt redan är spikad. Däremot så sa han att Skånetrafiken håller på med en slags kollektivtrafiksutredning och att berörda kommuner (bl a Lunds kommun) också är inbandade i detta arbete. Det kan dröja år innan resultatet av utredningen märks i praktiken och man tittar först och främst över de stora kollektivtrafikstråken och jobbar sig sedan ned till ytterområdena. Kanske du sett att det stått i tidningen att man ska titta över bussturer till Skrylle och det ingår då bl a i denna utredning. Tipset från kollektivtrafikkontoret var att bästa sättet att försöka påverka
är att skriva ett brev till Skånetrafiken med sina synpunkter och sedan skicka en kopia till kommunen till tekniska förvaltningen kollektivtrafikkontoret.

Med anledning av ovanstående läs vidare här.


Sara Johansson

2003-03-10

Flyinge Utvecklings lokaler i Bankhuset

Flyinge Utveckling har fått ett hyreskontrakt på en mycket bra lokal i bankhuset i Flyinge. Vi är mycket nöjda med denna lösning som skapar goda möjligheter för föreningen. Genom sitt centrala läge med parkeringsplatser och stora ytor räknar vi med att i första hand flera föreningar med anknytning till Flyinge Utveckling skall kunna använda lokalen för sammanträden och dylikt. Redan idag och i morgon har Flyinge Utveckling större möten inom de kommittéer som föreningen har startat.

Gunnar Petersson

2003-03-06

Styrelsemöte Flyinge Utveckling

Som ett led i att lära känna bygden höll Flyinge Utveckling sitt styrelsemöte på Family Vägresturang i Gårdstånga den 6 mars. En rad viktiga beslut fattades och ordförande Gunnar Petersson kunde konstatera att föreningen har fått.en mycket lyckosam start. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2003-02-24

Hästbro

Vi behöver flera broar. Önskemål om hästbro mellan Flyinge och Flyinge Kungsgård diskuterades förra veckan med företrädare för Eslövs kommun. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2003-02-21

Bättre bussförbindelser

Lundalänken innebär att bussförbindelserna inom Lund till Lunds lasarettet och Ideon har blivit mycket bra. Bussarna till Södra Sandby följer samma väg och går var 30:e minut. Man kan sedan åka vidare över Flyinge by till Flyinge med buss 157, som går vardagar en gång per timme. Sista bussen från Södra Sandby mot Flyinge går 18.40 och från Eslöv redan 18.12 om man skall till Flyinge. Alla busstider hittar du här. Det vore bra med någon senare buss och på helgerna går det bara en enda tur under två dagar. Medborgarkontoret i Södra Sandby har lovat att titta på frågan. Du kan kontakta dem via email också.

 

Gunnar Petersson

 

2003-02-21

Bredbandsmöte

Det är ett ökat intresse för att få bredband till Flyingebygden. IT-kommittéen och andra jobbar nu på för att det skall bli en bra lösning. Läs mera här

Gunnar Petersson

 

2003-02-21

Upprop kring barnomsorg

Två mammor i Gårdstånga vill driva på kommunen för att få bättre barnomsorg i Flyingebygden. Läs deras upprop här. Genom att samla flera intresserade med behov av barnomsorg så kan blir det lättare att finna bra lösningar. En kommittée under Flyinge Utveckling är på gång där frågan kan drivas tillsammans. Ni föräldrar som vill ställa upp bakom Jenny och Sabine kontakta dem.

Jenny Jensen 046-52128 fam.jensen@minpost.nu
Sabine Norgren 046-52003 jimmy.sabine@swipnet.se

Gunnar Petersson

 

2003-02-20

Medborgarinflytande är det viktigt ?

Hur skall medborgarna kunna påverka utvecklingen i sin bygd. Allt färre vill engagera sig politiskt. Nya folkrörelser som är politiskt obunda växer fram. Flyinge Utveckling är ett sådant exempel i vår bygd. Hur vill samhället förhålla sig till detta. Läs mera här

Gunnar Petersson

2003-02-18

Hur många bor i bygden

Hur utvecklas befolkningsmängden i bygden och på andra orter ? Läs mera här

Gunnar Petersson

2003-02-18

Tätortsförnyelse

Eslövs kommun har beslutat under året fördela 2.9 miljoner till busshållplatser, övergångsställen samt förnyelse av torg inom kommunen. Den största satsningen görs i Stehag. Flyingebygden får 200 000 kronor till en utredning om en cykel och ridväg mot Kävlingeån. Vidare togs in i planen en gång och cykelväg mellan Promenaden och Körsbärsvägen inom Flyinge samhälle.

Gunnar Petersson

 

2003-02-14

Byalagsrådet överlämnade skrivelse

Vid möte med kommunledningen i Eslövs Kommun i går kväll överlämnades en skrivelse ställd till kommunstyrelsen, där Eslövs bylagsråd föreslår en modell för hur kommunen skall kunna stötta föreningarna som arbetar ideellt i byarna. Läs skrivelsen här. Nytt möte blir den 22 maj kl 18-20. Respektive byalagen skall tills dess ta fram förslag på projekt som man vill genomföra.

Gunnar Petersson

 

 

 

 Flyinge information innehåller allt som handlar om Flyingebygden. Om du har synpunkter på innehållet så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

Just nu 418 A4 sidor med text och bild

Flyingebygden i media
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Väggtidning 
Översiktsplanen 
Medborgarkontoret 
Efterlysning