Äldre nyheter
Kontakta oss 
Förslagslista
Möten 
Vad har genomförts 
Verksamhetsberättelse 
Tryckt information 
Boken 
Vänbygder 
Styrelsen
Medlemskap
Flyingekortet 
Lokaler
Kommittéer
Flyingerådet
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden
Forskning 
Sponsorer 
 Protokoll
Verksamhetsberättelse

Flyinge vad betyder namnet

 

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Gårdstånga-Holmby Rödakorsförening
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

EMU Valet
Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning 

2016-08-18

Ny hemsida för Flyinge Utveckling 

http://www.flyingeutveckling.se

2016-04-03

Årsmöte 2016 

Se kallelse här. 

2015-11-23

Ny hemsida för Flyinge Utveckling 

Nya hemsidor för föreningen och bygdebolaget är på gång. 

2015-11-19

Avgående ordförande avtackad

Flyinge Utvecklings ordförande sedan 7 nov 2002 har avtackats. Ett 20-tal personer medverkande på onsdagskvällen och gåvor överlämnades från flera. Tal hölls av tf ordförande Sara Ericsson, Flyinge Utveckling .Nyöppnade Restaurang Gastro Gaspari på  Flyinge Kungsgård serverade en utsökt måltid. 

2015-11-11

Ny vice ordförande 

Elvira Edenlund blir ny vice ordförande i Flyinge Utveckling. 

 

2015-10-02

Ordförande ersätts av vice ordförande 

Föreningens ordförande Gunnar Petersson har beslutat sig för att  lämna sin plats i styrelsen  från den 1 november 2015 och lämnar över ordförandeskapet till nuvarande vice ordförande Sara Ericsson. Sara kommer att fungera som t f ordförande fram till årsmötet i april 2016, då en ny ordförande utses. Gunnar Petersson, som varit ordförande sedan föreningens start den 7 november 2002, kommer att flytta med sin familj till Småland i den takt som medges på grund av villaförsäljning mm

Sara är väl insatt i föreningens verksamhet och valdes in i Flyinge Utvecklings styrelsen redan 2010. Sara, som är arkitekt har också sedan 2013 varit verksam i flera projekt som föreningen driver. Många känner Sara inte minst från Facebookgruppen Flyinge Framtid.

Saras epostadress mm finner man under styrelsen.  

 

2015-04-23

Årsmötet 2015-04-21 

Årsmötet samlade ett 20-tal medlemmar och aktieägare på Flyinge Kungsgård. Styrelsen berättade om sina framtidsvisioner Green Valley Flyinge och Rurban Vacation samt ungdomssatsningar och midsommarfesten. 

Styrelsen pekade på att samverkan med bygdens företag och då inte minst Flyinge Kungsgård är viktiga. Några medlemmar menade att man vill se mera framtidsvisioner och att föreningen syns för lite i bygden och borde ha betydligt flera medlemmar. Niclas Erwall bjöd in till att använda Flyinge Kungsgård ännu mer exempelvis ungdomssatsningar och midsommarfirande. 

Mötet beslöt också att ansluta föreningen till Skånes Hembygdsförbund.

Niclas som är platschef på Flyinge Kungsgård valdes också in i styrelsen och i styrelsen för bygdebolaget, då Marianne Lilja Wittbom har slutat som vd.    

 

2015-04-01

Rurban Vacation

Under våren 2015 har Flyinge Utveckling tillsammans med ARNA i Fågelriket i Harlösa, fått möjligheten att göra ett kort förstudieprojekt genom Leader Lundaland runt utveckling av natur- och ekoturism i Vombsänkan. Projektet baseras på samtal och intervjuer och skall vara avslutat redan i maj. 
Frågeställningen inom förstudien är:
Hur kan en utveckling i riktning mot bildandet av ett UNESCO biosfärområde i Vombsänkan bli till ett stöd för de aktörer som finns idag, eller som vill starta upp något för framtiden? Vad finns det för verksamheter idag som har turism- eller upplevelseanknytning? Skapas ett nytt biosfärområde i Vombsänkan blir ekoturism en självklar del av verksamheterna i området och behovet väsentligt av att främja lokala aktörer och idéer kring detta. Vombsänkan är, med sin unika natur, i turist- och besöksnäringssammanhang mycket underutvecklat, men det finns en stor potential i området för att nå ut till besökare.
Det finns också ett behov av att möjliggöra ”närturism” och synliggöra den stadsnära landsbygdens kvaliteter och fantastiska möjligheter. Flyingebygdens läge ger utmärkta förutsättningar för detta! Bygden har ett varierat utbud, som innefattar ”hästupplevelser” av olika slag, naturupplevelser med t ex Kävlingeån och flera naturreservat av olika karaktär, kultur- och kulturhistoriska miljöer, samt goda vandrings- och cykelmöjligheter. 
För förstudien vill vi väldigt gärna träffa aktörer i bygden för en intervju om deras verksamhet och hur den är kopplad till naturen och landskapet. Alla som är intresserade är välkomna! Hör av er till mig så bokar vi ett möte!

Sara Ericsson

 

2015-03-16

Kallelse bolagsstämma 2015

Alla aktieägare i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)  kallas till årsmötet den 21 april.  Vi inleder med föredrag av Niclas Erwall samt Gunnar Petersson och Sara Ericsson . Därefter en enkel måltid. Se mera i hela kallelsen här. 

2015-03-16

Kallelse årsmötet 2015

Alla medlemmar kallas till årsmötet den 21 april. Man är medlem om man betalt medlemsavgift under kalenderåret 2014. Vi inleder med föredrag av Niclas Erwall samt Gunnar Petersson och Sara Ericsson . Därefter en enkel måltid. Se mera i hela kallelsen här. 

2014-10-11

Kollektivtrafiken 2015

Flyinge Taxi kör nu pendlingslinje mellan Flyinge och Lund. Nya busshållplatser kommer att byggas vid Gårdstånga rondellen under 2015. Busstrafiken mellan Flyinge Södra Sandby kan komma att upphöra. 

2014-10-11

Julmarknad 2014

Föreningen arrangerar julmarknad på Flyinge Kungsgård den 22-23 november. 

2014-04-24

Årsmötet 2014

Årsmötet beslöt att  välja in Henrik Jansson och Lou Lindstrand Jenå, som suppleanter i styrelsen. De tidigare suppleanterna Per Brunmark och Elvira Edenlund valdes som ordinarie ledamöter. Till revisor valdes Maria Lunderot Harlösa och Per-Olof Treijner Flyinge. I övrigt omval. Mötet godkände styrelsens förslag till stadgeändringar och hantering av utdelning från bygdebolaget. Se mera här om stämman i bygdebolaget.

2014-03-14

Kallelse årsmötet 2014

Alla medlemmar kallas till årsmötet den 23 april. Man är medlem om man betalt medlemsavgift under kalenderåret 2013. Vi inleder med en guidad visning av Flyinge Kungsgård som leds av vd Marianne Lilja Wittbom. Därefter en enkel måltid. Se mera i hela kallelsen här. 

2013-10-22

Kollektivtrafiken

Den dåliga kollektivtrafiken mellan Flyinge och Lund/Malmö har vid flera enkäter i bygden ansetts som den viktigaste frågan att lösa för att öka bygdens attraktionskraft. 

Flyinge Utveckling har i samverkan med Flyinge Taxi, Skånetrafiken och ett Ideonföretag nu lyckats  få tillstånd en lokalt driven pendlingslinje mellan bygden och Lund. Detta är ett så unikt exempel att föreningen idag kommer att berätta om detta för Region Skånes ledning vid möte i Kristianstad. Vi hoppas på detta sätt ytterligare stärka tanken och öppna för nya möjligheter med lokalt driven lokaltrafik. 

Vi vill också tacka Flyinge Taxi som nu tar rollen som operatör av linjen och Ideonföretaget som hjälpte oss med webbenkäten. 

Vi har ett tiotal personer som visat intresse för att använda linjen. Vi hoppas att fler skall komma till när man ser att linjen verkligen bli av. Vi hoppas också att linjen skall komma med i Skånetrafikens reseplanerare på nätet.

Vi hoppas att vår pendlingslinje skall öka bygdens attraktionskraft och att fler skall vilja bosätta sig här. Vi hoppas också att andra små orter med en liknande situation skall vilja ta efter vårt exempel.

 

2013-04-29

Årsmötet 2013
Ingemar Jeppsson valdes att leda bolagsstämman samt föreningsstämman i Flyinge Utveckling på Flyingegården. Bygdebolagets interimistiska styrelse har på ett bra sätt fullföljt de åtgärder för att förbättra ekonomin som föreslogs av huvudägaren vid extra stämman i juni 2012. Stämman beslöt därför att bevilja ansvarsfrihet och att ge sittande styrelse fortsatt förtroende att leda bolagets verksamhet. 

Föreningsstämman Flyinge Utveckling innebar omval av ordförande Gunnar Petersson samt nyval av Marianne Lilja Wittbom vd Flyinge AB. Därtill behandlas motion från medlemmar som avslogs samt styrelsens svar på motionen som fastställdes inkl  förslag till stadgeändringar. Förändringar som skall godkännas på nytt nästa år för att träda i kraft. 

Därtill önskade man att styrelsen verkar för att fler blir medlemmar både företag, föreningar, hushåll och  enskilda.  Medlemsavgiften är samma som tidigare år. Man önskade också att föreningen verkar för fler trivselaktiviteter inom bygden.

Alla som önskar bli medlemmar ombedes att betala medlemsavgiften snarast. Läs mera här

 

2013-04-19

Verksamheten under 2012
Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyinge Utveckling har alltsedan startåret 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden.Lyfta fram bygdens frågor och bedriva information och opinionsarbete. Stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.
För bygdens utveckling söker föreningen också anslag från Region Skåne, Statens Jordbruksverk/Länsstyrelsen, Leader Lundaland samt Sparbanksstiftelsen. Därtill bidrar medlemmar och styrelse med en stor andel ideellt arbete.


Styrelsen har arbetat ideellt ca 1.600 timmar, samt ytterligare 850 projektfinansierade timmar. Personer utanför styrelsen har bidragit med ytterligare 600 ideella timmar. Ett 80-tal personer har deltagit på något sätt i verksamheten.

Ideellt arbete
Flyinge Framtid. Bygdebladet. Arbete i styrelsen. Samverkan med andra byalag i
Skåne, Eslövs Byalagsråd, Winnet I Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb), föreningens hemsida, opinionsbildning, julmarknaden, storkprojektet på Kungsgården, projektet Svenskt Hästmuseum, Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hela Sverige skall leva, remissvar Lunds och Eslövs kommuner samt Trafikverket. Samverkan med Länsstyrelsen Flyinge Ängar naturreservatet. Anna Brahes hus i Gårdstånga. Busshållplatsen Gårdstångarondellen.

Information
Hemsidan www.flyinge.nu ger färsk information om vad som händer i bygden. Drivs av Gunnar Petersson med 3000 besökare per månad. Facebookgruppen Flyinge Framtid, som har cirka 120 medlemmar, är en aktiv grupp för lokal utveckling (www.flyinge.nu/framtid). Bygdebladet distribuerades med 2-4 nummer upplaga 800 ex. Flera artiklar i dagspressen.

Lokal utveckling
Studiecirkel Gröna Flyingebygden, Julmarknad och Svenskt Hästmuseum tillsammans med Flyinge AB, Ridled i Flyingebygden tillsammans med hästföreningarna. Belysning till cykelväg Flyinge-Södra Sandby tillsammans med Trafikverket. Naturreservatet Flyinge Ängar tillsammans med Länsstyrelsen, Förbättrad kollektivtrafik tillsammans med Skånetrafiken. Ny förskola tillsammans med BMSL, Konfirmationsridläger tillsammans med Svenska kyrkan samt lokala företag. Matat storkar tillsammans med Storkprojektet. Flera föreningar lånar lokaler kostnadsfritt.

I huvudsak finansierade projekt Neem (Länsstyrelsen, Region Skåne) Ridled i Flyingebygden (Leader Lundaland) Lundalandsmarknaden (Leader Lundaland) Biogas i Flyingebygden (Länsstyrelsen, Region Skåne) Bixia Miljöfondspris

Övrig allmännyttig verksamhet
Flyinge Utveckling är engagerad som anordnare i Arbetsförmedlingens Jobb- och Utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa i de åtta kommunerna Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Burlöv, Höör och Hörby.Föreningen driver projektet Flyinge Jobbarena i Flyinge sedan 2007, i Södra Sandbys Byahus från 2010, samt i Östra Sallerups Kulturhus sedan 2012. Antal medarbetare (projektdeltagare) under 2012: 20 - 25.

Samarbeten
Kontakterna med Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Länsstyrelsen.
Föreningen är medlem i Eslövs byalagsråd och Lunds kommuns nätverk för företagar- föreningar/byalag, samt Hela Sverige skall leva och Skånes lokala utvecklingsgrupper. Kontakter med Lunds Stift, SLU Alnarp, Lunds Universitet, ESS, Skånska Energi och Leader Lundaland. Goda kontakter med Flyinge AB och andra företag i bygden. Föreningen har under året haft besök av fem riksdagsmän, regionråd och kommunala företrädare, samt Länsstyrelsen och lokala föreningar.

Konferenser
Flera personer har deltagit på konferenser: Region Skåne, Cleantech Day Malmö, Vind 2012
Stockholm. Biogaskonferenser, Landsbygdsriksdagen i Ronneby. Riksdagsseminarium i riksdagshuset.

Flyingefonden
En fond för donationer m.m. inom Flyingebygden öppnades 2010. Fonden är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente och har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut - alltid för bygdens bästa.

Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)
Verksamheten bedrivs i ett sk samhällsbolag med särskild vinstutdelningsbegränsning på uppdrag och under inflytande av Flyinge Utveckling (>90% av rösterna). Bolaget lämnar egen årsredovisning.

Styrelsen
Under verksamhetsåret 2012 har fem protokollförda sammanträden hållits och därtill har det förekommit ett stort antal informella möten samt arbete i utskott. Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

2013-04-16

Motion till föreningsstämma och styrelsens svar

Flyinge Utveckling - en ideell allmännyttig förening som vill lyfta fram bygdens frågor och bedriva information och opinionsarbete. Stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.

En motion har lämnats till Flyinge Utveckling, som skall behandlas på föreningens årsmöte den 29 april. 
I motionen föreslås bland annat att Flyinge Utveckling skall ge bort sina aktier till övriga aktieägarna i 
bygdebolaget. Syftet är att minska föreningens inflytande över bygdebolaget. Läs hela motionen här.


Bygdebolaget har fått 500 000 kronor för aktier från Flyinge Utveckling och 164 850 kronor från övriga aktieägare. Förslaget innebär att övriga aktieägare skulle kunna få en gåva av föreningen upptill 3000 kr för varje satsade 1000 kronor.

Styrelsen i Flyinge Utveckling menar att förslaget i flera avseende strider mot föreningens stadgar. 
Läs stadgarna här
Eftersom Flyinge Utveckling är en ideell allmännyttig förening kan man inte ge bort sina tillgångar till 
aktieägare i bygdebolaget. Däremot skulle det vara möjligt att ge bort tillgångar till andra organisationer 
som drivs i samma syfte som Flyinge Utveckling. Läs hela styrelsens svar på motionen här.

Stadgarna säger också i §23 att bygdebolaget skall drivas på uppdrag och inflytande av föreningen.
Detta är också skälet till att föreningen har 96% av rösterna i bolaget. Föreningen tog under 2012 ett stort ansvar för den likviditetsbrist som uppkommit i bygdebolaget under våren 2012 och bolaget har idag en stabil ekonomi.

 

2013-04-05

Kallelse ordinarie föreningsstämma

Den ideella föreningen Flyinge Utveckling kallar härmed medlemmar till ordinarie föreningsstämma måndagen den 29 april kl 1900 på Flyingegården, Roslövsvägen 11, 247 47 Flyinge

Se hela kallelsen här. 

 

2013-02-18

Lokalt Utvecklingscentrum

Flyinge Utveckling erbjuder ett lokalt utvecklingscentrum med inriktning på landsbygdsutveckling. Föreningen har funnits i 10 år och samlat mycket erfarenhet och kontaktnät med organisationer och företag runt om i Flyingebygden, Lundaland, Skåne och hela Sverige samt även en del inom Europa. Kontaktinformationen finner ni här till höger

 

2012-10-16

Trafikverket avslår vår begäran

Flyinge Utveckling har önskat en hänvisningsskylt till Flyinge söder om trafikplats Gårdstånga utmed väg E22. Denna begäran har Trafikverket avslagit med motiveringen att det är viktigare att hänvisa till Sjöbo. 

Flyinge Utveckling menar att det finns risk för att bilister i stället väljer avfart Roslöv eftersom det här står skylt till Flyinge. Om man kommer söderifrån innebär detta en omväg i onödan. 

Trafikverket menar att det är bilistens ansvar att välja närmaste väg. 

2012-09-28

Södra Östersjöprogrammet

Föreningen beslutade att inte engagera sig i programmet. Vi hade alltför kort tid att finna bra partners i länderna Litauen, Polen och norra Tyskland. 

2012-06-13

Södra Östersjöprogrammet

Föreningen funderar på att engagera sig mera i utbyte med andra liknande föreningar i närområdet. Inte minst klimatfrågan ställer krav på förståelse för vad som händer på andra platser. Södra Östersjöprogrammet är ett EU program som vill verka för ett ökat utbyte mellan länder och i år har man en utlysning som särskilt riktar sig till Rural NGOs, dvs precis som Flyinge Utveckling. 

Läs mera här.

 

2012-06-13

Landsbygdsriksdagen 2012

Flyinge Utveckling är inbjudan att medverka på Landsbygdsriksdagen 2012 i Blekinge. Vi medverkar i seminarium kring Crowdfunding ett sätt att finansiera projekt inom lokal ekonomi. Läs mera här

 

2012-06-13

MyEco besökte Flyinge

Ideonföretaget MyEco som utvecklar elcyklar, besökte Flyingegården den 11 juni för idéutbyte och provcykling av elcyklar. MyEco elcykel har ett batteri som driver en motor som sitter i framnavet. Tillsatsen kan monteras på de flesta cyklar eller kan man köpa en helt ny cykel med eldriften monterad och klar. Se mera här Även en eldriven skoter visades upp. 

Besöket är en del i den studiecirkel Gröna Flyingebygden som pågår. Alla som är intresserade av ämnet klimat och miljö är välkomna. Hör av dej till föreningen. 

2012-06-13

Bidrag från Bixia miljövårdsfond

Föreningen har sökt och fått beviljat ett bidrag på 90 000 kronor för att i en förstudie tillsammans med elhandelsföretaget Bixia utveckla storskaliga lösningar baserat solceller. Projektet ingår i Gröna Flyingebygden, där vi bjuder in företag som vill testa klimatsmarta lösningar tillsammans med oss. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag.

Läs mer här om bidraget och övriga som fick bidrag u fonden Bixia

 

2012-04-19

Orvar Otterstedt ny i styrelsen

Årsmötet valde Orvar Otterstedt som ekonomiskt ansvarig i Flyinge Utvecklings styrelse. Orvar efterträdde Bodil Forss som valdes att  ingå i valberedningen.

2012-03-07

Årsmöte den 18 april kl 18.30

Årsmötet äger rum på Flyingegården, Roslövsvägen 11 och inleds med visning av lokalerna, kontorsrummen och rumsuthyrningen. 

 

2011-06-29

Flyinge i Bryssel 

Flyinge medverkar i europeiskt nätverk för finansiering av projekt på landsbygden. Nätverket finns inom Contact Point EU, som arbetar för att påverka EU kommissionen i Bryssel. Vid dagens möte i Bryssel fanns exempel från en rad europeiska länder och däribland  således Flyinge som representerade det svenska exemplet på vad som kan ske inom en bygd. Den svenska gruppen besökte också EU-parlamentet och parlamentarikern Carl Schlyter (mp). 

 

2011-06-29

Flyinge ett exempel  

Flyinge uppmärksammas för sitt arbete inom den ideella organisationen Flyinge Utveckling och bygdebolaget, som ett sätt att skaffa lokalt kapital för lokal utveckling. Läs mera här i en skrift Handbok i lokal finansiering som har publicerats av Hela Sverige skall leva. 

 

2011-04-11

Bygdebolaget   

Flyinge bygdebolag har förvärvat ännu en fastighet. Läs mera här

 

2011-04-01

Årsmöte 27 april kl 18.30   

Flyinge Utveckling har årsmöte den 27 april kl 18.30 i Aulan Flyinge Kungsgård. Mötet inledes med en utfrågning av politiker. 

Dessa är Anette Linander (c) Eslövs kommun och Karin Svensson Smith (mp) Lunds kommun. Alla välkomna.

 

2010-11-10

Flyingefonden   

Styrelsen har beslutat inrätta en fristående fond för bygdens bästa. Fonden skall av den årliga avkastningen bevilja bidrag till olika för bygden viktiga ändamål. Fyra personer bildar ett förvaltningsråd, som räknar med att fondens kapital snart kommer att vara cirka 200 000 kronor. Fonden är öppen både för föreningar, företag och privatpersoner som vill donera till bygdens framtid. 

 

2010-04-15

Ny styrelse   

Årsmötet beslutade om att välja in Margareta Holmgren och Sara Ericsson i styrelsen. Maria Borginger och Ted Velander avgick. 

Se hela styrelsen här

 

2010-03-08

Årsmöte den 15 april kl 18.30  

Flyinge Utveckling och Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) håller årsmöte. Alla medlemmar och aktieägare är välkomna. 

Program

Tid kl 18.30     Plats Aulan Flyinge Kungsgård

Vad händer inom bygden (Gunnar Petersson )
Information från bygdebolaget (Leif Larsson) 
Flyinge Framtid berättar om sin verksamhet (Orvar Otterstedt mfl) 
Årsmötesförhandlingar 
Flyinge Utveckling
Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) 

 

2010-02-22

Bygdebolaget har lagt bud  

Flyinge bygdebolag har lagt ett bud på Gårdstånga Vandrarhem. Läs mera här

 

2010-02-13

Flyinge Framtid 

Byaplansgruppen har valt namnet Flyinge Framtid och en egen hemsida www.flyinge.nu/framtid 

finns, som kommer att uppdateras 

 

2010-02-13

Vägverket om skyltning 

Flyinge Utveckling skickade i september 2008 in en skrivelse på förslag av styrelsen. Läs hela skrivelsen här.  Svaret från Vägverket är daterat 2010-02-11 och man säger att man kommer att följa de synpunkter som lämnas i vår skrivelse. Man räknar med att kunna åtgärda detta senast i samband med ombyggnaden av E22 vid Rolsberga som har en planerad byggstart hösten 2010. 

Bra synpunkter brukar hanteras på ett bra sätt av våra myndigheter. 

 

2009-05-29

ESS påverkar

Beslutet att Lund får ESS, kommer att peka ut östra delarna av Lund, som högintressanta. Anläggningen skall byggas mellan E22 och gamla R15 i riktning mot Getinge och Gårdstånga. Fler bostäder och bättre kommunikationer, planer som redan finns kommer att bli lättare att genomföra. Lunds status som forskningscentra stärks ytterligare. Ideon vill locka hit  europeiska forskningsföretag. Draghjälpen blir betydande. Till 2020 bör mycket ha hänt, som även påverkat Flyingebygden i stor utsträckning. Därför är det viktigt att medelålders personer nu engagerar sig i den nystartade idégruppen under ledning av Orvar Otterstedt.   

 

2009-04-03

Idégrupp för bygden

En  bygdeplansgrupp under ledning av Orvar Otterstedt, som också är föreningens revisor är under bildande. Alla  medelålders personer i bygden med intresse för bygdens frågor kan höra av sig till Orvar. Leader Lundaland har möjlighet att stödja projekt inom byutveckling. Se mera här

 

2009-04-30 

Nya i styrelsen 

Årsmötet valde några nya personer att ingå i  Flyinge Utvecklings styrelse. Se hela styrelsen här.  Detta innebär att fördelningen kvinnor män blir 3/3 + ordförande samt att suppleanterna också har en person som är under 25 år. 

 

2009-03-12

 Årsmöte 29 april 2009

Flyinge Utveckling och bygdebolaget håller årsmöte den 29 april kl 18.30 i Aulan Flyinge Kungsgård. Alla medlemmar respektive aktieägare hälsas välkomna. 

Vi inleder med ett föredrag om Europeiska hästmuseer.

 

2008-12-12

Flyingerådet 2009 

Flyinge Utveckling planerar i år för att bjuda in alla föreningar inom Flyingebygden till Flyingerådet den 14 januari kl 18.30 - 21.30 på Flyinge Kungsgård. 

 

2008-12-12

Lundaland bildas 17 dec 2008

Flyinge Utvecklings projekt Lundaland, går nu snart mot sin fullbordan. Den 17 december väljs en styrelse och den ideella föreningen Lundaland bildas. Plats Dalby Tingshus klockan 18. Därmed avslutas Flyinge Utvecklings roll som projektägare och den nyvalda styrelsen tar över ansvaret. Se mera här.

 

2008-12-12

Svenskt hästmuseum  

Flyinge Utveckling är projektägare till en förstudie kring ett Svenskt hästmuseum, som kommer att pågå under 2009. Kari Lawe är projektanställd för att arbete med denna förstudie. Se mera här.

 

2008-09-22

Lokalt kapital 

Flyinge Utveckling deltar i riksorganisationen Hela Sverige skall levas inspirationsprojekt för att samla lokalt kapital. Se mera här.

 

2008-09-17

Leader Lundaland 

Flyinge Utveckling ansvarar för förstudien som nu har lämnats till Länsstyrelsen för godkännande.

 

2008-04-23

Nya i styrelsen

Vi Flyinge Utvecklings årsmöte invaldes några nya personer i styrelsen, Se mera här

 

2008-03-19

Årsmöte den 16 april kl 18.30

Föreningen kallar sina medlemmar till årsmöte den 16 april kl 18.30 i aulan  Flyinge Kungsgård. Samma kväll och plats har också Flyinge BGAB sin första årsstämma och samtliga aktieägare kallas härmed. Utöver förhandlingarna kommer vi att ha ett program där vi berättar om vad som hänt 2007 och vad medlemmarna tycker borde ske under 2008. 

 

2007-11-28

Studiebesök från Skottland

Föreningen hade idag studiebesök från Skottland Loch Lomond, som gästade Svalövs kommun. Det som vi blev intresserade av var deras metod för att mobilisera 100% av en bygd för att utarbeta en byaplan. Främst sådana bygder som ingår i Leaderområden men även städer arbetade man med. Kanske något för Leader Skåne att fundera på.

De intresserade sig för vår modell för bygdebolag och även våra lärande tipspromenader, som vi genomför 10 gånger per år under höst och vår. 

2007-11-27

Projekt Horse Innovation Arena slutfört

Flyinge Utveckling har slutfört ett projekt med finansiering från Jordbruksverket inom "Livskraftigt hästföretagande". Hur ser förutsättningarna ut för en företagsby inom hästnäringen i Sverige? Slutsats Ett landsbygdsutvecklings center med hästnäringen som en viktig del med placering inom ett hästtätt område och med goda möjligheter i övrigt.  Se mera här

 

2007-11-16

Flyingebygden del i EU ansökan 

FP7-området  "Interactions between knowledge, economic growth and social well-being", söker förslag till projekt. 

ACCELERATED - Activating Co-Creation of European Learning and Earning
Regions by Advancement of Theory and Experimental Development heter projektet som nu ansöker om finansiering inom detta FP7.

Total EU-finansiering planeras till 4 Meuro med 12 partners under 4 år. Den del av projektet som berör Flyingebygden kommer att vara tämligen hanterlig och är initierad av Lunds Universitet och Öresund Science Region, som är deltagande partners. Man är intresserad av ett verkligt fall som belyser det man vill studera och utveckla. Lista på partners 

1 Institut für Pädagogik, Bildungs- und Sozialisationsforschung Ludwig-Maximilians-Universität München DE
2 Lernende Region Deutschland e.V. DE
3 Lernende Region Bodensee DE
4 University of Glasgow UK
5 Loch Lomond and the Trossachs National Park UK
6 Fundación Conocimiento y Desarrollo ES
7 Pla estrategic metropolita de Barcelona ES
8 University of Limerick IR
9 Shannon Development Agency IR
10 Cracow University of Economics PL
11 Ma ł opolska Agencja Rozwoju Regionalnego PL
12 Lund University SE
13 Øresund Science Region SE
14 City of Flyinge SE
15 Regional Development Institute Panteion University Athens EL
16 PASEE EL
17 University of Pécs HU
18 City of Pécs HU
19 Università Telematica Guglielmo Marconi IT
20 Monti Ausoni Industrial District IT
21 Akershus University College NO
22 Vest Region NO
23 Kaunas University of Technology LI

 

 

2007-11-16

Styrelsemöte den 8 november 

Kort presentation av uppdraget åt Jordbruksverket. Beslut om att genomföra julmarknaden, bygdebladet ytterligare ett år, att ta praktikant under några månader. Ansökan om projekt Hälsa i Flyingebygden, Svenskt Hästmuseum har lämnats in i syfte att söka hitta finansiering. Information om arbetet med att skapa ett Leaderområde Kävlingeådalen. 

 

2007-09-03

Styrelsemöte den 6/9

Styrelsen har möte den 6 september. Det blir också styrelsemöte i bygdebolaget.

 

2007-08-22

Utredning företagsby för hästföretag

Jordbruksverket har tillstyrkt finansiering rörande en generell utredning kring företagsby inom hästnäringen. Flyinge Utveckling har anställt Zoltán G-Wagner att tillsammans med Gunnar Petersson utföra uppdraget. Uppdraget har en övergripande karaktär och är tänkt att undersöka om det finns tillräcklig bärkraft för att etablera sådana företagsbyar i Sverige och i så fall hur de bäst skall utformas för att bli bärkraftiga. Båda utredarna har en bakgrund som företagare inom en företagsby. Utredningen beräknas vara klar under november 2007.

 

2007-04-20

Möte för företagare

Föreningen arrangerade ett möte för företagare på Flyinge Restaurang & Café. Ett knappt 15-tal företagare från bygden hade mött upp och fick nya kontakter. De nya restaurangägarna på Flyinge Kungsgård presenterade sig själva. 

 

2007-04-19

Nya i styrelsen

Föreningen höll på onsdagskvällen 18 april årsmöte med ett 25-tal deltagare i aulan Flyinge Kungsgård. Kvällen inleddes med ett mycket intressant föredrag av Lennart Mörking, Lunds Universitet som talade kring den forskning han gjort kring Flyingekorset, som finns på historiska museet i Lund.

Nya i styrelsen blev

Jonas Engman, marknadschef Flyinge AB, som ersatte Björn Leander.
Sven Assarsson, församlingspräst, som efterträdde avgående kyrkoherde Jan-Olof Järvung som avtackades med Flyingehästen.

Segrarna i Tipsrundan erhöll också sina priser.

 

2007-04-15

Tipsrunda 5

Så är sista tipsrundan för säsongen genomförd i strålande väder.  Per-Olof Treijner segrade på 11 rätt. Se hela raden här. Slutsegrare efter 10 tipsrundor blev Sune Nilsson och Tore Ekvall båda på samma poäng.  Vinster kommer att fördelas i samband med Flyinge Utvecklings Årsmöte onsdagen den 18 april. Vinsterna är av karaktären upplevelser.  Alla deltagare är välkomna

 

2007-04-14

Företagsby för hästnära verksamheter

Ideon ligger ju bara 10 km bort och där finns företag som utvecklar produkter för hästar. Tänk om vi kunde etablera ett HÄSTIDEON inom Flyingebygden. Det finns goda krafter som arbetar för att ett sådant centrum kan förverkligas. Det stärker då Flyinge som Skånes hästcentrum. 

 

2007-04-14

Nya events till Flyinge

För att locka nya besöksgrupper till Flyinge så kan nya kombinationer av upplevelser vara ett sätt. Kanske kan då personer som inte är hästintresserade men kanske musikintresserade uppskatta kombinationen. I juni 2006 prövades detta för första gången då Helsingborgs symfoniorkester framträdde i Stora Ridhallen på Flyinge till levande framträdande av ryttare och kuskar. Evenemanget upprepas igen nu den 13 maj 2007. 

 

2007-04-14

Ett centrum för rehabilitering med häst som hjälpmedel

Under utredningen nedan framkom ett stort behov av ett centrum för utbildning av sjukgymnaster inom rehabilitering med hjälp av häst. En placering av ett sådant center just i Flyinge skulle ha flera fördelar. Inte minst samarbete med verksamheten på Flyinge Kungsgård, det goda läget samt den rofyllda miljö som finns kring Hästgården America. Denna gård är till salu och vi har länge letat efter någon lämplig person som är både kompetent och villig att starta en sådan verksamhet. 

 

2007-04-14

Flyinge Centrum i Skåne som hästregion

Flyinge Utveckling genomförde 2005 på uppdrag av Region Skåne en utredning kring hur Flyinge skulle kunna utvecklas ytterligare som ett centrum i Skåne som hästregion. Över 125 personer intervjuades och de olika synpunkterna sammanfördes till konkreta förslag inom fyra områden. Hela rapporten kan beställas här via email. Du kan också ladda hem rapporten här (21Mb)

 

2007-04-14

Cykelväg mellan Holmby-Flyinge

Vi har vid ett antal tillfällen senast nu i januari 2007 direkt till kommunledningen, framfört vikten av att bygga cykelväg mellan Flyinge och Holmby. Vid kontakter med Vägverket har de hänvisat till att Eslövs kommun ej skrivit på en en avsiktsförklaring. Vi har sedan mailat Cecila Lind m fl för att få en förklaring men inte fått svar Vi fick sedan SkD att ta tag i frågan och det skall de ha stort tack för. I tidningen den 14 april 2007 så framkommer det att Ingemar Nilsson "glömt bort dokumentet" sedan december 2005 alltså över 2 års tid. 

 

2007-04-11

Årsmöte onsdagen den 18 april 

Årsmötet hålles i aulan Flyinge Kungsgård onsdagen den 18 april. Vi inleder med föredrag se mera här. Därefter information om verksamheten i bygdebolaget och årsmöte. Se verksamhetsberättelsen för Flyinge Utveckling här.

 

2007-04-09

Tipsrunda nr 4

Lite kallt och kyligt väder. Anita Andersson segrade på 11 rätt. Totalledare är fortfarande Sune Nilsson. Se här alla svaren på frågorna. Nästa söndag är det sista gången. Start i Gårdstånga. Fina priser väntar.

 

2007-04-02

Tipsrunda nr 3

17 deltagare hade mött upp i fint väder. Sune Nilsson segrade på 11 rätt och leder också sammanlagt efter 8 omgångar. Men det skiljer inte många poäng. Se alla rätta svaren här.

 

 

2007-03-26

Årsmöte med föredrag

Läs mera om programmet här.

 

2007-03-26

Tipsrunda nr 2 

Antal deltagare är 15 stycken och många hade 10 rätt. Klurigast var vem som var den förste mejeristen och när hemvärnet i bygden startade. Se här alla svaren   Sammanlagd ledare efter sju gånger är nu Tore Ekvall och Sune Nilsson båda på 57 rätt. Återstår tre ytterligare söndagar. Passa på och få lite motion.

 

2007-03-22

Vagnmuseum 

Vagnhistoriska Sällskapet med ca 1000 medlemmar i hela landet vill skapa ett vagnmuseum i Skåne och då helst inom Flyingebygden. I Sverige finns en unik skatt av antika vagnar som förr användes med hästen som dragare. Kung Carl Gustaf har landets finaste samling men runt omkring i Skåne finns många fina vagnar. Malmö Museum och Kulturen i Lund har tvingats ställa undan sina vagnar och därför kan mycket få av dessa vagnar användas eller visas för allmänheten. 

Kunskapen om vagnar, seldon och andra tillbehör kring häst, som var så viktigt under många århundraden håller på att försvinna ur landet. På Flyinge finns körutbildning och inom bygden finns några av landets skickligaste kuskar. Vad vore mer naturligt än att lokalisera ett museum till bygden. Det skulle då vara ett levande museum med möjligheter till utbildning som vagnmakare och i körning samt möjligheter för besökaren att prova på. 

På Blegels Gård vid Stehag träffades en grupp den 21 mars för att informera om projektet. Det var företrädare för vagnhistoriska sällskapet Tommy Blomquist och Rolf Horsvall, Flyinge Utveckling, Kultur Skåne, Regionmuseet /landsantikvarien i Skåne, forskare och vagnintresserade.

Under 2005-2006 gjordes en utredning kring Flyinge - centrum i Skåne som hästregion. I denna utredning sammanställdes idéer från över 125 personer inom hästnäringen. Här finns också delar som emanerar från planerna på ett Vagnmuseum.   Denna skrift kan beställas här

Intresserade som vill stötta projektet kan höra av sig till undertecknad 

Gunnar Petersson 

2007-03-20

Föredrag om Flyingekorset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Mörking, Lunds Universitet berättar om det märkliga korset, som troligen stått på altaret i den kyrka som fanns på Flyinge Kungsgård. Korset är från 1100-talet och har väckt förundrad också hos den berömde Lundasilversmeden Wiven Nilsson. 

Föredraget är öppet för alla intresserade och är kostnadsfritt. 

 

 

2007-03-20

Bygdetidning

Flyinge Utveckling kommer under 2007 att undersöka intresset för en bygdetidning, som är tänkt att delas ut till alla hushåll. En möjlighet för företag och föreningar att kunna meddela och annonsera samt ge lite annan information. Vi börjar med ett litet enkelt blad för att utröna hur stort intresse det finns. Kanske kan det bli ett fylligare blad efterhand. Första numret beräknas utkomma slutet av mars.

 

2007-03-20

Årsmöte onsdag 18 april kl 18:30

Årsmötet hålles i Aulan på Flyinge Kungsgård onsdagen den 18 april. 

Kvällens program

18:30-19:00 1100-talskorset från Flyinge föredrag Lennart Mörking, Lunds Universitet
19:00-19:15 Information från bygdebolaget Leif Larsson
19:15-19:30 Kaffe
19:30-         Årsmötesförhandlingar Flyinge Utveckling.

Alla varmt välkomna. 

 

 

2007-03-15

Styrelsemöte 

Beslutades att arrangera julmarknad på Flyinge Kungsgård 2007 den 8-9 december då Flyinge har Grand Prix hoppning. 

Beslutades att ha årsmöte den 18 april kl 18:30-21 i aulan Flyinge Kungsgård som inleds med att föredrag om Flyingekorset från 1100-talet. Se särskilt program. 

Beslutades om att arrangera ett möte för företagare på Flyinge Restaurang & Café

Beslutades om att ge ut en tidning inom bygden på försök 2007 med enklare utformning.

Informerades om arbetet med projekten ESF  Flyinge Arbetsgemenskap, Ekomuseum Kävlingeådalen samt LAG Kävlingeådalen och andra externa projekt som syftar till att stärka byalag i Skåne.

 

2007-03-01

Flyinge Arbetsgemenskap

Ett ESF-projekt som kommer att pågå till 07-07-31. För att arbeta upp kontakter inom bygden och öka det lokala arbetet. Du som behöver tillfälligt jobb, arbetsträning, starta eget, ungdomspraktik, motion, mm Hör av dej till oss. Enklast per email

 

 

2007-01-18

Flyingerådet

För femte året i rad hade vi Flyingerådet den 17 januari på Kungsgården. Ett femtontal personer hade mött upp och livliga diskussioner ägde rum kring affärsidéer för det nyligen bildade bygdebolaget. Flera nya arbetsgrupper bildades som kommer att fortsätta arbetet i syfte att få igång verksamheter.  En grupp för fastigheter/uthyrning. en för att söka starta Flyinge Ridskola samt en grupp för att arrangera event, kalas, bröllop mm. 

 

2006-11-05

Tipsrunda nr 5

Resultat på tipsrunda nr 5 GG-slingan hade två deltagare med 11 rätt. Jan-Olof Andersson och Eva Jansson. Totalt 19 deltagare och här är de rätta svaren

 

2006-10-30

Protestskrivelse till Vägverket

Angående bettransporterna har föreningen skickat en skrivelse direkt till Vägdirektören.

 

2006-10-29

Tipsrunda nr 4 

Resultat från tipsrunda nr 4 på GG-slingan blev två stycken deltagare med 12 rätt. Jan-Olof Andersson och Gunnar Petersson. Här är de rätta svaren på dagens runda.

 

2006-10-29

Lokalekonomidagarna i Växjö

Gunnar Petersson och Bodil Forss från föreningen besökte konferensen och Gunnar höll ett anförande kring bygdebolag. Läs mera här om viktiga saker som noterades från konferensen.

 

2006-10-23

Tipsrunda nr 3

Totalt arrangeras fem tipsrundor under hösten och fem under våren 2007. Passa på och lär er mera om bygden och samtidigt få motion och se nya delar av vår bygd. I söndags fick vi kaffe hos en familj som bor i Getinge. Fyra stycken hade 8 rätt  Thore Ekvall, Eva Eriksson, Eva Jansson och Elisabeth Mårtensson. Se de rätta svaren här.

 

 

2006-10-16

Tipsrunda i vackert väder

GG-Slingan fortsatte med höstens tipspromenader på söndagen den 15 oktober kl 13. Antalet deltagare var 27 stycken och segrade gjorde Anita Andersson från Flyinge med 11 rätt. Här finns alla frågor med de rätta svaren

 

2006-10-13

Boken nu lämnad till tryckeriet

Den 496 sidor tjocka boken om Flyingebygden har nu lämnats till tryckeriet Wallin & Dalholm i Lund. Produktionstiden beräknas till 5-6 veckor. Slutet av november beräknas den ligga färdig. Verket innehåller 218 olika artiklar från 208 personer som medverkat. Långt över 500 bilder finns med i boken. Här skildras både gammal historia och dagens bild av bygden samt tankar om framtiden.  Vi hoppas att många skall se detta som en lämplig julklapp. Boken kostar 500:- Se smakprov från boken här.

 

2006-10-09

Rätt svar Tipsrundan 1

Se de rätta svaren här från premiärrundan i Gårdstånga - Getinge

 

2006-09-25

Beslutades på styrelsemötet

Ett provtryck förelåg på styrelsemötet som beslutade att trycka Boken om Flyingebygden, som omfattar 496 sidor. att försöka få med så många sponsorer som möjligt för att kunna trycka boken i så många färgsidor som möjligt. att kalla de som förhandsbokat sig till Julmarknaden på Kungsgården den 9-10 december. att kalla till pressvisning så fort boken är tryckt. 

att bilda bygdebolaget 

att fortsätta söka pengar till Ekomuseum Kävlingeån och starta med projektet i en första etapp kring Kungsgården.

Nya i styrelsen Ted Velander och Maria Borginger hälsades välkomna

 

 

2006-08-15

Styrelsemöte den 21 september 2006

Styrelsen håller möte torsdagen den 21 september kl 12-15 i föreningens lokaler.

Gunnar Petersson

2006-05-15

Detaljplaneförslag Östra Gårdstånga 2:15 mfl

Eslövs kommun har utarbetat en detaljplan för området kring Fasanvägen i Flyinge. Handlingarna finns hos oss om någon vill ta del av dessa. De finns även på biblioteket.

Gunnar Petersson

 

2006-05-11

Finns intresse för en liten bilpool inom bygden.

Genom förenigen och vårt bygdebolag skulle vi kunna starta en bilpool. Många upplever att man behöver två bilar men periodvis skulle man klara sig med en bil. Kanske en bilpool skulle vara intressant. Om du blir inspirerad av detta maila oss. Läs mera här.

Gunnar Petersson

 

2006-04-20

Carl Schlyter talade om globala initiativ inom lokal ekonomi

Carl som representerar Sverige i EU-parlamentet ville vara med då Sveriges första renodlade bygdebolag växer fram. Hans anförande gav en bild av vad som nu sker på andra håll i samma anda. Medborgarna på en plats tar större ansvar för att öka värdet där man bor och skapa lokalt arbete.

I USA finns 4000 samhällsföretag som drivs av dem som bor på platsen. I Sverige finns också flera exempel där man driver ekonomiska föreningar eller gemenskapsföretag, som är inriktade på att driva en vårdcentral. I Jämtland finns Trångsviksbolaget, som ligger mycket nära ett bygdebolag.  

Carl tycker att Flyinge BG AB innebär ett nytt anslag med ett brett perspektiv och ett renodlat ägande där alla aktieägare är medlemmar i föreningen och därmed finns i bygden. Bolaget kommer också att vara icke vinstutdelande med stort samhällsansvar. 

Carl pekade just på detta att lokal ekonomi är mycket effektivt, eftersom pengarna i högre utsträckning stannar kvar inom platsen och beslut fattas lokalt, vilket ofta ger bättre effektivitet. Det globala perspektivet får vi dag lättare via Internet. 

Gunnar Petersson

2006-04-20

Bygdebolaget bildas inom 6 månader

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att nu bilda aktiebolaget Flyinge BG AB inom 6 månader. Så pass många har tecknat sig för aktier (46) samt ett hundratal ytterligare funderar. Därmed ansåg årsmötet enhälligt att låta styrelsen gå vidare. 

Gunnar Petersson omvaldes som ordförande för ett år. Björn Leander, Bodil Forss, Pär Ulmén och Per-Erik Bertilsson omvaldes samt Ted Velander och Maria Nilsson valdes in.

Gunnar Petersson

2006-04-18

Skrivelse till Eslövs kommun

Angående Gårdstånga Prästgård och en strandremsa utmed ån. Läs mera här.

Gunnar Petersson

2006-04-12

Samverkan mellan företag

Det är viktigt att företagen inom bygden hittar fördelar med att samverka. Nu senast har Flyinge Utveckling lyckats sammanföra de nya ägarna till Träffpunkten med Flyinge AB så att Träffpunkten kan driva lättare lunchservering på Pensionatet inom Flyinge Kungsgård då Flyinge Värdshus är stängt.

Gunnar Petersson

2006-04-10

Riksdagsseminarium

Läs mera här om viktiga synpunkter från mötet.

Gunnar Petersson

2006-04-09

Tipsrundan avgjord

De åtta bästa efter 10 omgångar under våren och hösten blev i ordning Marie och Jan Johansson (90), Harald Cornelsen (89), Lisen Cornelsen (86) Thore Ekvall (79), M. Treijner (76) samt Sune Nilsson o K-A Klang (74).

Trots dåligt väder har totalt 220 tipsrundor genomförts under våren och hösten av 97 olika personer. Företag och föreningar har skänkt 36 priser i form av upplevelser och varor.

De som har blivit lottade men ej valt priser är Yvonne o Dan Jönsson, Laila och Gullbritt Henriksson, Ingrid o Uno Sjöstrand, Sonia Andersson, Erik Nilsson (52100) Göran o Anita Öhlin, Jan Jönsson, Sylvia Hansson, Stefan A (523 21) , Margareta Holmgren, Leif Möller, Hanna Göransdotter, Sonja Knutsson

Ring 522 20 eller kom upp på kontoret före den 1 maj.

Tack till våra sponsorer Flyinge AB, Flyinge Plantshop, Flyinge Badmintonklubb, Gårdstånga Vandrarhem, Matöppet, Café Banken, Träffpunkten, Kultur o Fritid Eslöv, Sofiero Gårdsmuseum.

Gunnar Petersson

2006-04-05

Årsmötesprogrammet 2006

Läs hela programmet här i pdf-format som också är lätt att skriva ut.

Föreningen håller årsmöte och hälsar alla medlemmar och blivande medlemmar varmt välkomna.

Tid: onsdagen den 19 april 2006 klockan 18.30
Plats: Flyinge Kungsgård, aulan, gråstenslängan

Program:

18.30-18.45
Röstlistan bockas av, Samling, medlemskort för 2006.
Förhandsteckning Flyingeboken beräknas vara klar november 2006.

18.45-19.00
Vad har hänt 2005
Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling

19.00-19.15
Flyinge BGAB
Leif Larsson, Flyinge Utveckling

19.15-19.35
Globala initiativ till lokal ekonomi
Carl Schlyter, EU-parlamentariker

19.35-19.45
Vad händer på Kungsården
Björn Leander, vd Flyinge AB

19.35-20.15 KAFFEPAUS
teckning av aktier i Flyinge BGAB

20.15 - 20.45
Årsmöte i Flyinge Utveckling

Styrelsen rekommenderar årsmötet att bilda Flyinge BGAB med en interimstyrelse, under första verksamhetsåret från föreningens styrelse.

Helst förhandsanmälan per epost utveckla@flyinge.nu eller per telefon 522 20 eller 526 97 (kvälls tid).

Sedvanliga handlingar till årsmötet kommer att hållas tillgängliga på föreningens kontor

Styrelsen

2006-04-05

Riksdagsseminarium

Flyinge Utveckling deltager på ett riksdagsseminarium den 6 april kring "Verktyg för lokal kapitalbildning" med anledning av vår avsikt att bilda ett bygdebolag. Arrangör är centerpartiet, miljöpartiet, folkrörelserådet med flera. Läs om hela programmet här.

Gunnar Petersson

2006-04-05

Rondellen i Flyinge

Stora gropar och hålor gör förbipasserandet här onödigt skakigt och ger vibrationer i omkringliggande hus. Vi skickar skrivelse till Vägverket att åtgärda samt se över trafiksituationen vid rondellen som skapar ett stort slitage.Se skrivelsen här

Gunnar Petersson

2006-04-05

Säkrare vägar för hästekipage

Vi skickar på nytt skrivelse till Vägverket i syfte att få säkrare vägar för hästekipage. Det gäller punkter där många ridande eller häst och vagn har anledning att passera allmänna vägar. Se skrivelsen här.

Gunnar Petersson

 

2006-04-03

Tipsrunda 2 april

Fint vårväder med solsken och 29 deltagare. Ingrid o Uno Sjöstrand hade 13 rätt. GRATTIS

Tolv rätt hade Per-Olof Treijner, Per Möller och Jocke Johansson

Rätt rad X,2,2,1,1,X,X,2,2,2,1,X,1

Bäst efter 9 omgångar är Harald Cornelsen, Marie Johansson, Jan Johansson, Lisen Cornelsen, Tore Ekvall, Sune Nilsson, M Treijner K-A Klang

Nu återstår endast nästa söndag den 9 april kl 14-16. Det skiljer endast någon enstaka poäng bland de i toppen.

1. Fjärilen heter Amiral
2. Trädet är pil.
3. Huset har tidigare varit Badhus och ligger på Stuterivägen
4. Bidrottningen lägger 1500-2000 ägg per dygn vilket motsvarar 2,5 gånger biets vikt. Så hon behöver mycket mat.
5. Bikungen bodde i Flyinge
6. Schackklubben leddes av Ingvar Mellros
7. Frimärksföreningen förenade dessa herrar
8. Trädgårdsmästare Larsson bodde förr i detta hus.
9. Fotboll är den gemensamma nämnaren
10. Craafordhallen ligger på Flyinge Kungsgård
11. fd. Skarhults kommunhus ligger i Flyinge
12. Trädet vid församlingshemmet är en blodbok
13. Huset ligger i Gårdstånga

Gunnar Petersson

 

2006-03-27

Tipsrunda 26 mars

Uruselt väder och 17 deltagare. Anita Andersson hade 12 rätt och på 10 rätt hade vi tre deltagare Jan-Olof Andersson samt Ingrid och Uno Sjöstrand. Rätt rad var 2,2,2,X,1,X,1,X,X,X,2,2,1.

Bäst efter 8 omgångar är Harald Cornelsen, Marie Johansson, Jan Johansson, Lisen Cornelsen, Tore Ekvall, Sune Nilsson, Karl-Axel Klang och M Treijner

1. Äppelträdet kostar 5:50 hos Flyinge Plantskola på 1950-talet
2. Förre ägaren på Holmbytorp var båda violinister.
3. Fjärilen heter Påfågelsöga
4. Blomman heter Rudbeckia
5. Bilden är tagen i Holmby
6. Den blå blomman heter riddarsporre
7. Konstnären heter Anneli Mattsson
8. I ett ekomuseum vandrar man
9. SPF betyder Sveriges Pensionärsförening och en sådan förening finns i Flyingebygden.
10. Fyra Kappor är ca 18 liter.
11. Flyinge Ryttarförening håller till i Granelundshallen som ligger närmast Flyingeby.
12. Wisteria Sinensis är växten blåregn, som ses växa i trädgårdar inom bygden.
13. Per-Erik Bertilsson från Holmby kör snöplogen

Gunnar Petersson

 

2006-03-21

Årsmöte i Flyinge Utveckling

Årsmöte kommer att hållas onsdagen den 19 april med början kl 18.30. Styrelsen kommer bland annat att föreslå årsmötet att ställning till bildandet av ett särskilt bygdebolag Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag. Se mera här. Utförligt program kommer att publiceras snart.

Gunnar Petersson

 

2006-03-20

Resultat Tipsrundan 19 mars

Fint väder och 33 deltagare. Svår tipsrunda med många kluriga frågor. Grattis till de två bästa som var ensamma om så många rätt.

Ledare efter 7 omgångar är Harald Cornelsen tätt följd av Jan Johansson, ...

12 rätt Harald Cornelsen 10 rätt Marie Johansson. Många hade 9 rätt

Rätt rad X,1;X,1,1,1,2,2,1,2,X,2,X

Gunnar Petersson

 

2006-03-14

Resultat Tipsrundan 12 mars

Fint väder och 23 deltagare.

13 rätt Syster Klang, 12 rätt Lisen Cornelsen och Danica Klang, 11 rätt 6 st

Rätt rad 2,1,2,1,X,1,X,1,1,1,X,1,2

Gunnar Petersson

2006-03-09

Styrelsemöte 9 mars

Styrelsen har vid dagens sammanträde bland annat beslutat att

- rekommendera årsmötet att starta ett bygdebolag

- att deltaga i Flyinge Kan, arrangera julmarknad 2006, köpa in nya flaggor, arrangera tipsrunda, driva på i olika frågor som busshållplats i Gårdstånga, cykelvägar samt att verka för att kommunen friköper mark längs med ån vid Gårdstånga.

Gunnar Petersson

2006-02-23

Flyinge - Centrum i Skåne som hästregion

Flyinge Utveckling har på uppdrag av Region Skåne genomfört en studie med syfte att visa hur Flyinge kan bli ett centrum i Skåne som hästregion. Rapporten är nu klar och publicerad i pappersform och kan beställas genom att skriva ditt namn och din postadressadress samt ange "Rapporten om Flyinge 2006" och skicka direkt via email till Region Skåne.

Gunnar Petersson

2006-01-19

Möte med Eslövs kommunledning

Eslövs Byalagsråd hade på onsdagskvällen möte med Cecilia Lind och Eje Ringeborn. Först informerades om tillgång på tomtmark och intresse av att bebygga dessa. Läget är mycket ljust delvis beroende på att en färdig tomt med alla avgifter kostar cirka 340 000 inom kommunen vilket bara är hälften mot Lunds kommun. Orter som ligger nära Pågatågen gynnas extra som ex Stehag. Men även i Harlösa byggs det just nu och intresset ökar. Kommunen är också framgångsrik på de flesta orter utom Flyinge då det gäller att köpa in och planlägga mer tomtmark.

I Flyinge kommer man att göra en fördjupad översiktsplan vid området kring Platanvägen och västerut. Planarbete kring Fasanvägen pågår. Intresse av tomt i Flyinge är alltid stort. De senaste 30 årsperioden har Eslöv vuxit med 13% men Flyinge med hela 45% och Stehag med 108%. Det finns nu inga outhyrda lägenheter inne i Eslöv. 

Under detta valår så lovade Cecilia Lind att inte flytta biblioteket i Harlösa, som också får en ny idrottshall. att skolan i Östra Strö inte kommer att läggas ner före valet men att priset för skolan måste sättas så  att en ev. friskola inte får någon fördel framför andra skolor i kommunen. 

Cecilia Lind lovade också att se positivt på ett deltagande från kommunens sida i en ansökan kring i Ekomuseum Kävlingeån med centrum i områden runt Flyinge. Eslövs kommun bidrar årligen med 1 miljon till Kävlingeåprojektet och det arbete som läggs ner här behöver synliggöras. 

Diskuterades den vanskötsel av städningen som sker runt återvinningsstationerna. Det är samma visa överallt att det privata bolag som har uppgiften sköter inte denna. Det är Merab som har upphandlat. CL lovade att föra ärendet vidare.

Busshållplatsen vid E22/ Igellösabron är man positiv till. Men när kommer den?. CL lovade återkomma. 

Inom staden åker pensionärer gratis stadsbuss och äter subventionerad mat på kommunala matsalar. CL ser att det är en orättvisa gentemot pensionärer i övriga kommundelar.

Ny ordningsstadga träder i kraft den 1 mars som gäller hela kommunen. Hundar har kopplingstvång och hundägare är skyldiga att plocka upp avföring efter sin hund.

Flyinge Utveckling berättade också om den motionslokal man förhandlat fram inom idrottshallen i Flyingeskolan, som innebär att Badmintonklubben investerar i ny utrustning mot att man får ansvaret för lokalen. Delvis bidrag från kommunen och skolan.

Flyinge Utveckling berättade också om den utredning kring Flyinge - centrum i Skåne som hästregion som pågår.

Kommunen ser positivt på Lund Energis planer på att bygga bioeldat kraftvärmeverk vid Örtofta. Byalaget vill få det flyttat någon kilometer bort från bebyggelsen. 

Gunnar Petersson

 

2006-01-18

Samråd kring Fasanvägen


Kommunen redogjorde för processen för en detaljplan. En skiss förelåg och nu
var det kallat till samråd med sakägarna.


Mötet var välbesökt och information utbyttes flitigt. Kommunen vill göra en
detaljplan för området kring Fasanvägen. Ny tomter är planerade längs hela
sträckningen. Flera av deltagarna var dock tveksamma till förslaget att
bygga på området kring märgelhålet och två av markägarna var mycket
tveksamma till att släppa till sin mark. De flesta menade nog ändå att det
är en fördel med en klar detaljplan.


Varför inte bygga norrut tyckte flera av deltagarna och sedan förbinda ett
nytt område direkt med Roslövsvägen. Det skulle lätta på trycket i rondellen
och därigenom minska olycksrisken.


Länsstyrelsen informerade om det befintliga naturreservatet söder om
märgelhålet och planerna på att ytterliggare utöka området med mer mark
österut. Flera sänder nog en tacksam tanke till nuvarande markägare.

Leif Larsson

 

2006-01-12

Flyingerådet 2006

För fjärde året samlades inbjudna representanter från bygden för att diskutera och ge föreningen råd. I år handlade mötet om vilka uppgifter ett bygdebolag skall kunna ta sig an.

Läs mer här om hur det går med bildandet av bygdebolag.

Gunnar Petersson

 

2005-12-21

Motionslokal i idrottshallen

Flyinge Utveckling har tillsammans med Flyinge Badmintonklubb, Flyingeskolan, Eslövs kommun Kultur o Fritid samt sponsor lyckats sy ihop en lösning som innebär att Flyinge Badmintonklubb kommer att kunna erbjuda sina medlemmar, skolans personal samt de som har motion på recept en lokal med allsidiga träningsredskap. Lokalen kommer att kunna öppnas under våren. Ansvarig för lokalen blir Flyinge Badmintonklubb, som sedan 20 år är flitig användare av idrottshallen vid Flyingeskolan.

Gunnar Petersson

 

2005-12-21

Bygdebolaget

Många är intresserade av att bli aktieägare i bygdebolaget. Vår ansvarige för bolagsbildningen rapporterar ett stort intresse inom bygden för detta. Det är viktigt att inte känna sig maktlös utan också göra något. Det är också viktigt att stödja våra lokala företag på olika sätt. Bygdebolaget kommer aldrig att konkurrera med befintlig verksamhet inom bygden. 

Flyinge Utveckling försöker på olika sätt att bidra till att stärka bygden genom opinionsbildning, utvecklingsprojekt och olika aktiviteter. Får du någon idé nu i julhelgen så hör gärna av dej.

Här är en länk till en bygd som satsat på att äga sin egen affär. Det är inte aktuellt hos oss. Men jämför deras engagemang med vår bygd. Om du inte fått erbjudande om att teckna aktier ännu kan du kontakta Leif. 

http://www.agunnaryd.se/html/agundaboden.html

Gunnar Petersson

2005-12-21

Vädjan till Vägverket om varningsskyltar  

Flyinge Utveckling har skickat en skrivelse till Vägverket med en begäran om att få varningsskyltar för hästekipage inom Flyingebygden på ett antal platser där det finns stor risk att det förekommer hästar på vägen. Vi vill också uppmana alla som färdas med häst på allmänna vägar att tänka på att förse hästen med tydliga reflexer och även vagnen och kusk/ ryttare. Men just hästens ben är viktiga att förse med reflexer. Vi har alldeles för många olyckor och incidenter mellan fordon och häst.

Gunnar Petersson

 

2005-12-06

Styrelsemöte den 8 december

Styrelsen har möte den 8 december mellan kl 12-14.30 i föreningens lokal.

Gunnar Petersson

2005-12-06

Frivilliga krafter

Inom Öresundsregionen finns det 58 500 föreningar, som tillsammans svarar för en betydande arbetsinsats. Se mera på www.oresund.com

Flyinge Utveckling finns med i nätverket med hemsidan www.frivillig.se

Gunnar Petersson

 

2005-12-06

Julmarknad 2005

Helgen den 2:a advent hade vi julmarknad på Flyinge Kungsgård. Vi hade 33 utställare i hela huset och totalt ca 1500 personer kom till denna julmarknad som varade i dagarna två. Mycket stora frivilliginsatser gjorde detta möjligt. Tack till alla som hjälpte till att genomföra årets julmarknad. Vi hoppas att det givit alla både utställare, besökare och ni som ställde upp en bra upplevelse inför julen. Se mera här.

Gunnar Petersson

2005-11-01

Tipsrunda 30 oktober

Totalt 47 deltagare

12 Rätt
Laila Henriksson
11 Rätt
Staffan Gadd, Anna Cornelsen, Uno Sjöstrand, Ulf Östman

Bäst efter 5 rundor
Sune Nilsson 45, Marguerite Treijner 43, Jan Johansson 42, Lisen Cornelsen 41
Rätt rad 1,X,X,X,1,X,1,2,2,1,X,1,2

Cykelvägen byggdes 1993 en succé
Sune Karlsson blev kyrkoherde 1981
Friteatern spelade på Kungsgården
Scouterna arrangerar Valborg
Flyingebygden är ca 40 kvadratkilometer stor
Vägnumret är 113
Rektorn heter Eva Malvå
Skattelund är ingen gård inom bygden
Salomonsson har inte varit chef på Flyinge
Ridning på Granelundshallen
Jan Holmquist medverkade i pjäsen Tänk om
Gunnel Carlson höll föredrag
1983 blev Fredricson chef på Kungsgården

Gunnar Petersson

2005-10-24

Tipsrunda 23 oktober

Totalt 31 deltagare

12 Rätt
Christina Petersson
11 Rätt
Ingrid Sjöstrand
Bäst efter fyra rundor
Sune Nilsson 36
Rätt rad X,1,2,X,X,2,2,X,2,1,1,1,1

Ordförande i Flyinge Vägförening heter Jonny Andersson
Vid Igelösavägens bro över E22 planeras en busshållplats för de snabba regionbussarna.
Calissendorf har inte varit beridare på Kungsgården
FBK firar 20-års jubileum 2006. Startade då idrottshallen byggdes
Telefonstationen skall flyttas till Idrottsplatsen klart maj 2006
Pomme Boule heter bouleklubben eftersom den bildades på Äppelvägen
Ungefär 200 hästar finns på Kungsgården
Invägning av olika leveranser till Kungsgården
Här fanns frysfacksföreningen i Flyinge. Huset står på Tulpanvägen
Mopedverkstad i huset vid den rivna fritidsgården i Flyinge
Det vackra glashuset från Classicum står hos Flyinge Plantshop
Stenen står på Gårdstånga kyrkogård och är en gravsten
Holmby kommun har funnits sedan år 1863

Gunnar Petersson

2005-10-18

Tipsrunda 16 oktober

Totalt 32 deltagare

11 Rätt
Yvonne Jönsson, Åsa Ljungdell
10 Rätt
Anita o Jan-Olof Andersson, Agne o Ingrid Nilsson, Dan Jönsson
Bäst efter tre rundor
Sune Nilsson 28
Rätt rad 1,2,1,X,2,2,X,X,X,2,2,1,1

 

Sångerskan heter Kerstin Dahl och härstammar från Getinge
Knut Borglin bodde i Flyinge på Tunavägen och var tandläkare. Känd lundaspexare.
Getingebacken från förr
Utflykt inom kyrkans barntimmar till Nackarpsdalen
År 1986 firande Posten i Flyinge 80 år. Första postkontoret låg i stationshuset som stod klart 1906.
Bilden är tagen i skolan i Holmby
Bilden är från 2005 då ännu ett bredband anslöts. Bilden tagen precis vid tipsrundans startplats.
Huset på Kungsgården byggdes 1932.
Butiken på Kungsgården heter Ryttare och Häst
Den gamla smedjan på Kungsgården där smed Sjöberg var verksam
Det vackra uthuset från Flyinge användes förr till grisen. Huset ligger på Syrenvägen
Mannen till höger heter Bengt Holgersson och är landshövding. Jan Holmgren får en flagga till Flyinge Utveckling
Grabbarna i mopedklubben höll till i Flyinge vid fd Fritidsgården.


Gunnar Petersson

 

2005-10-10

Tipsrunda 9 oktober

Totalt 33 DELTAGARE

8 Rätt
Kjell o Aina Bengtsson, Sune Nilsson, Krister o Irene Birgersson, Christina Petersson

Resultaten läggs samman till en stor prisutdelning i vår. Efter två omgångar är ställningen Sune Nilsson (19), Sonia Andersson (18)


RÄTT SVAR 09 oktober 2005 : 2,X,X,2,2,1,1,,X,2,2,2,1,1

Nilsson har inte varit bankchef i Flyinge
Sjöberg hette smeden på Kungsgården
Röllebacken är kullen där runstenen står i Flyinge
Man handlade för i snitt 800 kronor om året hos Kooperativa år 1938
200 kr motsvarar i dagens penningvärde ca 5 000 kronor
Vår bygd tillhör Sverige från 1658
Arne Johansson sköter våra grönytor
Gamla Flyingeskolan låg i Flyingeby
Huset är prästgården i Gårdstånga
Runstenen där Gårdstånga omtalas står i Forsheda
Bilden från kyrkans barntimmar är tagen 1981
Rubriken från 1986 löd "Vattnet missfärgat"
Det fanns en skomakare på Flyinge Kungsgård.

Vädret var helt perfekt, Flyinge Utveckling bjöd på kaffe och Flyinge Hembageri sponsrade med kakor. Vi hälsar alla till tipsrunda igen nästa söndag den 16 oktober kl 14-16. Tipsrundan är ett led i vår satsning på att skapa nya mötesplatser och vi önskar därför flera deltagare inte minst från alla nyinflyttade.

Resultaten läggs samman till en stor prisutdelning i vår. Efter två omgångar är ställningen

Sune Nilsson (19), Sonia Andersson (18)

Gunnar Petersson

 

2005-10-03

Tipsrunda 2 oktober

Totalt 33 DELTAGARE

11 Rätt
Sonia Andersson, Sune Nilsson, Lennart Öhman
RÄTT SVAR 02 oktober 2005 : X,1,2,1,1,2,2,2,2,1,2,2,2

Fixarmalte hjälper äldre, Nya vägen mellan Lund och Gårdstånga öppnades 1984, Stenen finns i Holmby, Tegelhuset finns i Holmby, Skylten pekade tidigare på Hingstdepå, Killarna hade byggt fritidsgården, personen hette Lundeborg, byggnadsverket låg i Flyinge, Saknade blomman var hedblomster, Föremålet hittades i Gårdstånga, Mannnen som spelade fiol var trädgårdsmästare, Huset från 1700-talet låg i Flyinge, Getinge tillhörde år 1944 Gårdstånga kommun.

Vädret var helt perfekt, Frågorna kanske inte helt lätta, Skånska Dagbladet var på plats och fotograferade. Flyinge Utveckling bjöd på kaffe och hälsar alla till tipsrunda igen nästa söndag den 9 oktober kl 14-16. Tipsrundan är ett led i vår satsning på att skapa nya mötesplatser och vi önskar därför flera deltagare inte minst från alla nyinflyttade.

Resultaten läggs samman till en stor prisutdelning.


Gunnar Petersson

2005-09-15

Ekomuseum Kävlingeån

Etappmöte med Region Skåne, Lunds kommun och Eslövs kommun hölls idag. Vi redogjorde för vilka förutsättnigar som finns via de studier som gjorts av landskapsarkitekt Eva Uddenberg och från Lunds Universitet biologerna Linda Gustavsson samt Stefan Jarl fsom studerat flora respektive insekter. Beslutades att söka förankra en så kallad NIP-ansökan i de båda kommunerna samt presentera förslaget för andra organisationer som kan tänkas vilja stödja olika delprojekt. Efter mötet intervju med Skånska Dagbladet.

Gunnar Petersson

 

2005-09-09

Förslagslista

Alla förslag från medlemmar i Flyinge Utveckling kommer att läggas ut på vår förslagslista, som på så sätt fungerar som medborgarförslag. Vi kommer sedan att söka förverkliga dessa via kommunerna, regionen, EU eller med ideella krafter. Via de intervjuer vi gjorde med 125 hushåll under våren/sommaren 2005 har vi fått in massor med förslag.

Gunnar Petersson

 

2005-09-08

Boken om Flyingebygden skjuts upp ett år.

Det omfattande bokverket var planerat att utkomma hösten 2005. Styrelsen beslutade idag att skjuta upp utgivningen ett år till hösten 2006. Visst är det trist. Vi har mycket av materialet klart men ändå är det så att det saknas viktiga artiklar. Ni som har fått i uppgift ta tag i detta igen nu under hösten. En annan anledning är att styrelsen fattade beslut om att få in 400 förhandstecknade exemplar. Vi kan nu konstatera att vi har nått 233 en bra siffra men ändå inte ända fram. Du som vill ha ett numrerat exemplar. Du som vill stödja oss. Om du inte har tecknat dig gör det nu genom att skicka ett email direkt till oss.

Gunnar Petersson

2005-08-29

Ny omgång med tipspromenader

De tipspromenader längs Flyingerundan som vi arrangerade i våras fick mycket positivt mottagande och vi känner att det upplägg som vi hade uppskattades av många. Vi kommer därför att fortsätta med fem tipsrundor nu under oktober månad och sedan fem gånger under mars april som förra våren. Vi slår samman resultatet från alla tio gångerna och har delar ut priser till de bästa samt lottar ut bland alla lappar. Frågorna handlar om den plats vi bor på. Vi skall också försöka engagera olika föreningar/företag som bjuder på något extra.

Startplats: fd banken Tid: kl 14 söndagar

Följande söndagar är planerade 2 oktober 9 oktober 16 oktober 23 oktober 30 oktober

samt våren 2006 följande söndagar.

19 mars, 26 mars, 2 april, 9 april och 23 april.

Gunnar Petersson

 

 

 

 

 

Flyinge Utveckling är en allmännyttig politiskt obunden ideell förening, som verkar för att höja Flyingebygdens värde.

Vi arbetar med informationsspridning, opinionsbildning, kulturprojekt, evenemang samt med att synliggöra vår bygd. 

email: info@flyingeutveckling.se

Flyinge Utveckling äger aktiemajoriteten i Flyinge Bygdebolag med ett 60-tal aktieägare.

 

Vi kan mycket om bygdebolag, samhällsbolag, Leader, samverkan med Arbetsförmedlingen, Landsbygdsprogrammet, hur man kan söka medel, sociala innovationer, samhällsentreprenörskap, lokal ekonomi, jobb på landet