Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyinge Utveckling Arbetsformer

Föreningens arbetsformer skall präglas av föreningens vision. Styrelsen skall sammanträda 4 gånger årligen.

Styrelsen har områdesansvariga för Flyinge, Flyinge Kungsgård, Gårdstånga, Getinge, Holmby och Flyingeby som har till uppgift att särskilt bevaka sitt område.

Styrelsen beslutar om arbetsgrupper och ansvariga inom varje grupp. Styrelseordförande samordnar och deltager vid behov i alla arbetsgrupper och beslut tas gemensamt av styrelsen.

Styrelsen kan träffas några fler gånger för mera informella möten. Man kan bjuda in någon person för att dryfta angelägna ärenden. Sådana möten kan arrangeras som lunchmöten vid behov.

Styrelsen har även en referensgrupp till sin hjälp. Denna grupp kan bestå av olika personer från och till beroende på vilka frågor som är mest aktuella. Målet är att minst en person från varje förening/organisation samt från intresserade företag/lantbruk och enskilda bybor skall ingå. Denna referensgrupps sammansättning beslutas av styrelsen. Medlemmar i referensgruppen deltager normalt i en arbetsgrupp.

Syftet med referensgruppen är att få goda förslag och hjälp med att genomföra olika verksamheter.

Referensgruppen består av maximalt 40 medlemmar fördelade på Flyinge (18), Flyingeby(6), Holmby (6) samt Gårdstånga, Getinge, Roslöv (10)

Referensgruppsmöten har hållits varje år i januari månad sedan föreningen startade. Det första hölls i januari 2003. Drivkraft och relevans: Människor vill bara delta om ämnet är relevant och viktigt för dem.
Tillhörighet och tillgänglighet: Var och en med ett intresse skall kunna delta och det arbete som utförs vara öppet för insyn.
Legitimitet och ansvar: Processen, och de som organiserar processen, måste vara ansvarskännande, accepterade i lokalsamhället och ha tillräcklig kompetens.
Handlingsberedskap: Att verkligen genomföra de förslag som processen utmynnat i är en kritisk punkt. Lokalbefolkningen är handlingsinriktad, men förlorar snart intresse om de inte kan se resultat av sitt arbete.
Förståelse och tillit: Tid och kraft behövs för att bygga upp förståelse och tillit mellan olika intressen.
Respekt för ideell tid: Den tid som avsätt för ideellt arbete är dyrbar och de metoder som används för deltagande borde utformas på ett sätt som ger maximal utdelning med minsta möjliga insats.
Ge och ta: Alla berörda parter i en deltagarorienterad process vill ha ut något av den. Processen omfattar noggrann förhandling om mål och medel så att alla blir nöjda.
Lämplig metod: De metoder som väljs för deltagande måste spegla syftet med arbetet och behovet hos mottagarna, ett mer allmänt förhållningssätt fungerar inte.
Samhällsentreprenörer: Processen lyckas bättre om lokala människor tar sig an den. Utbildning och ersättning till lokala aktörer har haft framgång.
Bygga upp kunskap: Processen bör utformas så att lokalbefolkningens kompetens tas tillvara i det framtida arbetet.
Tid och resurser: Lokalsamhällets engagemang behöver tid för att utvecklas i egen takt. Resurser behövs för kompetent hjälp samt kostnader för lokala deltagare.
Kommunikation och nätverk: Bra kommunikation är grundläggande för förståelsen för arbetet, hur det utförs och att dela erfarenheter och lära av framgångar och misslyckanden.

Tänk efter hur vi lever upp till detta !!

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell politiskt obunden allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med postnummer 240 32 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning