Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyinge Utveckling Stadgar


§ 1 Namn Föreningens namn är Flyinge Utveckling ideell förening

§ 2 Ändamål Ideell, allmännyttig, politiskt obunden förening med syfte att främja utveckling inom bygden med orterna Flyinge, Flyingeby, Gårdstånga, Getinge, Roslöv och  Holmby. Bygdens område utgöres  av postnummer området 24747, 24793,24797 eller fastighetsbeteckning Flyinge eller  bygdekarta

§ 3 Verksamhet Lyfta fram bygdens frågor och bedriva information och opinionsarbete. Stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling.

§ 4 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen utser.

§ 5 Medlem Organisationer, företag, förening eller enskild person med anknytning till bygden kan bli medlem Styrelsen beslutar om medlemskap skall godkännas. Medlem kan uteslutas om styrelsen så beslutar. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet.

§ 6 Referensgrupp Styrelsen kan inrätta och upplösa en referensgrupp, som är styrelsens rådgivare och vars medlemmar kan ingå i arbetsgrupper. Styrelsen avgör vilka medlemmar som får ingå i referensgruppen.

§ 7 Styrelsesäte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i bygden. Styrelsen skall bestå av styrelseordförande samt 6 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 8 Styrelseval Styrelsen väljs vid årsmötet. Mandattiden för ledamot är 2 år och för ordförande och suppleant ett år. Halva antalet ledamöter väljs för ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 9 Styrelsekallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöter och suppleanter till styrelsesammanträde skall ske minst 10 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, tid och plats.Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 10 Styrelsebeslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 11 Styrelse,förvaltning Styrelsen skall:
1. årligen hålla minst 4 styrelsemöten
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över medlemmar
4. årligen till årsmötet avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi

§ 12 Revision För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper skall medlemmarna på årsmötet utse 2 revisorer och 1 suppleant.Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Revisorerna kan även utgöra föreningens valberedning

§ 13 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 14 Reservfond Till föreningens reservfond skall årligen avsättas minst 1000 kronor.

§ 15 Årsmöte Årsmöte skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Före årsmötet skall årsberättelse och revisionsberättelse för det avslutade verksamhetsåret samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under 3 veckor

§ 16 Kallelse till årsmötet Styrelsen kallar till årsmötet. Kallelse skall ske senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen skall tillse att kallelser andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom via anslag på anslagstavla, Internet eller brev.

§ 17 Motioner Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 18 Medlemsavgift Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

§ 19 Dagordning vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för årsmötet
2 val av sekreterare för årsmötet
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning
11 övriga frågor

§ 20 Beslut på årsmötet Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Beslut skall ske med handuppräckning eller slutna sedlar om någon begär det.

§ 21 Stadgeändring För stadgeändring krävs godkännande av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet för att ändringen skall antas.

§ 22 Upplösande av förening Föreningen kan upplösas om årsmötet så beslutar . Dock krävs godkännande av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet för att upplösning skall antas. Det andra årsmötet kan vara ett extra årsmöte som kan hållas tidigast 6 månader efter det ordinarie årsmötet. Eventuella kvarvarande tillgångar skall därvid avvecklas i enlighet som mötet bestämmer.

§ 23 Gemenskapsföretag Om årsmöte så beslutar kan föreningen bedriva
Gemenskapsföretag, vilket innebär affärsverksamhet i aktiebolagsform.
Bolaget bedriver den affärsmässiga verksamheten under formell självständighet på uppdrag och inflytande av föreningen. Aktiebolagets ändamål är ideellt - vinsten återinvesteras oavkortat i verksamheten.

§ 24 Flyingefonden Föreningen har inrättat Flyingefonden som regleras i enlighet med särskilt fondreglemente. Fondens årsberättelse skall avges och ledamöter i förvaltningsrådet skall väljas på föreningsmötet. 

Dessa stadgar har enhälligt antagits på två på varandra ordinarie föreningsmöten. 

Flyinge den 7 november 2002

Flyinge den 21 april 2004(§23)

Flyinge den 21 april 2005 (§23)

Flyinge den 24 april 2011 (§24) 

Flyinge den 18 april 2012 (§24)

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell opolitisk förening som verkar inom Flyingebygden.

Området med 247 47, 247 93, 247 97 Flyinge innefattar ca 800 hushåll med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan ideer framföras här. Skriv ett ebrev till webmaster@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning