Styrelsen
Medlemskap
Lokaler
Arbetsformer
Referensgruppen
Ekonomi
Logo
Stadgar
Vision
Första Språnget
Bygden

 

 

Flyinge vad betyder namnet

Föreningar i Flyinge

 GOF
Flyinge Badmintonklubb
Flyinge Scoutkår
Trampen
Flyinge Rödakors
Gårdstånga Hembygdsförening
Flyinge Utveckling
Friluftfrämjandet
Flyinge Frimärksförening 
Hemvärnet 
Flyinge Vägförening 
Flyinge Ryttarförening 
Gårdstånga Vägförening
Flyinge S-förening 
Holmby-Gårdstånga Centerför.
Gårdstånga-Holmby Föreläsningsförening  
 

Flyingebygden ett forskningsprojekt ?

 

Att skapa en bygd eller att skapa en region som Öresund. Det finns vissa likheter mellan Flyingebygden och Öresundsregionen. Vattendrag med två broar. Två kommuner 800 hushåll, 100 företag, 20 föreningar och 10 minuter från Lund. ESS och MAX4 ligger bara några kilometer bort. 

Här finns en idéskiss till forskningsprojekt som vi försöker placera. Här nedan finns en katalog med förslag på examensarbeten och avslutade eller pågående forskningsprojekt. De grönmarkerade är sådana som påbörjats eller avslutats.

Rapporter i pdf-format, som kan laddas ner från nätet.

2015

Green Valley Flyinge  En vision om hur vi skapar ett viktigt besöksmål kring ESS, MAX4, Ideon och Lunds Universitet som rör innovationer, odling, återbruk, energi och klimat för en bättre värld.

utskriftsversion 31 Mb

mailversion 2 Mb

 

Biogas i Flyingebygden

Kan hästgödsel bli en råvara för att producera biogas inom Flyingebygden - förstudie. Se rapport här

 

Hästnäringens Regionala Attraktionskraft

Hur kan Skåne bli mer attraktivt för hästnäringen - särskilt Flyinge. Rapport

2014

Kulturscen Flyinge

Hur kan vi öka kulturutbudet inom Flyingebygden och därmed också antalet besökare. Rapport

2013

Ridled i Flyingebygden

Kan vi öka Flyingebygdens attraktionskraft genom att skapa fler ridleder?  Rapport

2012

Lundalandsmarknaden

Lundalandsmarknaden en matmarknad i Lund. Rapport

2010

Ekomuseum Kävlingeån

Naturbetesföreningen i Lundaland, rapport om den första koföreningen i Sverige.

Naturum Lundaland i Flyinge rapport om naturum i samverkan med Naturum Skrylle

Flyinge Jobbmodell rapport om spridning i Sverige av Flyinges modell för att skapa praktik och sysselsättning till arbetslösa. 

Bo i Lundaland en rapport kring en studie i att öka intresset för att på landet.

2009

Svenskt Hästmuseum, rapport förstudie Svenskt Hästmuseum. År 2010 har en Vänförening Svenskt Hästmuseum bildats. 

2008

Leader Lundaland utvecklingsstrategi Förstudie för att kunna bilda Leaderområdet Lundaland

2007

Horse Innovation Arena  rapport förstudie att utveckla en företagsby för landsbygdsutveckling i Flyinge med hästnäringen som en viktig del.

2006

Flyinge - centrum i Skåne som hästregion  En omfattande förstudie som pekar ut flera viktiga och möjliga  utvecklingsområden inom Flyingebygden

Flyingebygden från förr till framtid - belyser hela Flyingebygden i över 200 berättelser och över 600 bilder. 

Turistbyrå Gårdstånga  en förstudie 2004 pekar ut denna mycket lämpliga punkt. Nu finns sedan 2008 en obemannad turistbyrå här

 

Projekt och examensarbete

Uppdaterad 2011-12-07

Vi arbetar på att få projektfinansiering och examensarbetare till följande områden. OBS vissa har redan genomförts. Ett 50-tal förslag

) Flyingebygdens mötesplatser

Undersökning av vilka mötesplatser som finns inom Flyingebygden och hur viktiga de är.

(antaget och genomfört våren 2003 av Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet)

1) Lärande bygd

vad ligger i detta begrepp och hur kan det användas för att skapa tillväxt. Internationell forskning och konkret i de projekt som bedrivs i Flyingebygden inom området. Förslag till nya projekt.

2) Flyingebygden i media

Studier av de artiklar som bygden har fått i SDS och SkD sedan 2002  Samverkan mellan bygdeförening och media. Betydelse av en stor webbsite. Medias behov av "färdiga" artiklar. Rollfördelning. Kan samverkan komma bygdeutvecklingen tillgodo på andra sätt. Vår praktikant gör inventering av materialet nu nov 2007

3) Bredband till Flyingebygden

Behovet av bredband är stort. Stora optofiberkablar går redan genom bygden men kommer inte oss tillgodo. BAS-projektet respektive Radio-LAN lösningar. Vad kommer att ske. Påskyndar statliga pengar utvecklingen? Hur kan en bygd få ut bästa möjliga av alla olika aktörer. Vad driver folk till att ansluta sig när väl möjligheterna finns. Detta fick sin lösning 2004

(antaget 2003-12-06 av Informatik, Lunds Universitet)

4) Bygdewebben i Flyingebygden

Det finns en stor webbsite i bygden sedan år 2000 . Vilka effekter har denna. Hur väl uppfyller den målet att vara intressant för alla. Kan den hitta en vettig finansiering, för att bli uthållig på sikt. Kan den bli förebild för andra bygder. Siten har idag ca 3000 besökare per månad. Finansiering av arbetet har vi ännu inte tagit tag i. Sköts privat av Gunnar Petersson fortfarande.

5) Lärande Communities på Internet

Kan företag inom en bygd dra nytta av gemensam användning av Internet i sk lärande communities. Flyingebygden har många företag inom hästnäringen. Hur utforma ett glokalt horsecommunity.

6) Lärande nätverk för företagare/entreprenörer

Kan företagare inspireras av varandra inom en bygd, där närheten är stor. Kan man lära av varandra. Hur skall detta organiseras så att det blir effektivt ?

7) Företagsklimat

En jämförande studie av företagsklimatet förutsättningar för innovationer inom Ideon Science Park och Flyingebygden. Kan man komplettera varandra.

8) Flyingebygden som Living Lab 

Vilka egenskaper har Flyingebygden som testbädd för olika innovationer. Företagen inom exempelvis Ideon Science Park behöver kunna sälja sin produkter och därför behöver dessa säljtestas på ett tidigt stadium. 2007 Flera olika ansökningar inom detta område via Lunds Universitet 

9) Finansiering av bygdeutveckling

En studie av dagens finansieringsformer och hur dessa skulle kunna förbättras, sett ur ett Skåneperspektiv. 2008 Flyinge Utveckling deltar i inspiratörsarbete tillsammans med HSSL över hela landet 2011 Vi deltar i nationellt nätverksarbete. 2011 Vi presenterar vår modell i europeiskt nätverk på möte i juni i Bryssel.

10) Synliggöra bygdeutvecklingen

Hur kan bygdeutveckling synliggöras på olika sätt. Vilken betydelse har synliggörande för att få fart i processen flera deltagare - flera projekt - mera pengar - större resultat. En bok om att synliggöra bygden har skrivits av Gunnar Petersson. Kan nu beställas här

11) Filmen "Urkraft ger tillväxt"

Hur kan den goda föreningen av människokraft, bygdekraft, universitetskraft belysas i en film, som bygger på Flyingebygden. Bygden som affärsidé.

12) Turistbyrå på Shellmacken i Gårdstånga.

Undersökning av vilken service som turister och andra som stannar på
Shellmacken önskar sig. Fältstudier på plats. En förstudie har genomförts av Flyinge Utveckling våren sommaren 2004. De medverkande kommunerna har öppnat en obemannad station under 2008

13) Kartläggning av hur turistströmmarna går i Skåne.

Vilken väg väljer man, hur färdas man, var stannar man, varför stannar man, hur många
stannar inte och vart åker de. Hur många besökare har befintliga
turistbyråer.

14) Hur kan vi skapa nya mötesplatser i en bygd

Hur går det till att skapa nya attraktiva och hållbara mötesplatser i en bygd. Fältstudier på ett praktikfall. Vad ville vi uppnå och hur faller det ut.

15) Landsbygdsutvecklingscentrum

Företag som har sin affärsidé baserad på kunder som främst finns på landsbygden. Kan de få bättre förutsättningar om de finns lokaliserade i en företagsby (liknande Ideon) , som ligger på landet. Kan de stödja varandra, utvecklas bättre och bli mera klimatvänliga genom att finnas på samma plats? Förstudie gjord Horse Innovation Arena (2007) Hippodeon Flyinge - ett initiativ med placering inom Flyingebygden (2008)

16) Lanthandeln mitt i byn

Byns viktigaste mötesplats. Bygdens folk behöver sin affär. Hur skall affären bli så attraktiv att den överlever. Undersökning i bygden om hur hushållen uppfattar affärens betydelse. 2008 Affären nedlagd 

17) Bygdeföreningens förhållande till kommunen och privata företag

Hur skall bygdeföreningen och kommunen/privata företag förhålla sig till varandra. En folkrörelse på marsch.. Vad kan bygdeföreningarna arbeta med som är positivt för kommunen. Vi har sedan 2006 arbetat för att kunna etablera ett Leaderområde där ideella, offentliga och privata samverkar. Lundaland blev klart 2009 Hur effektivt verkar Leader för en bygd  Se mera här

18) Boende i tätortsnära bygd

Varför har man valt att bosätta sig i Flyingebygden. Vad saknar man vad uppskattar man. Blev det som man tänkt sig. Fältstudier. Vi genomförde egna fältstudier under 2004 med hjälp av praktikant Neel Hermansson.

19) Ideellt arbete

Hur mycket ideellt arbete utföres idag inom en bygd och varför gör man det. Fältstudier

20) Flyingebygden ett experimentområde för att utveckla den innovativa kraften

Bygden ligger 10 km från Ideon Science Park. Vad krävs för att bygga hållbara företag och organisationer i en bygd, som ger välstånd och utveckling både globalt och lokalt. Flyingebygden är ett väl lämpat experimentområde för att studera väl rotade bygdeföretag och hur dessa kan utvecklas och bli flera.

21) Forskningsstation/företagsby Flyingebygden

En fördel för forskningen att kunna arbeta med fältstudier i en levande bygd. Flyinge ligger bra till för att etablera en forskningsstation/företagsby för studier inom hästområdet, lärande bygd och lokal utveckling. Ett internt arbete planeras att startas upp av Flyinge Utveckling. Våren 2007 öppnas detta område via utredningsuppdrag åt Jordbruksverket. Se mera här.

22) Lärande bygd

En lärande bygd lär sig på plats om platsen för att kunna utveckla nya möjligheter. Man behöver också kunna ta hjälp av universitet och kunnande utifrån på ett bra sätt delvis med hjälp av ny typer av undervisning (e-learning). Flyinge Utveckling har studerat detta i en ansats kring möjligheterna att starta ett nytt bolag Local Learning Systems AB Projekt 54410 ESF-rådet och Region Skåne finansierade samt i rapporten "Innovationssystem för en lärande bygd". Vi har också deltagit i flera EU projekt som en del i större projekt Lunds Universitet se nedan.

23) Bygdegemenskapsföretag

Att driva ett bolag i gemenskap för att bidra till en bra utveckling för en bygd. Flyinge Utveckling arbetar med att skriva en bok om detta. Boken är klar och kan beställas direkt av Gunnar Petersson  Vi har också startat ett konkret bygdebolag hösten 2006. Se mera här

24) Lokalt arbete

Varje bygd borde kunna ge möjligheter till lokalt arbete. Arbetssökande skulle kunna få deltaga i arbete inom sin egen bygd och lära sig mera om hur dess resurser kan användas till att starta nya företag eller öka sin kompetens om bygdens resurser. Häri kan också ingå att förstå mera om vad som är unikt i den egna bygden jämfört med andra länder. Våren 2007 genomförs ett ESF-projekt Flyinge Arbetsgemenskap som resulterar i ett avtal med Arbetsförmedlingen i Lund. Vi placerar personer i arbetsträning och ett 20-tal företag blir inblandade.

Vi driver också hushållsnära tjänster inom bygden via bygdebolaget. Denna tjänst dock nedlagd idag 2011.

25) Lärande gemenskaper

Hur kan vi skapa moderna lärande gemenskaper, som ligger rätt för vår tid. Ett exempel är lärande tipspromenader, som syfter till att ge både motion, gemenskap och att tipspromenaden handlar om ett lokalt tema, som skall stimulera och ge nya tankar och resultera i ökad närhet mellan de boende. Ett bokprojekt "Flyingebygden från förr till framtid" har genomförts. Se mera här  Pär-Ola Zander Informatik Lunds Universitet deltar genom att studera sedan december 2002 hur processen  framskrider från idé till färdig bok. (Avhandling 2008), Pär-Ola är idag verksam vid Aalborgs Universitet Danmark. 

26) Folkhälsa, gemenskap och lärande

Syftar till att hitta projekt som helst stärker alla dessa tre delar. Motion och bättre hälsa är viktigt för alla. En gemenskap som stödjer att nya kontakter etableras inom och utanför bygden samt ett lärande som har som mål att öka kunskapen om den lokala platsen och dess möjligheter. Hur kan vi skapa nya mötesplatser som främjar dessa tre mål. Ansökan om ett projekt "Hälsa i Flyingebygden" har formulerats och skickats till olika tänkbara finansiärer. Lämpliga resurser har identifierats. Projektet har dock ännu inte kommit igång..

27) Hästens betydelse för bygden

Hästen står i centrum i Flyingebygden. Studie 2005-2006 på uppdrag av Region Skåne utförd av Flyinge Utveckling. Genomlysning av alla möjligheter med koppling till häst som kan utvecklas inom bygden. Se mera här.

28) Svenskt hästmuseum

Ett projekt har formulerats om att göra en förstudie kring om det skulle kunna gå att etablera ett levande museum för allt som rör hästen. Arbetet har pågått sedan 2005 men ännu har vi ingen finansiering. År 2007 inlämnas en ansökan till Länsstyrelsen. Medfinansiering på gång. Beslut  under 2008. Genomförd 2009 Vänföreningen Svenskt Hästmuseum grundat 2010. Se mera här

29) Lokal valuta

Lokal valuta som medel för att driva lokal hållbar utveckling. 

30) Landfest 

En fest för hela bygden där olika lokala aktörer får visa upp sig var och en på sin plats. 

31) Kultur 

Flyinge Kungsgård har en stor arena 2 300 sittande åskådare. Flyinge Utveckling genomför julmarknad sedan 2004, vi har genomfört teaterföreställning, vi har medverkat till att Flyinge Equestrian Consert blev till samt undersöker om Malmö Opera kan utforma föreställning till Flyinge Kungsgård.

32) Natur

Flyinge Ängar naturreservat som bildas av Länsstyrelsen 2012. Flyinge Kungsgårds Park restaurerad 2010-2011. Ekomuseum  Kävlingeådalen har vi genomfört förstudier inom Flyingebygden, med finansiering från Region Skåne (2005).  Naturum Flyingebygden (2010) 

33) Global Position System 

Vilka tillämpningar av  GPS kan vara intressanta inom ett geografiskt område? Hur ser tekniken ut idag för att kunna förverkliga dessa ? Hur kan den bli tillgänglig och attraktiv för  invånarna/turister.  Vilka fördelar skapas ?  Geocaching vad är det och vad kan det betyda för landskapet och landsbygden ?

34) Living Lab

Vad är Living Lab och vilka temaområden skulle passa för Leaderområdet Lundaland. Förstudier till en ansökan om att bli en nod i ENoLL

35) Samhällsentreprenörskap

Vad innebär begreppet samhällsentreprenör och vilken bakgrund och behov av utbildning behövs. Hur ser deras framtida yrkesliv ut ? Var finns jobben ?  

36) Odling som mötesplats

Hur kan man utforma morgondagens mötesplatser, där människor med olika bakgrund möts. Konkret exempel baserat på odling. 

37) Mineralinnehåll i grödor

Hur kan grödornas mineralhalt ökas med en kostnadseffektiv metod? Experiment med ekologisk odling, täckodling med halm, stenmjölstillskott, traditionella jordar, ...

38) Community Leader Skåne

Hur kan en portal/webbplats/community byggas som bäst tillfredställer de åtta Leaderområdena i Skåne. I samverkan med Länsstyrelsen och Leader Skåne.

39) Extra lysstarkt landmärke i Lundaland

Något som drar till sig uppmärksamhet från hela Europa och skapar ett besöksmål som drar till sig besökare/turiste under hundratals år. Vilka sådan finns i Europa ? Vad bygger deras attraktionskraft på? Kan de bestå även i en framtid ? Vilket drar mest inom Lundaland ? Kan något nytt etableras som skulle dra till sig uppmärksamhet. Hur skulle det se ut för att locka morgondagens turister. 

40) Jobb på landet 

Finns det någon skillnad på arbetsplatser/arbetsklimatet inom staden och inom Lundaland ? Ser jobben annorlunda ut och är det mindre/större behov. Var finns arbetskraften och blir reseavstånden kortare. 

41) En annan värld. 

Hur påverkas förhållandet mellan land/stad av en värld där växthusgaserna måste minska radikalt. Vilka fördelar/nackdelar uppstår på landet resp staden. Påverkas balansen/attraktionskraften/livskvalité i denna nya värld mellan stad och land. Exempel Lundaland. 

42) Radio Lundaland

En egen radiokanal för att berätta om Lundaland. Hur kan en sådan drivas och får den några lyssnare. Hur kan nya Internetbaserade verktyg som  POD-radio mm bidra. Hur når man ut. ??

43) Kapell

Flyinge Kungsgård hade från 1100-talet ett kapell som centrum i den vidsträckta Flyinge socken. I detta kapell fanns (med alla sannolikhet) det kors som idag förvaras på Historiska museet i Lund. Tanken är att åter öppna ett litet kapell där en kopia av korset kan stå på ett gyllene altare, så som det gjorde en gång. 

44) Gröna Flyingebygden

Etablera Flyingebygden som en "testbed" för klimatsmarta lösningar i samverkan med företag, bygden, SLU Alnarp och Flyinge Utveckling. Syftet är att testa klimatsmarta lösningar och visa upp dessa för besökare. Ge exempel på intressanta lösningar som vore intressanta och företag som borde kontaktas. 

45) Framtidens gödsel - biogödsel

Jordens fosforlager håller på att tömmas. EU vill styra mot mer ekologisk odling. Kan vi ersätta konstgödsel med biogödsel ?  Hur skulle en biogödsel kunna tillverkas ?

46) Biologisk mångfald

Kan mångfalden av örter ökas på naturbetesmark? Hur skulle det kunna gå till ? Fältförsök inom bygden. 

47) Solcellsparker 

Hur kan marginalmark användas för solcellsparker på bästa sätt? Vad skulle detta kunna betyda?

48) Flyinge Kungsgårds park

Parken är anlagd på 1830-talet och det finns ritningar. Hur skulle parken kunna restaureras? Flyinge lyder under SLU Ulltuna och bedriver hippologutbildning på högskolenivå. 

49) Läplanteringar av fruktträd och fruktbärande buskage. 

GC-vägar inom bygden som kan få läplanteringar. Hur skall sådana bäst utformas.  Flyinge Plantshop är en stor leverantör av växter som finns inom bygden.

50) Flyinge Ängar

Länsstyrelsen arbetar med projektet Flyinge ängar naturreservat. Följa processen och hur bygden kan påverka utformningen. 

51) Ridled i Flyingebydgen

Ett Leaderprojekt pågår som syftar till att söka anlägga en ridled inom bygden. Hur påverkas insekter och flora av hovarnas tramp i marken. Finns växter som gynnas och som kan göra marken tålig mot slitage? Många ridleder är på väg att anläggas över hela landet. Problemet med ridleder som går över mark som betas av nötkreatur. 

52) Närodlat inom stadsnära områden

Hur odlar man många olika sorter av frukt och grönt intill sin bostad och går det att leva på för en person i två personers hushållet. 

53) Rester från biogasproduktion 

Vi söker medel till ett projekt biogas från hästgödsel via torrötning. Går det att skapa en attraktiv produkt för gödsling av rötresterna som kan säljas på Flyinge Plantshop i säck? 

 54) Hållbara stigar i landskapet 

Hur kan man anlägga hållbara stigar i landskapet som håller för gående, jogging, cykel, eldrivna mindre fordon, permobiler, ridning, häst och vagn?

55) Gemenskapsodlingar inom en bygd

Odling av frukt och grönt inom en gemenskapsodling i ett lokalsamhälle. Hur kan detta utformas?

56) Svenskt Hästmuseum

Ett projekt som påbörjas 2005 och fortfarande pågår. Hur ser processen ut ? Vad händer på vägen i ett sådant projekt. Vilka svårigheter möter man? 

57) Lokal ekonomi

Lokal ekonomi innebär olika modeller för finansiering av lokala samhällsprojekt och för lokal utveckling. Vilka möjligheter finns och hur lyckas en bygd som Flyingebygden få fram tillräckligt med kapital ? Fundera på vad som ytterligare skulle kunna göras för att underlätta. 

58) Lokal ekonomisk analys

Före 1952 fanns över 2000 små landsbygdskommuner. Hur har de två kommunsammanslagningarna 1952 och 1972 påverkat möjligheterna till utveckling av de mindre orterna i landet. Hur ser pengaflödet ut i en liten bygd som Flyinge?

59) Flyingebygden - på altanen till ESS

Vilka möjligheter innebär närheten till Lund NE för Flyingebygden och hur tas de tillvara?

60) Green Valley Flyinge

Region Skåne satsar på att etablera Green Valley - en klimartsmart region. Hur tänker man och vad vill man åstadkomma på 10 års sikt. Hur kan Flyingebygden bäst passa in i detta koncept.

61) Flyinge bygdebolag

Vad är ett bygdebolag. Varför har man valt organisationsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Hur har det fungerat och hur uppfattas detta. Vad kan bygdebolag bidra med i samhällsutvecklingen. Är detta en rörelse bara i Sverige? Vad gör man i andra länder. 

62) Grön ekonomi - en social innovation

Hur skall man åstadkomma ett ändrat beteende i vardagen hos stora grupper medborgare, så att fler gör enskilda människor gör gröna val. 

63) Crowdfunding Green Challenge

Gräsrotsinvesteringar med tydlig inriktning på omställning till förnybar energi och ett hållbart samhälle. Hur kan detta analyseras. 

64) Green Valley Flyinge - a living lab

Vad utmärker ett living lab. och vad kan Flyingebygden erbjuda universiteten i Öresundsregionen för möjligheter. Hur skall EU, nationen, universiteten och bygden få ut mesta möjliga av ett living lab. 

65) Grön social innovation 

Beteendeförändringar mot ett hållbart samhälle - hur kan vi åstadkomma detta? Hur ser verktygen ut och hur används de idag. 

66) Solparker 

Solpaneler kommer att spela en allt större roll för vår energiproduktion. Hur kan denna småskaliga produktion utvecklas tillsammans med byaföreningar. Var hittar vi bra placeringar. Vilka affärsmodeller finns?

67) Solar Road

En väg där energin produceras nära där den används. Solpaneler som ett tak ovanför vägen. Konduktiv eller induktiv överföring av elenergi. Förarlösa fordon. Hållbar mobilitet. Tar man körkort i framtiden. 

68) Kommunerna och byalag

Är det önskvärt med många lokala utvecklingsgrupper inom en kommun. Hur är inställningen hos kommunerna?  Hur påverkar detta demokratin? Hur förhåller sig kommunerna till det faktum att alltfler byalag och stadsdelar engagerar sig. 

69) Transition rörelsen

Startades i England för att påverka människors omställning till ett hållbart samhälle. Hur väl etablerad är rörelsen i Sverige? 

70) Lokal ekonomi

Lokal valuta och lokala banker. Hur enkelt är det i ett EU där tilltron till gemensamma valutan sviktar. Hur kan modern teknik hjälpa till ? 

71) Överskottsenergi 

Lågtempererad fjärrvärme från ESS till Flyingebygden. Hur skall den kunna användas längs en 17 km lång ledning för att på bästa sätt visa upp ett hållbar lansbygd, som bidrar till en positiv samverkan stad och land. 

72) Community Index

Hur kan vi mäta utvecklingen i ett samhälle/stadsdel/bygd. Vilka faktorer är grundläggande för ett gott samhälle. Om vi gör insatser hur påverkas index?

73) Community Enterprise

Företag  inom en bygd - bygdebolag hur påverkar detta den lokala sammanhållningen och segheten. 

74) (svb)-bolag 

Bolagsformen (svb) vad innebär det och hur skulle den behöva förändras. Vilken roll kan sådana bolag spela. Hur påverkar bolagsformen omgivningens syn på företaget. Hur påverkas ägarna och medarbetarnas syn på verksamheten.

75) Societal challenges

EU och USA står inför stora utmaningar att finna arbete till alla sina medborgare. Hur kan det offentliga organisera sig för att den sociala ekonomin skall kunna växa bättre och sociala innovationer bli lika viktiga som tekniska innovationer. Se även EUs ramprogram Horisont 2020. 

 

Projekt/forskningsprojekt som är igång eller avslutade (uppdaterat 2013)

Lärande verkstad avslutat 15 juni 2004

Folan AB, som är världsledande inom utvecklingen av förbränningsmoterer, är nu föremål för en studie av kompetens i småföretag. Studien görs av studenterna Martin Möller och Karol Rosén och ger underlag för en magisteruppsats i företagsekonomi. Handledare är Robert Wenglén och Stefan Svenningsson på företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Kompetens och småföretag nämns ofta som viktiga faktorer i diskussioner kring Sveriges tillväxt. Uppsatsen ska läggas fram i juni och ska förhoppningsvis leda fram till nya sätt att synliggöra och hantera kompetens i småföretag. Anledningen till att Folan AB är intressant är att man som ett
litet och framgångsrikt innovativt företag är mycket beroende av sina anställdas kompetens. Kanske kan andra småföretag lära av hur man arbetar på Folan.

Pågår 15 april - 15 juni 2004. Avslutat

 

Vilka tjänster på Internet efterfrågas i Flyingebygden ? avslutat 15/2 2004

Flyingebygden används som fallstudie i en magisteruppsats vid Informatik, Lunds Universitet, för att ta reda på vad som avgör om man vill satsa på en bredbandsuppkoppling.

Otto Jönsson och Mattias Jönsson kommer under december och halva januari lägga ner all sin tid på att undersöka Flyingebygdens behov av Internettjänster. Handledare är Pär-Ola Zander vid Lunds Universitet som också driver EU-projektet CoLabs inom Flyingebygden.

Man kommer att intervjua de som visat intresse för bredband inom bygden och däribland de företag som ingår i EU projektet eCompete, men man kommer också att intervjua slumpmässigt utvalda hushåll, genom att gå runt och knacka på.

Har man tillgång till Internet? Vilka Internet tjänster känner man till och skulle vilja använda. Är man intresserad av att ansluta sig till bredband och vilka tjänster driver detta? Är man intresserad av att få utbildning om Internet lokalt inom bygden?

Bredbandssatsningen inom Flyingebygden är just nu inne i ett mycket intensiv skede med både en Radio-LAN satsning med Teleservice som ansvarig och en utbyggnad av 3G och ADSL via Teliasonera. Lite senare kommer också Sydkraft Bredband att bygga ut med fiber till Flyinge, som är en prioriterad ort med mer än 200 innevånare.

Flyinge Utveckling arbetar med bredbandsutbyggnaden till bygden och strävar efter att alla inom bygden skall få bredband. Föreningen stödjer också webbsiten www.flyinge.nu som förmedlar lokala nyheter till bygden. Detta är ett exempel på en viktig tjänst, för att understödja och lyfta fram lärandet i bygden, säger Pär-Ola Zander.

Resultatet från magisteruppsatsen kommer att föreligga under februari månad och vi ser fram emot att få en bättre bild av Internetanvändningen i bygden, säger Gunnar Petersson, Flyinge Utveckling
Pågår 15 november 2003 - 15 februari 2004. Avslutat

 

EU-projekt vid Lunds Universitet e-Compete förlägger sin studie till Flyingebygdens företag. Start mars 2003 och pågår under två år. Ansvarig Docent Erik Wallin och assistent Martin Möller.Institutionen för Informatik, Lunds Universitet, Pågår fortfarande. Ett särskilt utvecklingsarbete har gjorts åt Granaths Bildemontering för att söka få tillstånd ett säkrare system vid e-handel med reservdelar.

 

EU-projektet CoLabs är ett R3L projekt inom Lärande Bygd avslutat 29/11 2004

Delprojekt i avhandlingsarbete av doktorand Pär-Ola Zander i under handledning av Docent Erik Wallin.

"Projektet CoLabs intresserar sig bl a för Virtuella Communities och dess betydelse för lärande i projektbaserade organisationer, särskilt i anslutning till universitetens s.k. tredje uppgift. Forskning på området (t ex EDC på University of Colorado) indikerar externaliseringars (i det här fallet synliga representationer av människors kunskaper) betydelse för
lärandeprocessen och den färdiga produkten, och kommer särskilt att studeras. Virtuella communities antas kunna öka och komplettera interaktionen mellan de aktiva Flyingeborna, vilket förutom att positivt påverka projektet även kan så fröer för nya lärandeprocesser och samarbeten i Flyinge. "Flyingebygden i utveckling" kan också studeras som ett mikrofall där erfarenheter från fallet delvis också kan appliceras på större läranderegioner. " Pär-Ola Zander Pågår fortfarande. Avslutas 2004-09-30. Projektrapport i form av tre delrapporter finns utgivna av Lunds Universitet. Rapporterna kom november 2004

Förstudie Rastplats Gårdstånga avslutad 29/9 2004

Förstudie av Flyinge Utveckling gjord av Gunnar Petersson sommaren 2004. Delfinansierad av Region Skåne. En rapport som analyserar möjligheterna att etablera en bemannad infopunkt/turistbyrå här där 25 000 fordon passerar dagligen.

Lärande Bygd - Local Learning Systems AB avslutat 30/10 2004

En förstudie av Flyinge Utveckling som belyser möjligheterna till en lärande bygd där lokala resurser tas tillvara och utvecklas till nya företag. Finansierad av ESF-rådet och Region Skåne. Projektet utfördes under 1/6-30/10 2004.

Flyingebygdens mötesplatser avslutat 15 juni 2003

Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet

Ett uppsatsarbete på C-nivå kommer att under perioden 1 april-15 juni 2003 genomföras av fyra studenter, som en förstudie till ett större forskningsprojekt. Handledare är Fil doktor Katarina Saltzman Etnologiska Institutionen och Ekonomie doktor Jan E Persson Ekonomihögskolan Lunds Universitet. Läs mera här

  Synliggöra sin bygd 2004

Flyinge Utveckling projekt med stöd från Region Skåne. Hur synliggör man sin bygd. Praktiska exempel och mängder av tips. 

  Starta bygdegemenskapsföretag 2005

Flyinge Utveckling med stöd från Region Skåne. En bok som beskriver hur det går till att starta ett aktiebolag samt tips på vad detta kan syssla med för att stärka den lokala kraften. Bygdebolaget startas 2006.

 Innovationssystem för en lärande bygd avslutat 15 februari 2005

Flyinge Utveckling och Lunds Universitet, finansierat av Region Skåne och EU projekt.

Förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU´s 6:e ramprogram på temat lärande bygd. Ett handlingsprogram i rapporten slår fast hur etablering av FoU området skall ske. Hämta hela rapporten i pdf-format här.

Ekomuseum Kävlingeådalen förstudie 2005-2006

Flyinge Utveckling och Flyinge AB genomför förstudier och vissa specifika åtgärder inom Flyinge Kungsgård LAR Eva Uddenberg anlitas som projektledare. Finansiering Flyinge Utveckling och Region Skåne samt Flyinge AB. Avslutad 2010. Även ett projekt Naturum i Flyingebygden har genomförts. 

Boken om Flyingebygden 2003-2006

Flyinge Utveckling tar fram ett bokverk med över 200 berättelser från bygden. Ett praktverk med över 600 bilder och 500 sidor.. Redaktör är Gunnar Petersson. Ett antal studiecirklar genomförs under den 4 åriga projekttiden 2003-2006. Arbetet studeras också av doktorand från Informatik, Lunds Universitet, som resulterar i avhandling disputation för doktorsgraden våren 2008. 

Flyinge - centrum i Skåne som hästregion 2006-2006

Flyinge Utveckling får finansiering från Region Skåne för en omfattande studie av möjliga utvecklingsprojekt inom Flyingebygden och med koppling till hästnäringen. Studien avslutad februari 2006

Flyinge arbetsgemenskap  2007-

Flyinge Utveckling arbetar och studerar hur man bäst skall kunna stimulera till mera lokalt arbete och flera lokala arbetstillfällen. ESF finansierar och projektet resulterar i ett kreativt avtal med Arbetsförmedlingen i Lundaregionen. Projektet pågår 2007 men får sitt stora genomslag under 2008. Inslag i TV-Aktuellt i september 2009. Flyinge Jobbarena med ett 20-tal medarbetare och även  filial i Södra Sandby sedan 2010, Ludvigsborg och Ö Sallerup mfl . 

Horse Innovation Arena  2007

Flyinge Utveckling utarbetar en förstudie till ett Häst-Ideon, som sedan leder till att en etablering Hippodeon med placering i Flyinge på börjas. Projektet lyckades dock inte fullt ut så som det var tänkt.  Se mera här.

Lundaland 2006-2008

Flyinge Utveckling tar initiativ till bildandet av ett Leaderområde Lundaland med sex kommuner runt staden Lund. Projektet startar aug 2006 och blir Länstyrelsefinansierat från jan 2007. Avslutas 2008 och en förening Lundaland  bildas. Är i full verksamhet sedan 2009. Se mera här.

Svenskt hästmuseum  2008-

Flyinge Utveckling driver på för att få finansiering  till en förstudie kring ett hästmuseum. Vagnhistoriska sällskapet, Kulturen i Lund, Flyinge AB, Regionmuseet i Kristianstad mfl ingår i projektgruppen. Lyckades erhålla finansiering från Länsstyrelsen och Region Skåne. Förstudien avslutad 2009. Vänföreningen Svenskt Hästmuseum bildad i augusti 2010. Se mera här

NEEM 2009-

.Flyinge Utveckling driver ett odlingsprojekt. Förstudieansökan inlämnad i januari 2009. Beviljad i juli 2010. Neem står för Närproducerad Ekosund Etnisk Mat

Bo i Lundaland 2011

.Flyinge Utveckling genomförde en förstudie som syftar till att intressera stadsbor att flytta ut till mindre orter inom Lundaland. Finansierat av Leader Lundaland

Ridled i Flyingebygden 2011

.Flyinge Utveckling driver ett projekt som undersöker möjligheten att etablera en ridled inom bygden. Finansierat av Leader Lundaland

Lundalandsmarknaden 2011

.Flyinge Utveckling  söker genomföra en marknad för närproducerade produkter i samband med Lunds Stadspark firar 100 år. Finansierat av Leader Lundaland

Biogas i Flyingebygden 2013

Flyinge Utveckling driver en förstudie som syftar till att finna tekniker och en huvudman för biogasproduktion baserad på rötning av hästgödsel kompletterad med andra lokala substrat. 

Bixia Miljöfonspris 2012-2013

.Flyinge Utveckling genomförde ett lokal pilotprojekt solpaneler inom bygden. En modell för att sprida till andra bygder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Petersson

Flyinge Utveckling är en ideell, politiskt obunden, allmännyttig förening som verkar inom Flyingebygden.

Området  innefattar ca 2000 personer  med centralorten Flyinge i mitten. Orterna Flyinge Kungsgård, Flyingeby, Getinge, Gårdstånga, Holmby, Roslöv ingår också . Om du har synpunkter på innehållet i denna så kan idéer framföras här. Skriv ett ebrev till utveckla@flyinge.nu

 

Sponsorer
SDS artiklar Flyinge
Nyheter 
Bredbandsutbyggnad 
Bank och Post 
Bankens öppettider 
Bosätta sig   
Busstider  
Bygdens historia 
Kommunikationer 
Lagfarter

Länkar
Flyinge Kungsgård 
Företag i Flyinge 
Flyinge i bilder 
Föreningar
Gårdar inom Flyinge
Handla i Flyinge 
Hästar
Kartor
Namnet Flyinge 
Naturen i Flyinge 
Gårdstånga 

Kyrkor 
Kultur 
Service
Utfärder
Äta i Flyinge 
Övernatta 
Anslag  
Reportage Flyinge 
Valet 
Översiktsplanen 
 
Efterlysning